[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://quotaOn Thu, Jul 05, 2007 at 11:47:47AM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:1001
> msgid "Send daily reminders to users over quota?"
> msgstr "Voleu enviar recordatoris als usuaris sobre la quota?"

als usuaris sobre la quota -> als usuaris que sobrepassin la quota ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:1001
> msgid ""
> "Enable this option if you want the warnquota utility to be run daily to "
> "alert users when they are over quota."
> msgstr ""
> "Activeu aquesta opció si voleu que la utilitat warnquota s'execute de forma "
> "diària per alertar els usuaris quan estiguen per dalt la quota."

«utilitat» està bé (també és el que recomana Softcatalà), però
potser m'agrada més «eina».

Aquí posaria «sobrepassar la quota» també. Com aquest (o derivats)
em penso que n'hi ha més, però no els posaré tots.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "Enter the phone number a user can call if he needs assistance with his "
> "\"over quota\" emails. You do not have to enter anything here if you specify "
> "a signature later."
> msgstr ""
> "Introduïu el nombre de telèfon al que un usuari puga trucar si necessita ajuda amb "
> "aquest correus de «sobre quota». No heu d'introduir res ací si doneu una signatura "
> "desprès."

nombre -> número
sobre quota -> quota sobrepassada ?
desprès -> després

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "Enter the email address a user can write to if he needs assistance with his "
> "\"over quota\" emails. You do not have to enter anything here if you specify "
> "a signature later."
> msgstr ""
> "Introduïu l'adreça de correu a la que un usuari pot escriure si necessita assistència "
> "amb els seus correus de «sobre quota». No heu d'introduir res ací si doneu una signatura "
> "desprès."

desprès -> després

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid "From header of warnquota emails:"
> msgstr "Capçalera «De» dels correus warnquota:"
 
Potser deixaria «From» aquí.
correus warnquota -> correus de[l] warnquota (que es com es tradueix en
els altres strings) ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid ""
> "The email address you specify here is used as the \"From:\" field of any "
> "mail sent by the warnquota utility."
> msgstr ""
> "L'adreça de correu que doneu ací s'utilitza com a camp «De:» de qualsevol correu "
> "que s'envie amb la utilitat warnquota."

Igual, millor «From:» ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "The text you specify here is used as message in any mail sent by the "
> "warnquota utility. Use \"|\" to specify a line break. Leave empty if you "
> "want the default message."
> msgstr ""
> "El text que doneu ací s'utilitza com a missatge en qualsevol correu que envie "
> "la utilitat warnquota. Utilitzeu «|» per donar un salt de línia. Deixeu-ho buit "
> "si voleu el missatge per defecte."

per donar -> per fer ? (n'hi ha més)

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:7001
> msgid "rpc.rquota behaviour changed"
> msgstr "El comportament del rpc.rquota ha canviat"

del rpc.rquota -> de l'rpc.rquota ? (També hi ha l'opció d'ometre l'article ;)

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:7001
> msgid ""
> "The behaviour of rpc.rquotad changed. To be able to set quota rpc.rquotad "
> "has to be started with option '-S'."
> msgstr ""
> "El comportament del rpc.rquoatd ha canviat. Per poder canviar el rpc.rquotad "
> "s'ha d'engegar amb l'opció «-S»."

Igual que abans, però aquí caldria corregir el typo al primer rpc.rquoatad.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:8001
> msgid "Message of warnquota group emails:"
> msgstr "Missatge dels correus del warnquota per grups:"

per -> per a ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:9001
> msgid "Subject header of warnquota emails:"
> msgstr "Capçalera Assumpte dels correus del warnquota:"

Deixem «Subject» ? Ara que ho penso, també es podria posar la
traducció entre parèntesi:
  "Capçalera «Subject» (assumpte) dels correus del warnquota:"

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:9001
> msgid ""
> "The text you specify here is used as the \"Subject:\" field of any mail sent "
> "by the warnquota utility."
> msgstr ""
> "El text que especifiqueu ací s'utilitza com el camp «Subject:» de qualsevol missatge "
> "enviat per la utilitat warnquota."

En aquestes frases (totes similars), de vegades veig que «specify»
està traduït com «donar» i d'altres com «especificar». Potser es
podria deixar tot més uniforme... jo prefereixo especificar/indicar.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:11001
> msgid ""
> "During this time slot before the end of the grace period admin will be CCed "
> "on all generated emails. Leave empty to get the whole grace period."
> msgstr ""
> "Durant aquest espai de temps abans d'acabar el període de gracia, l'administrador "
> "s'afegirà al CC en tots els correus generats. Deixeu-ho buit per tenir l'espai de "
> "gràcia complet."

gracia -> gràcia
espai de gràcia -> període de gràcia (com en la frase anterior) o temps
de gràcia (tot i que cap de les dues m'acaba de convèncer)...
  "Deixe-ho buit per enviar el correu durant tot el període de gràcia."Reply to: