[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://apt-listchangesOn Thu, Jul 05, 2007 at 11:45:48AM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:1002
> msgid "apt-listchanges can display package changes in a number of different ways."
> msgstr "L'apt-listchanges pot mostrar els canvis del paquet de formes diferents."

de diferents formes ?

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:1002
> msgid ""
> " pager     : use your preferred pager to display changes one page at\n"
> "         a time;\n"
> " browser    : display HTML-formatted changes using a web browser;\n"
> " xterm-pager  : like pager, but in an xterm in the background;\n"
> " xterm-browser : like browser, but in an xterm in the background;\n"
> " text     : print changes to your terminal (without pausing);\n"
> " mail     : only send changes via mail;\n"
> " none     : do not run automatically from apt."
> msgstr ""
> " pager     : utilitza el vostre paginador preferit per mostrar els\n"
> "         canvis de pàgina en pàgina.\n"
> " browser    : mostra els canvis en format HTML utilitzant un\n"
> "        : navegador;\n"
> " xterm-pager  : com el «pager», però amb el xterm com a fons;\n"
> " xterm-browser : com el «browser», però amb el xterm com a fons;\n"
> " text     : mostra els canvis al vostre terminal (sense \n"
> "        : interrupcions);\n"
> " mail     : tan sols envia els canvis per correu;\n"
> " none     : no executar-lo automàticament des de l'apt."
 
Al final de la descripció de pager, per fer-ho tot igual, hauria de
ser punt i coma i no punt.

el xterm -> l'xterm

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:1002
> msgid ""
> "This setting can be overridden by a command-line option or an environment "
> "variable. Note that you can still send a copy via mail with all of the "
> "frontends except 'none'."
> msgstr ""
> "Aquests canvis es poden canviar per una opció de la línea d'ordres o per una "
> "variable d'entorn. Adoneu-vos que tan sols podeu enviar una copia per correu "
> "amb tots els frontals excepte per «none»."
 
Aquests canvis es poden canviar -> Aquests canvis es poden sobreescriure ?
copia -> còpia

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid "E-mail Address(es) which will receive changes:"
> msgstr "Adreça(ces) que rebran els canvis:"

Adreça(ces) -> Adreça(ces) de correu [electrònic] ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "apt-listchanges can email a copy of displayed changes. Please enter the "
> "email address the changes should be sent to."
> msgstr ""
> "L'apt-listchanges pot enviar una còpia dels canvis mostrats. Introduïu l'adreça "
> "de correu on s'hauríen d'enviar els canvis."

hauríen -> haurien

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "Multiple addresses may be specified, delimited by commas. Leave this empty "
> "if you do not want any email to be sent."
> msgstr ""
> "Es poden posar adreces diferents, separades per comes. Deixeu-ho buit si no voleu "
> "que s'envie a cap adreça de correu."

adreces diferents -> diferents adreces / múltiples adreces

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid "Prompt for confirmation after displaying changes?"
> msgstr "Voleu que us demane confirmació desprès de mostrar els canvis?"

desprès -> després

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "After giving you a chance to read the list of changes, apt-listchanges can "
> "ask whether or not you would like to continue. This is useful when running "
> "from apt, as it gives you a chance to abort the upgrade if you see a change "
> "you do not want to apply (yet)."
> msgstr ""
> "Desprès de donar-vos la oportunitat de llegir la llista de canvis, l'apt-listchanges "
> "us por demanar si voleu o no continuar. Açò es útil quan s'executa des de l'apt, i us "
> "dona la oportunitat d'avortar l'actualització si vegeu algun canvi que "
> "no voleu aplicar (encara)."

Desprès -> Després
la oportunitat -> l'oportunitat (x2)
si voleu o no continuar -> si voleu continuar o no ?
que no voleu aplicar (encara) -> que (encara) no voleu aplicar ?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid "Should apt-listchanges skip changes that have already been seen?"
> msgstr "Voleu que l'apt-list changes no mostre els canvis que ja s'han mostrat?"
 
l'apt-list changes -> l'apt-listchanges
que ja s'han mostrat -> que ja han estat mostrats ? (Per deixar una mica
més clar que es tracta de vegades anteriors i no aquesta...)

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid ""
> "apt-listchanges has the capability to keep track of which changes have "
> "already been displayed, and to skip them in future invocations. This is "
> "useful, for example, when retrying an upgrade."
> msgstr ""
> "L'apt-listchanges té la possibilitat de fer un seguiment de quins canvis ja "
> "s'han mostrat, i ometre'ls les pròximes vegades. Açò és d'utilitat, "
> "per exemple, quan s'està reintentant una actualització."
 
Veure anterior.
reintentant -> tornant a fer ?

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../templates:5001
> msgid "news, both, changelogs"
> msgstr "nous, tots dos, canvis"
 
Aquest "news" no es refereix a "notícies"?
tots dos -> ambdós ?
Per diferenciar changelog, potser es podria traduir com "registre de
canvis" o "canvis detallats"...

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:5002
> msgid "Please choose which type of changes should be displayed with APT."
> msgstr "Escolliu quins són els canvis que s'hauríen de mostrar amb l'APT."

hauríen -> haurien

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:5002
> msgid ""
> " news - important news items only\n"
> " both - both news and detailed changelogs\n"
> " changelogs - detailed changelogs only"
> msgstr ""
> " nous - tan sols les entrades noves\n"
> " tots dos - tant els nous com els canvis detallats\n"
> " canvis - tan sols els canvis detallats"

Veure anteriors.Reply to: