[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://phpbb2A veure si ho he he fet bé ;-D
# translation of phpbb2_2.0.21-5_templates.po to Catalan
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# �lvaro Martínez Majado <alvaro_m@users.sourceforge.net>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: phpbb2_2.0.21-5_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Jeroen van Wolffelaar <jeroen@wolffelaar.nl>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-01 13:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-04 20:58+0000\n"
"Last-Translator: �lvaro Martínez Majado <alvaro_m@users.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:1001
msgid "Overwrite your current configuration?"
msgstr "Sobreescriure la vostre configuració actual?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:1001
msgid ""
"An existing configuration file for the database has been found as /etc/"
"phpbb2/config.php"
msgstr "S'ha trobat un fitxer de configuració per a la vostre base de dades a /etc/phpbb2/config.php"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:1001
msgid ""
"Select this if you want to redo this setup. No database will be destroyed, "
"but any customization of /etc/phpbb2/config.php will be lost."
msgstr "Seleccioneu això si vol refer aquest procés de configuració. Cap base de dades es destruirà, però qualsevol personalització de /etc/phpbb2/config.php es perdrà."

#. Type: select
#. Choices
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:2001
msgid "Create, Populate, None"
msgstr "Crea, Omple la base de dades, Res"

#. Type: select
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:2002
msgid "Database creation"
msgstr "Creació de la base de dades"

#. Type: select
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:2002
msgid ""
"If you have not yet created a database and want to do so now, choose \"Create"
"\"."
msgstr "Si no heu creat una base de dades i ho voleu fer ara, trieu \"Crea\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:2002
msgid ""
"If you have created a database that currently has no tables and want to "
"create the tables now, choose \"Populate\"."
msgstr "Si heu creat una base de dades que actualment no té taules i la'n voleu omplir ara, trieu \"Omple la base de dades\""

#. Type: select
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:2002
msgid "If none of the above options applies to you, choose \"None\"."
msgstr "Si no us serveix cap de les anteriors, trieu \"Res\""

#. Type: string
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:3001
msgid "What is the hostname of your database server?"
msgstr "Com es diu el vostre servidor de base de dades?"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:3001
msgid "If your database is local, accept the default of 'localhost'."
msgstr "Si la vostra base de dades és local, accepteu el valor per defecte 'localhost'."

#. Type: string
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:3001
msgid ""
"If your database is on a separate computer, then you will need to enter the "
"resolvable domain name for that computer."
msgstr "Si la base de dades és a un altra ordinador, heu d'introduir el nom de domini d'aquest ordinador."

#. Type: string
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:4001
msgid "What name do you want for the database?"
msgstr "Quin nom vol per la base de dades?"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:4001
msgid ""
"All users, posts, etc., are stored in a single database. What would you like "
"to name it?"
msgstr "Tots els usuaris, missatges, etc., es desen en una única base de dades. Com vol anomenar-la?"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:5001
msgid "What database username do you want to use?"
msgstr "Quin nom d'usuari de la base de dades vol fer servir?"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:5001
msgid ""
"A database-user dedicated to running phpBB will be created, in the interest "
"of security."
msgstr "Es crearà un nom d'usuari de base de dades per a executar phpBB, per raons de seguretat."

#. Type: password
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:6001
msgid "What database password do you want to use?"
msgstr "Quina contrasenya vol fer servir per la base de dades?"

#. Type: password
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:6001
msgid "Choose a password for the databaseuser."
msgstr "Triï una contrasenya pel nom d'usuari de la base de dades."

#. Type: password
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:6001
msgid "If you leave this empty, random password will be generated."
msgstr "Si deixa això en blanc, es generarà una contrasenya aleatòria."

#. Type: password
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:8001
msgid "What is the MySQL root password?"
msgstr "Quina és la contrasenya de l'usuari primari (root) de MySQL?"

#. Type: password
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:8001
msgid ""
"In order to create the necessary user and database, the MySQL root password "
"is needed."
msgstr "Per crear l'usuari i la base de dades, la contrasenya de l'usuari primari de MySQL és necessària."

#. Type: password
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:8001
msgid ""
"The password will be temporarily stored by debconf until the configuration "
"phase of this installation.  If you do not trust debconf to securely manage "
"this password, you will need to create the user and database yourself, and "
"re-configure phpbb2-conf-mysql chosing \"Populate\"."
msgstr "La contrasenya serà desada temporalment per debconf durant la fase de configuració d'aquesta instal·lació. Si no confia que debconf la gestioni de forma segura, haurà de crear l'usuari i la base de dades vós mateix i tornar a configurar phpbb2-conf-mysql tot triant \"Omple la base de dades\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:9001
msgid "FAILURE: Database not created"
msgstr "Error: La base de dades no s'ha creat"

#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:9001
msgid ""
"The configuration script failed to create the phpbb database. Please run "
"dpkg-reconfigure phpbb2-conf-mysql, to try with different options, or don't "
"use phpbb2-conf-mysql at all."
msgstr "L'script de configuració ha fallat en l'intent de crear la base de dades de phpbb. Si us plau, executeu dpkg-reconfigure phpbb2-conf-mysql, proveu altres opcions o no feu servir phpbb2-conf-mysql."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:9001 ../phpbb2-conf-mysql.templates:10001
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:11001
msgid "Error: ${error}"
msgstr "Error: ${error}"

#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:10001
msgid "FAILURE: Database user not created"
msgstr "Error: l'usuari de la base de dades no s'ha creat."

#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:10001
msgid ""
"The configuration script failed to create the phpbb database user. Please "
"run dpkg-reconfigure phpbb2-conf-mysql, to try with different options, or "
"don't use phpbb2-conf-mysql at all."
msgstr "L'script de configuració ha fallat en l'intent de crear la base de dades de phpbb. Si us plau, executeu dpkg-reconfigure phpbb2-conf-mysql, proveu altres opcions o no feu servir phpbb2-conf-mysql."

#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:11001
msgid "FAILURE: Tables not created"
msgstr "Error: no s'han creat les taules."

#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:11001
msgid ""
"The configuration script failed to create the phpbb tables. Please run dpkg-"
"reconfigure phpbb2-conf-mysql, to try with different options, or don't use "
"phpbb2-conf-mysql at all."
msgstr "L'script de configuració no ha pogut crear les taules del phpbb. Si us plau, executeu dpkg-reconfigure phpbb2-conf-mysql, proveu altres opcions o no feu servir phpbb2-conf-mysql."

#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:14001
msgid "Database not purged"
msgstr "La base de dades no ha estat purgada."

#. Type: note
#. Description
#: ../phpbb2-conf-mysql.templates:14001
msgid ""
"The purge script did not drop the database for phpbb2, nor the user created "
"for it. You will need to do so yourself (but only if you want to lose all "
"data and board configuration)."
msgstr "L'script per purgar no ha buidat la base de dades de phpbb2 ni l'usuari creat per ella. Caldrà que ho feu (només si voleu perdre tota la informació i la configuració dels fòrums)."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../phpbb2.templates:1001
msgid "Webserver(s) to configure:"
msgstr "Servidor(s) web a configurar: "

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../phpbb2.templates:1001
msgid ""
"phpBB runs on any webserver with PHP4 support. However, only Apache variants "
"are currently supported by this configuration script. Select the one(s) you "
"want to configure."
msgstr "phpBB funciona en qualsevol servidor web que accepti PHP4. No obstant, aquest script només funciona amb les variants d'Apache. Seleccioneu les que vulgueu configurar. "

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../phpbb2.templates:1001
msgid ""
"Note: You will need to restart the server(s) yourself (typically by running "
"something like  /etc/init.d/apache-??? reload)."
msgstr "Nota: Haureu de reiniciar el(s) servidor(s) (normalment es fa executant alguna cosa com  /etc/init.d/apache-??? reload)."


Reply to: