[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://mldonkeyOn Thu, Jul 05, 2007 at 11:47:07AM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:1001
> msgid ""
> "Previous versions of mldonkey-server suffer from a serious DFSG policy "
> "violation."
> msgstr ""
> "Les versions anteriors del mldonkey-server contenen una violació seriosa "
> "de la politica DFSG."

politica -> política

El tema «el mldonkey» vs «l'mldonkey» no el tinc gaire clar. La
segona opció em costa més de llegir, però, no és la correcta? (Ja
he revisat prou per avui, plantejo la pregunta a la llista...)

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:1001
> # No acabe d'entendre la expressió "filtered 
> # out of your files.ini.
> #, fuzzy
> msgid ""
> "The plugin for the fasttrack protocol (e.g. used by kazaa) of mldonkey-"
> "server was made with illegal coding practice. This version fixes the problem "
> "by removing this plugin from the MLDonkey package. Any fasttrack sources "
> "will be filtered out of your files.ini."
> msgstr ""
> "El connector del protocol fasttrack (p.e. que utilitza el kazaa) del mldonkey- "
> "server es va fer utilitzant una pràctica de codificació il·legal. Aquesta versió "
> "resol el problema eliminant aquest connector del paquet MLDonkey. Qualsevol font "
> "fasttrack es filtrarà del vostre fitxer files.ini."

p.e. que utilitza -> p.ex. l'utilitzat pel kazaa ?

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:1001
> msgid "See /usr/share/doc/mldonkey-server/README.Debian for more information."
> msgstr "Per més informació, llegiu el /usr/share/doc/mldonkey-server/README.Debian."

Per -> Per a ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:2001
> msgid ""
> "Otherwise, you will need to launch MLDonkey yourself each time you want to "
> "use it."
> msgstr ""
> "En altre cas, necessitereu arrencar el MLDonkey server cada vegada que el vulgueu "
> "utilitzar."

«necessitereu» es correcte en valencià?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:3001
> msgid ""
> "Please do not choose a real user. For security reasons it is better if this "
> "user does not own any other data than the MLDonkey share."
> msgstr ""
> "Si us plau, no escolliu un usuari real. Per raons de seguretat, és millor si "
> "aquest usuari no posseeix cap altra dada excepte que els recursos compartits del "
> "MLDonkey."

excepte que -> excepte

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:3001
> msgid ""
> "This user will be a system user (if created). You won't be able to login "
> "into your system with this user name."
> msgstr ""
> "Aquest usuari serà un usuari del sistema (si està creat). No podreu accedir al "
> "sistema amb aquest usuari."

(si està creat) -> (si es crea) ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:4001
> msgid "Define the group which will run the MLDonkey server process."
> msgstr "Definiu quin grup serà el que execute el proces de servidor de MLDonkey."

proces -> procés

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:4001
> msgid ""
> "Please do not choose a real group. For security reasons it is better if this "
> "group does not own any other data than the MLDonkey share."
> msgstr ""
> "No escolliu cap grup real. Per raons de seguretat, és millor que aquest grup no "
> "posseeixca cap altra dada excepte que els recursos compartits del MLDonkey."

posseeixca ?
excepte que -> excepte

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:4001
> msgid ""
> "Users of this group can start and stop the MLDonkey server and can also "
> "access the files fetched from the peer-to-peer networks."
> msgstr ""
> "Els usuaris d'aquest grup podràn engegar i aturar el servidor del MLDonkye i també "
> "tindran accés als fitxers descarregats des de les xarxes igual-a-igual."

podràn -> podran

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:5001
> msgid "Change the owner of old files?"
> msgstr "Voleu canviar el propietari dels fitxers vells?"

vells -> antics ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:5001
> msgid ""
> "You have changed the MLDonkey user. You can change the ownership of your "
> "files to the new user."
> msgstr ""
> "Heu canviat l'usuari del MLDonkey. Podeu canviar la propietat del vostres "
> "fitxers al nou usuari."

la propietat del vostres -> el propietari dels vostres

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:5001
> msgid ""
> "PS: the former user won't be deleted from /etc/passwd, you will have to do "
> "it yourself later (e.g. with deluser(8)), or you keep it along with the old "
> "configuration."
> msgstr ""
> "PD: L'anterior usuari no s'esborrarà del /etc/passwd, haureu de fer-ho vosaltres "
> "desprès (p.e. amb deluser(8)), o mantenir-lo seguint la configuració antiga."

desprès -> després

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:6001
> msgid ""
> "Define the directory to which the MLDonkey server will be chdired and "
> "chrooted."
> msgstr ""
> "Definiu el directori en el qual el servidor del MLDonkey on es fara chdir i "
> "chroot."

on es fara -> es farà

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:6001
> msgid ""
> "The .ini configuration files, incoming and shared directories will be in "
> "this directory."
> msgstr ""
> "Els fitxers de configuració .ini, els directoris «incoming» i «shared» "
> "estaràn en aquest directori."

estaràn -> estaran

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:6001
> msgid ""
> "Chroot support is not complete. For now, chroot is not possible, but it may "
> "be enabled in the near future."
> msgstr ""
> "El supor de chroot no és complet. Per ara, no és possible fer chroot, però "
> "podria activar-se en un futur pròxim."

supor -> suport

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:7001
> msgid "Move the old configuration?"
> msgstr "Voleu moure la configuració vella?"

vella -> antiga ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:7001
> msgid ""
> "You have changed the mldonkey directory. You can move the old files to this "
> "new directory."
> msgstr ""
> "Heu canviat el directori mldonkey. Podeu moure els fitxers vells a aquest "
> "nou directori."

mldonkey -> del mldonkey
fitxers vells a aquest nou directori -> antics fitxers cap al nou directori ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:7001
> msgid ""
> "If you choose no, the old directory won't be deleted. You will have to do it "
> "yourself."
> msgstr "Si escolliu «no», no s'esborrarà el directori vell. Haureu de fer-ho vosaltres."

vell -> antic ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:8001
> msgid ""
> "MLDonkey uses heavy calculation from time to time (like hashing very big "
> "files). It should be a good idea to set a very kind level of niceness, "
> "depending on what ressources you want to give to MLDonkey."
> msgstr ""
> "El MLDonkey de vegades fa càlculs intensos (com calculant el hash de fitxers "
> "molt grans). Seria una bona idea posar un nivell de prioritat en funció "
> "dels recursos que vulgueu donar al MLDonkey."

com calculant el hash -> com ara el càlcul del hash

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:8001
> msgid ""
> "You can set values from -20 to 20. The bigger the niceness, the lower the "
> "priority of MLDonkey processes."
> msgstr ""
> "Podeu donar-li valors des de -20 a 20. Com és gran siga la aquest valor, més baixa "
> "serà la prioritat del proces MLDonkey"

és -> més
la aquest -> aquest
proces -> procés

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:9001
> msgid "Maximal download speed (kB/s):"
> msgstr "Velocitat màxima de descàrrega (kiB/s):"

kiB -> KiB

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:9001
> msgid ""
> "It has also been noticed that a full use of the bandwidth could cause "
> "problems with DSL connection handling. This is not a rule, it is just based "
> "on a few experiments."
> msgstr ""
> "Es sap que un us complet de l'ample de banda pot provocar problemes amb el "
> "control de la connexió DSL. Açò no és una norma, està basat amb uns "
> "pocs experiments."

S'ha comprovat que utilitzar l'ample de banda al màxim... ?
una norma, -> la norma, només ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:10001
> msgid "Maximal upload speed (kB/s):"
> msgstr "Velocitat màxima de pujada (kiB/s):"

kiB -> KiB

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:10001
> msgid ""
> "Set the maximal upload rate. You must keep in mind that a peer-to-peer "
> "network is based on sharing. Do not use a very low rate."
> msgstr ""
> "Conviguració del factor màxim de pujada. Tingueu en compte que una xarxa "
> "igual-a-igual es basa en la compartició. No utilitzeu un factor massa baix."

Conviguració -> Configuració

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:10001
> msgid ""
> "As for the download speed, you should limit this rate so that you can still "
> "use the internet even when MLDonkey is running."
> msgstr ""
> "Com a la velocitat de descàrrga, hauríeu de limitar aquest factor de forma que "
> "encara utilitzeu internet encara que el MLDonkey s'estiga utilitzant."

descarrga -> descàrrega
encara utilitzeu internet encara -> pugueu utilitzar internet encara

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:11001
> msgid "Password of admin user:"
> msgstr "Contrasenya de l'usuari admin:"

Es refereix a l'usuari «admin» o a l'administrador en general?

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:11001
> msgid ""
> "As of version 2.04rc1, a new user management appears. The password is "
> "encrypted and stored in downloads.ini."
> msgstr ""
> "Igual que en la versió 2.04rc1, apareix un nou usuari de gestió. La "
> "contrasenya es xifra i s'emmagatzema en dowloads.ini."

s'emmagatzema en -> s'emmagatzema a[l fitxer] ?

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:11001
> msgid ""
> "If you want to add a new user for MLDonkeys user management or want to "
> "change the password, refer to /usr/share/doc/mldonkey-server/README.Debian."
> msgstr ""
> "Si voleu afegir un nou usuari per la gestió d'usuaris del MLDonkey o voleu "
> "canviar la contrasenya, mireu el /usr/share/doc/mldonkey-server/README.Debian."

per -> per a ?
mireu el -> mireu el fitxer / vegeu ?

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:12001
> msgid "Retype password of the admin user:"
> msgstr "Reescriviu la contrasenya de l'usuari admin:"

Igual que abans.

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:12001
> msgid "Please confirm your admin's password."
> msgstr "Confirmeu la contrasenya del vostre admin."

Ídem.

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:13001
> msgid "The two password you enter must be the same."
> msgstr "Les dos contrasenyes han de ser la mateixa."

la mateixa -> iguals?

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../mldonkey-server.templates:13001
> msgid "You will be asked until you can provide the same password twice."
> msgstr "Es demanarà altra vegada fins que doneu la mateixa contrasenya dues vegades."

altra -> una altraReply to: