[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/pppoe.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: pppoe.xml 45405 2007-02-24 16:34:41Z fjp $ -->

 <sect1 id="pppoe" arch="not-s390">
 <title>Instal·lació de &debian; utilitzant PPP sobre Ethernet (PPPoE)</title>

<para>

En alguns Països el PPP sobre Ethernet (PPPoE) és el protocol per 
les connexions de banda ampla (ADSL o cable) més comú als Proveïdors de
Serveis d'Internet. La configuració de la connexió de xarxa utilitzant
PPPoE no està suportat per defecte a l'instal·lador, però es pot fer
funcionar de forma molt senzilla. Aquesta secció explica com fer-ho.

</para><para>

La connexió PPPoE feta a la instal·lació estarà també disponible després
de reiniciar al sistema que heu instal·lat (vegeu <xref linkend="boot-new"/>).

</para><para>

Per tenir l'opció de configurar i utilitzar PPPoE a la instal·lació,
necessitareu instal·lar utilitzant una de les imatges de CD-ROM/DVD de les
que podeu disposar. No hi ha suport per altres mètodes d'instal·lació 
(com per exemple netboot<phrase condition="supports-floppy-boot"> o disquets</phrase>).

</para><para>

Instal·lar amb PPPoE és casi el mateix que qualsevol altra instal·lació. Els
passos següents mostren les diferències.

</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>

Arrenqueu l'instal·lador utilitzant el paràmetre d'arrencada 
<userinput>modules=ppp-udeb</userinput>. Açò vol dir que a
l'indicador d'arrencada haureu d'inserir:

<informalexample><screen>
install modules=ppp-udeb
</screen></informalexample>

o bé, si ho preferiu utilitzant l'instal·lador gràfic:

<informalexample><screen>
installgui modules=ppp-udeb
</screen></informalexample>

Açò que assegurarà el component responsable de la configuració del PPPoE
(<classname>ppp-udeb</classname>) es carregarà i executarà automàticament.

</para></listitem>
<listitem><para>

Seguiu els passos passos inicials normals de la instal·lació (selecció de la
llengua, país i teclat; la càrrega de components addicionals<footnote>

<para>

El component <classname>ppp-udeb</classname> es carrega com qualsevol
dels components addicionals en aquest pas. Si voleu instal·lar amb
prioritat mitjana o baixa (mode expert), podeu seleccionar manualment
el <classname>ppp-udeb</classname> en comptes de inserir el paràmetre
<quote>modules</quote> a l'indicador de l'arrencada.

</para>

</footnote>).

</para></listitem>
<listitem><para>

El pas següent és la detecció del maquinari de xarxa, per poder identificar
qualsevol targeta Ethernet que trobeu al sistema.

</para></listitem>
<listitem><para>

Desprès d'açò s'engegarà la configuració del PPPoE. L'instal·lador provarà de
detectar els dispositius Ethernet per poder trobar un concentrador PPPoE
(una tipus de servidor que controla connexions de tipus PPPoE).

</para><para>

�s possible que no es trobe el concentrador al primer intent. Açò pot passar
de vegades a xarxes carregades o lentes o amb servidors defectuosos. En
molts casos un segon intent per detectar el concentrador serà suficient;
per tornar a intentar-ho, seleccioneu <guimenuitem>Configurar i engegar una
connexió PPPoE</guimenuitem> des del menú principal de l'instal·lador.

</para></listitem>
<listitem><para>

Després de trobar un concentrador, es demanarà a l'usuari que escrigui la
informació d'accés (l'usuari i la contrasenya del PPPoE).

</para></listitem>
<listitem><para>

En aquest punt l'instal·lador utilitzarà la informació que es done per establir
la connexió PPPoE. Si s'ha donat la informació correcta, la connexió PPPoE
s'hauria de configurar i l'instal·lador hauria de ser capaç d'utilitzar la
connexió a Internet i descarregar els paquets (si fa falta). Si la informació
de connexió és incorrecta, o apareix algun error, l'instal·lador s'aturarà
però la configuració es podrà tornar intentar seleccionant altra vegada 
l'entrada del menú <guimenuitem>Configurar i engegar una connexió PPPoE</guimenuitem>.

</para></listitem>
</itemizedlist>

 </sect1>

Reply to: