[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://desktop-profilesOn Sun, Jul 01, 2007 at 01:30:42PM +0200, René Mérou wrote:
> un altre per revisar

Aquest no te gaire pinta de ser po-debconf...

> #: _from_rc.cc:5
> msgid ""
> "When checked only profiles whose 2nd (=kind) field matches the given regular "
> "expression are shown"
> msgstr "Quan són comprovats els perfils se mostren aquells en que el
> segon camp (=tipus) coincideix amb l'expressió regular donada"

Quan s'activa, només es mostren aquells perfils en que el 2n camp
(=tipus) coincideix amb l'expressió regular donada

> #: _from_rc.cc:7
> msgid ""
> "When checked only profiles whose 5th (=requirements) field matches the given "
> "regular expression are shown"
> msgstr "Quan són comprovats els perfils se mostren aquells en que el
> quint camp (=requeriments) coincideix amb l'expressió regular donada"

Quan s'activa, només es mostren aquells perfils en que el 5è camp
(=requeriments) coincideix amb l'expressió regular donada

> #: _from_rc.cc:9
> msgid ""
> "When checked only profiles whose precedence value satifies the given "
> "comparison are shown"
> msgstr "Quan són comprovats se mostra solament els perfils en que el
> valor de precedència satisfà la comparació donada"

Quan s'activa, només es mostren aquells perfils en que el valor de
predependència satisfà la comparació donada

> #: _from_rc.cc:15 _from_rc.cc:16 _from_rc.cc:21 _from_rc.cc:22 _from_rc.cc:23
> msgid "Takes a regular expression"
> msgstr "Pren una expressió regular"

Pren -> Accepta ?

> #: _from_rc.cc:17
> msgid "Takes a numerical value (may be negative)"
> msgstr "Pren un valor numèric (pot ser negatiu)"

Ídem

> #: _from_rc.cc:19
> msgid ""
> "When checked only profiles whose requirements are met for the selected user "
> "are shown"
> msgstr "Quan són comprovats se mostra solament els perfils en que els
> requeriments coincideixen amb el valor del usuari seleccionat "

Quan s'activa, només es mostren aquells perfils que compleixen els
requisits de l'usuari seleccionat

> #: _from_rc.cc:20
> msgid "list of user accounts on this system"
> msgstr "llista dels comptes d'usuaris al sistema"

llista dels comptes d'usuari del sistema

> #: _from_rc.cc:24
> msgid "Sort profile list on"
> msgstr "Ordena la llista de perfils per"

per -> segons ?

> #: _from_rc.cc:25 _from_rc.cc:32
> msgid "Shown profiles are sorted on the contents of the selected field"
> msgstr "Els perfils mostrats estan ordenats "

Els perfils mostrats estan ordenats segons el contingut del camp
seleccionat

> #: _from_rc.cc:28
> msgid "location"
> msgstr "localització"

ubicació ?

> #: _from_rc.cc:33
> msgid "&name matches"
> msgstr "coincidències de &nom"

Algú que pugui veure la interfície podria comprovar a que es refereix
realment aquesta cadena? S'ha traduït així a altres idiomes:

 * fr: "Le &nom correspond à"
 * it: "il &nome corrisponde"
 * pt_BR: "&nome corresponde"
 * pt: "&nome coincide"

També hi ha alguna altra cadena similar a aquesta.

> #: _from_rc.cc:34
> msgid ""
> "When checked only profiles whose 1st (=name) field matches the given regular "
> "expression are shown"
> msgstr "Quan són comprovats els perfils se mostren aquells en que el
> primer camp (=nom) coincideix amb l'expressió regular donada"

Quan s'activa, només es mostren aquells perfils en que el 1r camp
(=nom) coincideix amb l'expressió regular donada

> #: _from_rc.cc:36
> msgid ""
> "When checked only profiles whose 6th (=description) field matches the given "
> "regular expression are shown"
> msgstr "Quan són comprovats els perfils se mostren aquells en que el
> sext camp (=descripció) coincideix amb l'expressió regular donada"

Quan s'activa, només es mostren aquells perfils en que el 6è camp
(=descripció) coincideix amb l'expressió regular donada

> #: _from_rc.cc:38
> msgid ""
> "When checked only profiles whose 3rd (=location) field matches the given "
> "regular expression are shown"
> msgstr "Quan són comprovats els perfils se mostren aquells en que el
> tercer camp (=loc) coincideix amb l'expressió regular donada"

Quan s'activa, només es mostren aquells perfils en que el 3r camp
(=ubicació) coincideix amb l'expressió regular donada
 
> #: _from_rc.cc:39
> msgid "List of profiles found in processed  .listing files"
> msgstr "Llista dels perfils trobats en els fitxers .listing processats"

en els -> als ?

> #: _from_rc.cc:44
> msgid "Remo&ve selected"
> msgstr "Es&borrar els seleccionats"

Es&borra la selecció ?

> #: _from_rc.cc:47
> msgid "When the user is"
> msgstr "Quan l'usuari és"

...

> #: _from_rc.cc:48
> msgid "a member of"
> msgstr "un membre de"

...

> #: _from_rc.cc:49
> msgid "not member of "
> msgstr "no membre de "

Pfff, això em penso que s'hauria de corregir a l'original ;)

> #: _from_rc.cc:50
> msgid ""
> "Your choice here determines whether the new requirement concerns membership "
> "or non-membership"
> msgstr "La seva selecció aquí determina si els nous requeriments
> són per a membres o per a no membres"

La vostra tria determina si els nous requeriments són per ser membre 
o per no ser-ho

> #: _from_rc.cc:58
> msgid ""
> "Make successful completion of given shell command a requirement for "
> "activation of this profile"
> msgstr "Feu que el completament amb exit d'una comanda donada de la shell sigui un requisit per l'activació d'aquest perfil"
 
> #: _from_rc.cc:66
> msgid "Check if shown details (will) describe a new profile"
> msgstr "Comprova si els detalls mostrats descriuen/ran un nou perfil"

descriuen/ran -> descriuen (o descriuran) ?

> #: _from_rc.cc:73
> msgid "1st field (=name) of selected profile"
> msgstr "Primer camp (=nom) del perfil seleccionat"

...

> #: _from_rc.cc:84
> msgid "2nd field (=kind) of selected profile"
> msgstr "Segon camp (=tipus) del perfil seleccionat"

...

> #: _from_rc.cc:85
> msgid "4th field (=precedence value) of selected profile"
> msgstr "Quart camp (=valor de precedència) del perfil seleccionat"

...

> #: _from_rc.cc:88
> msgid "3rd field of selected profile"
> msgstr "Tercer camp del perfil seleccionat"

...

> #: _from_rc.cc:89
> msgid "6th field (=description) of selected profile"
> msgstr "Sisè camp (=descripció) del perfil seleccionat"

En alguns strings anteriors s'utilitza la forma abreujada i en altre no,
hauria de ser igual a tot arreu.Reply to: