[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/gpl.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 38979 untranslated -->

<appendix id="appendix-gpl"><title>Llicència Pública General de GNU</title>

<note condition="gpl-unofficial"><para>

Advertiment:

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into
Catalan. It was not published by the Free Software Foundation, and does
not legally state the distribution terms for software that uses the GNU
GPL &mdash; only the original <ulink url="&url-gnu-copyleft;">English
text</ulink> of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation
will help catalan speakers to better understand the GNU GPL.

</para><para>

Ve't aquí una traducció no oficial al català de
la llicència pública general (GPL) de GNU. No ha estat publicada
per la Free Software Foundation (fundació per al programari lliure),
i no defineix legalment els termes de distribució del programari
que utilitza la GPL de GNU -- només el 
<ulink url="&url-gnu-copyleft;">text original en anglès</ulink>
ho fa. Tot i això, esperem que aquesta traducció ajudi els
catalanoparlants a entendre millor la GPL de GNU.
</para></note>
<para>

Versió 2, Juny de 1991

<informalexample><screen>
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Es permet que tothom faci còpies literals d'aquest document de
llicència i les distribueixi, però no és permès modificar-lo.
</screen></informalexample>

</para>

 <simplesect><title>Preambul</title>
<para>

Les llicències de la major part de programari estan pensades per
prendre-us la llibertat de compartir-lo i modificar-lo. Contràriament,
la Llicència pública general de GNU pretén garantir-vos
la llibertat de compartir i modificar el programari lliure -- assegurar-se
que el programari sigui lliure per a tots els seus usuaris i usuàries.
Aquesta Llicència pública general de GNU afecta la majoria
del programari de la Free Software Foundation (fundació pel programari
lliure) i a qualsevol altre programa els autors o autores del qual decideixin
usar-la (algun altre programari de la Free Software Foundation, en canvi,
està protegit per la Llicència pública general per
a biblioteques de GNU [NdeT: aquesta llicència, la LGPL, és
la que actualment la FSF anomena Llicència pública menys
general]). També podeu aplicar-la als vostres programes.

</para><para>

Quan parlem de programari lliure (free software) ens referim a la llibertat,
no al preu [NdeT: en català no hi ha l'ambigüitat que hi ha
en anglès]. Les nostres llicències públiques generals
estan pensades per assegurar que tingueu la llibertat de distribuir còpies
del programari lliure (i cobrar per aquest servei si així ho voleu),
que rebeu el codi font o que el pugueu rebre si el voleu, que pugueu modificar
el programari o fer-ne servir parts en programes lliures nous; i que sapigueu
que podeu fer aquestes coses.

</para><para>

Per protegir els vostres drets, hem d'imposar restriccions que prohibeixin
a tothom denegar-vos aquests drets o demanar-vos que hi renuncieu. Aquestes
restriccions suposen algunes responsabilitats per a vós si distribuïu
còpies del programari o si el modifiqueu.

</para><para>

Per exemple, si distribuïu còpies d'un aquests programes,
tant si és de franc com per un preu, heu de donar als destinataris
els mateixos drets que teniu vós. Us heu d'assegurar que també
ells rebin o puguin obtenir el codi font. I els heu de fer saber aquests
termes per tal que coneguin els seus drets.

</para><para>

Protegim els vostres drets en dos passos: (1) Ens reservem el copyright
del programari, i (2) us oferim aquesta llicència que us dóna
permís legal per copiar, distribuir i/o modificar el programari.
A més a més, per protegir-nos i protegir l'autor o autora,
volem estar segurs que tothom entén que no hi ha cap garantia per
a aquest programari lliure. Si algú modifica el programari i el
passa, volem que els destinataris sàpiguen que el que tenen no és
l'original, per tal que qualsevol problema que haguessin pogut introduir
terceres persones no repercuteixi en la reputació de l'autor o autora
original.

</para><para>

Finalment, qualsevol programa lliure està constantment amenaçat
per les patents de programari. Volem evitar el perill de que els redistribuïdors
d'un programa lliure acabin obtenint llicències de patents, i de
resultes el programa esdevingui propietat exclusiva d'algú. Per
evitar-ho, he deixat clar que de qualsevol patent se n'han d'emetre llicències
per a tothom o no emetre'n cap.

</para><para>

Les condicions exactes per a la còpia, distribució i modificació
són les següents.

</para>
 </simplesect>
 <simplesect><title>LLICÃ?NCIA PUBLICA GENERAL DE GNU</title>
<para>
 
<emphasis role="bold">TERMES I CONDICIONS PER A LA CÃ?PIA, 
DISTRIBUCIÃ? I MODIFICACIÃ?</emphasis>

</para><para>

<emphasis role="bold">0.</emphasis>
Aquesta llicència afecta a qualsevol programa o altra
obra que contingui un avís del posseïdor del copyright que
digui que es pot distribuir sota els termes d'aquesta llicència
pública general. D'ara endavant, el "programa" es refereix a aquest
programa o obra, i una "obra basada en el programa" voldrà dir el
programa o qualsevol obra derivada segons la llei de copyright: és
a dir una obra que contingui el programa o alguna part d'ell, ja sigui
literalment o amb modificacions o bé traduït a altres llengües.
(Per això mateix, les traduccions s'inclouen sense cap limitació
en el terme "modificació"). Ens referim a Cada beneficiari de la
llicència com a "vós".

</para><para>

Les activitats que no siguin còpia, distribució o modificació
no estan contemplades en aquesta llicència, queden fora del seu
àmbit. No es restringeix l'acte d'executar el programa, i la sortida
del programa queda contemplada només si el seu contingut constitueix
una obra basada en el programa (independentment de que s'hagi creat executant
el programa). Que aquest sigui el cas o no depèn de què faci
el programa.

</para><para>

<emphasis role="bold">1.</emphasis>
Podeu copiar i distribuir còpies literals del codi
font del programa tal i com el rebeu, en qualsevol mitjà, sempre
i quan publiqueu en cada còpia, de manera adient i ben visible,
una nota de copyright i una renúncia de garantia; manteniu intactes
tots els avisos que fan referència a aquesta llicència i
a l'absència de garanties de cap mena; i lliureu a qualsevol altre
destinatari del programa una còpia d'aquesta llicència juntament
amb el programa.

</para><para>

Podeu cobrar un preu per l'acte físic de trametre una còpia
i podeu, si així ho voleu, oferir alguna garantia a canvi d'un preu.

</para><para>

<emphasis role="bold">2.</emphasis>
Podeu modificar la còpia o còpies del programa
o qualsevol tros, tot fornint una obra basada en el programa, i podeu copiar
i distribuir aquestes modificacions o obres sota els termes de la Secció
1 anterior, sempre i quan també compliu les següents condicions:
</para>

<orderedlist numeration='loweralpha'><listitem><para>

Heu de fer que els fitxers modificats portin indicacions ben
visibles que diguin que heu modificat els fitxers i la data de la modificació.

</para></listitem>
<listitem><para>

Heu d'atorgar gratuïtament a totes les terceres parts els
termes d'aquesta mateixa llicència sobre la totalitat de qualsevol
obra que distribuïu o publiqueu, que completament o en part contingui
o sigui un derivat del programa o qualsevol part d'aquest.

</para></listitem>
<listitem><para>

Si el programa modificat normalment llegeix instruccions interactivament
quan s'executa, heu de fer que quan s'arrenqui per a aquest ús interactiu
de la manera més habitual, imprimeixi o mostri un missatge que inclogui
una nota de copyright adient i un avís de que no hi ha garantia
(o, si de cas, que digui que la garantia l'oferiu vós mateix) i
que els usuaris poden redistribuir el programa sota aquestes condicions,
i que indiqui a l'usuari o usuària com veure una còpia d'aquesta
llicència. (Excepció: si el mateix programa és interactiu
però normalment no escriu un missatge d'aquesta mena, la vostra
obra basada en el programa tampoc cal que l'escrigui).

</para></listitem></orderedlist>
<para>

Aquests requeriments afecten a l'obra modificada com un tot. Si hi ha parts
identificables que no estan derivades del programa, i es poden considerar
raonablement com a obres independents i separades en si mateixes, aleshores
aquesta llicència i els seus termes no s'apliquen a aquelles parts
quan les distribuïu com a obres separades. Però quan distribuïu
aquestes mateixes parts integrades en un tot que sigui una obra basada
en el programa, la distribució del tot s'ha de fer d'acord amb els
termes d'aquesta llicència, i els permisos atorgats a altres beneficiaris
abasten el tot sencer i, per tant, totes i cadascuna de les parts, independentment
de qui les hagi escrites..

</para><para>

Així doncs, la intenció d'aquesta secció no és
reclamar o disputar-vos cap dret a codi que hagueu escrit del tot vós
mateix. La intenció és més aviat exercir el dret a
controlar la distribució d'obres derivades o col·lectives
basades en el programa.

</para><para>

A més a més, la simple agregació amb el programa
(o amb una obra basada en el programa) d'altres obres no basades en el
programa en un volum d'un mitjà d'emmagatzemament o de distribució
no posa aquestes altres obres sota l'àmbit de la llicència.

</para><para>

<emphasis role="bold">3.</emphasis>
Podeu copiar i distribuir el programa (o una obra basada en
el programa, segons la secció 2) en forma executable o de codi objecte
d'acord amb els termes de les Seccions 1 i 2 anteriors, sempre i quan també
feu una de les coses següents:

</para>
<orderedlist numeration='loweralpha'><listitem><para>

L'acompanyeu amb el codi font complet corresponent, capaç
de ser llegit per un ordinador i en un mitjà utilitzat habitualment
per a l'intercanvi de programari; o

</para></listitem>
<listitem><para>

L'acompanyeu amb un oferiment per escrit, amb validesa com a
mínim fins al cap de tres anys, de subministrar a tota tercera part,
i per un preu no superior al que us costi físicament realitzar la
distribució, el codi font complet corresponent, que es distribuirà
d'acord amb els termes de les seccions 1 i 2 anteriors en un mitjà
utilitzat habitualment per a l'intercanvi de programari; o,

</para></listitem>
<listitem><para>

L'acompanyeu amb la informació que hagueu rebut de l'oferiment
de distribuir el codi font corresponent (Aquesta alternativa només
és permesa per a la distribució no comercial i només
si heu rebut el programa en forma executable o de codi objecte amb aquest
oferiment, d'acord amb la subsecció b anterior).

</para></listitem></orderedlist>
<para>

El codi font per a una obra vol dir la forma preferida de l'obra per tal
de fer-hi modificacions. Per una obra executable, el codi font complet
vol dir tot el codi font per tots els mòduls que conté, més
tots els fitxers de definició d'interfícies associats si
s'escau, més els scripts que es facin servir per controlar
la compilació i la instal·lació de l'executable si
s'escau. Tanmateix, fent una excepció especial, el codi font que
es distribueixi no cal que inclogui res del que normalment es distribueixi
(sia en forma binària o de codi font) amb els components principals
(compilador, nucli o similars) del sistema operatiu en què s'executa
el programa, tret que el component en qüestió acompanyi l'executable.

</para><para>

Si la distribució de l'executable consisteix en donar accés
per copiar-lo d'un lloc determinat, aleshores serveix com a distribució
del codi font el fet de donar un accés equivalent per copiar el
codi font, encara que les terceres parts no estiguin obligades a copiar
el codi font en copiar el codi objecte.

</para><para>

<emphasis role="bold">4.</emphasis>
No podeu copiar, modificar, reemetre llicències, o
distribuir el programa si no és de la forma expressa que atorga
aquesta Llicència. Qualsevol altre intent de copiar, modificar,
reemetre llicències, o distribuir el programa és il·lícit
i finalitzarà automàticament els drets que hagueu obtingut
d'aquesta llicència. Tanmateix, les parts que hagin rebut de vós
còpies o drets d'acord amb aquesta llicència no veuran les
seves llicències finalitzades mentre segueixin observant-les estrictament.

</para><para>

<emphasis role="bold">5.</emphasis>
No esteu obligat a acceptar aquesta llicència, donat
que no l'heu signada. Tanmateix, no hi ha cap altra opció que us
doni permís per modificar o distribuir el programa o les seves obres
derivades. Aquestes accions queden prohibides per la llei si no accepteu
aquesta llicència. Així doncs, en modificar o distribuir
el programa o les seves obres derivades, esteu indicant que accepteu aquesta
llicència per fer-ho, i tots els seus termes i condicions per copiar,
distribuir o modificar el programa o obres basades en ell.

</para><para>

<emphasis role="bold">6.</emphasis>
Cada cop que distribuïu el programa (o qualsevol obra
basada en el programa), el destinatari rep automàticament, de qui
va emetre la llicència originàriament, una llicència
per copiar, distribuir o modificar el programa sotmesa a aquests termes
i condicions. No podeu imposar cap més restricció a l'exercici
dels drets que aquí es confereixen. No sou responsable de fer complir
aquesta llicència a terceres parts.

</para><para>

<emphasis role="bold">7.</emphasis>
Si, a conseqüència d'una decisió judicial,
una demanda per infracció d'una patent o per qualsevol altra raó
(no exclusivament relacionada amb patents), se us imposen condicions (tant
si és per ordre judicial, acord, o el que sigui) que contradiuen
les condicions d'aquesta llicència, no quedeu excusat de les condicions
d'aquesta llicència. Si no us és possible distribuir de manera
que satisfeu alhora les obligacions que us imposa aquesta llicència
i qualsevol altra obligació pertinent, aleshores resulta que no
podeu distribuir el programa en absolut. Per exemple, si una llicència
de patent no permetés redistribuir gratuïtament el programa
a aquells que hagin rebut còpies de vós directament o indirecta,
aleshores la única manera en què podríeu satisfer
tant això com aquesta llicència seria abstenir-vos completament
de distribuir el programa.

</para><para>

Si qualsevol fragment d'aquesta secció quedés invalidat
o no es pogués fer complir en qualsevol circumstància particular,
la intenció és que s'apliqui el balanç de la secció,
i que s'apliqui la secció en la seva totalitat en altres circumstàncies.

</para><para>

El propòsit d'aquesta secció no és induir-vos a
infringir cap patent ni cap altre requeriment del dret a la propietat,
o a discutir-ne la validesa; l'únic propòsit d'aquesta secció
és protegir la integritat del sistema de distribució de programari
lliure, que s'implementa amb pràctiques de llicència pública.
Molta gent ha fet generoses contribucions a l'ampli ventall de programari
distribuït per aquest sistema refiant-se de l'aplicació consistent
del sistema; li pertoca a l'autor, autora o donant decidir si vol distribuir
programari per algun altre sistema, i un beneficiari de la llicència
no pot imposar aquesta opció.

</para><para>

Aquesta secció pretén deixar del tot clar el que es considera
una conseqüència de la resta de la llicència.

</para><para>

<emphasis role="bold">8.</emphasis>
Si hi ha països que restringeixen la distribució
o l'ús del programari, ja sigui per patents o per interfícies
sota copyright, el posseïdor del copyright original que posi el programa
sota aquesta llicència pot afegir limitacions geogràfiques
explícites que excloguin aquests països, de manera que la distribució
només quedi permesa dintre dels països no exclosos, o entre
ells. En tal cas, aquesta llicència incorpora la limitació
com si estigués escrita en el text de la llicència.

</para><para>

<emphasis role="bold">9.</emphasis>
La Free Software Foundation (Fundació per al programari
lliure) pot publicar versions revisades o noves de la llicència
pública general de tant en tant. Aquestes versions noves seran semblants
en esperit a la versió present, però poden diferir en detalls
per tractar nous neguits o problemes.

</para><para>

Cada versió rep un número de versió distintiu.
Si el programa especifica un número de versió d'aquesta llicència
que li és aplicable i "qualsevol versió posterior", teniu
l'opció de seguir els termes i condicions de la versió especificada
o de qualsevol versió publicada posteriorment per la Free Software
Foundation. Si el programa no especifica un número de versió
d'aquesta llicència, podeu triar qualsevol versió que hagi
publicat la Free Software Foundation en qualsevol data.

</para><para>

<emphasis role="bold">10.</emphasis>
Si voleu incorporar parts del programa en altres programes
lliures les condicions de distribució dels quals són diferents,
escriviu a l'autor per demanar-li permís. Per al programari que
està sota copyright de la Free Software Foundation, escriviu a la
Free Software Foundation; de vegades fem excepcions per permetre-ho. Prendrem
la nostra decisió guiats pels dos objectius de mantenir la condició
de lliure de tots els derivats del nostre programari lliure i de promoure
la compartició i la reutilització del programari en general.

</para><para>

<emphasis role="bold">ABSÃ?NCIA DE GARANTIES</emphasis>

</para><para>

<emphasis role="bold">11.</emphasis>
COM QUE LA LLICÃ?NCIA DEL PROGRAMA Ã?S GRATUÃ?TA,
NO HI HA GARANTIA PER AL PROGRAMA, EN LA MESURA QUE HO PERMETI LA LLEI
APLICABLE. EXCEPTE EL QUE ALTRAMENT ES DIGUI PER ESCRIT, ELS POSSEÃ?DORS
DEL COPYRIGHT I/O ALTRES PARTS SUBMINISTREN EL PROGRAMA "TAL QUAL" SENSE
CAP MENA DE GARANTIA, NI EXPLÃ?CITA NI IMPLÃ?CITA, INCLOSES,
ENTRE ALTRES, LES GARANTIES IMPLÃ?CITES DE COMERCIALITZABILITAT I
APTITUD PER A PROPÃ?SITS DETERMINATS. TOT EL RISC PEL QUE FA A LA
QUALITAT I RENDIMENT DEL PROGRAMA Ã?S VOSTRE. EN CAS QUE EL PROGRAMA
RESULTÃ?S DEFECTUÃ?S, VÃ?S ASSUMIU TOT EL COST D'ASSISTÃ?NCIA,
REPARACIÃ? O CORRECCIÃ?.

</para><para>

<emphasis role="bold">12.</emphasis>
EL POSSEÃ?DOR DEL COPYRIGHT, O QUALSEVOL ALTRA PART QUE
PUGUI MODIFICAR O REDISTRIBUIR EL PROGRAMA TAL I COM ES PERMET MÃ?S
AMUNT NO US HAURÃ? DE RESPONDRE EN CAP CAS, TRET DEL QUE REQUEREIXI
LA LLEI APLICABLE O ELS ACORDS PER ESCRIT, PER PERJUDICIS, INCLOSOS ELS
INCIDENTALS, DERIVATS, ESPECIALS O GENERALS QUE ES DERIVIN DE L'Ã?S
O DE LA IMPOSSIBILITAT D'Ã?S DEL PROGRAMA (INCLOSES ENTRE D'ALTRES
LES PÃ?RDUES DE DADES, LES DADES QUE EL PROGRAMA HAGI MALMÃ?S,
LES PÃ?RDUES QUE US HAGI PROVOCAT A VÃ?S O A TERCERS O LA IMPOSSIBILITAT
DE QUE EL PROGRAMA FUNCIONI AMB QUALSEVOL ALTRE PROGRAMA), FINS I TOT SI
AQUEST POSSEÃ?DOR O ALTRA PART HA ESTAT ADVERTIDA DE LA POSSIBILITAT
D'AQUESTS PERJUDICIS.
</para><para>

<emphasis role="bold">FINAL DELS TERMES I CONDICIONS</emphasis>

</para>
 </simplesect>

  <simplesect><title>Com podeu aplicar aquests termes als vostres 
programes nous</title>
<para>

Si desenvolupeu un programa nou, i voleu que tingui l'ús més
gran possible per part del públic, la millor manera d'aconseguir-ho
és fer-lo programari lliure que tothom podrà redistribuir
i modificar d'acord amb aquests termes.

</para><para>

Per fer-ho, afegiu els avisos següents al programa. El més
segur és posar-los al començament de cada fitxer font per
transmetre de la manera més efectiva l'exclusió de garanties;
i cada fitxer hauria de portar com a mínim la línia de "copyright"
i un apuntador que indiqui on es pot trobar la nota sencera.

<informalexample><screen>
<replaceable>Una línia amb el nom del programa i una idea de què fa.</replaceable>
Copyright (C) <replaceable>any i nom de l'autor o autora</replaceable>

Aquest programa és lliure; el podeu redistribuir i/o modificar
d'acord amb els termes de la Llicència pública general de GNU tal
i com la publica la Free Software Foundation; tant se val la versió 2
de la Llicència com (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que serà útil,
però SENSE CAP GARANTIA; ni tant sols amb la garantia de
COMERCIALITZABILITAT O APTITUD PER A PROPÃ?SITS DETERMINATS. Vegeu
la Llicència general pública de GNU per a més detalls.

Hauríeu d'haver rebut una còpia de la llicència pública general
de GNU amb aquest programa; si no, escriviu a la Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
</screen></informalexample>

</para><para>

Poseu-hi la informació que calgui per contactar amb vós per
correu electrònic i de paper.

</para><para>

Si el programa és interactiu, feu-lo treure una breu nota com
aquesta quan arrenca en mode interactiu:

<informalexample><screen>Gnomovisió versió 69, Copyright (C) <replaceable>any i nom de l'autor o autora</replaceable>
>El Gnomovisió va SENSE CAP MENA DE GARANTIA; premeu 'mostra g' per saber-ne
els detalls. Això és programari lliure, i se us convida a redistribuir-lo
d'acord amb certes condicions; piqueu 'mostra c' per saber-ne els detalls.
</screen></informalexample>

</para><para>

Les instruccions hipotètiques `mostra g' i `mostra c'
haurien de mostrar les parts escaients de la llicència pública
general. Naturalment, les instruccions poden tenir altres noms que no siguin
`mostra g' i `mostra c' &mdash; fins i tot podrien ser pics amb el ratolí
o opcions de menú, o el que li vagi bé al vostre programa.

</para><para>

També hauríeu d'aconseguir que l'empresari per qui treballeu
(si treballeu de programador) o la vostra escola, si és el cas,
signin una "renúncia de copyright" pel programa, si s'escau. Aquí
teniu un exemple, canvieu-hi els noms:

<informalexample><screen>
Ioiodina, S.A. , per la present renuncia a tot interès
en el copyright del programa `Gnomovisió' (que fa l'aleta
als compiladors) escrit pel Jordi Pica Codi

<replaceable>signat per Mag Nat</replaceable>, 28 de desembre de 1989
Mag Nat, Vici-President
</screen></informalexample>

</para><para>

Aquesta Llicència pública general no us permet incorporar
el vostre programa en programes de propietat. Si el vostre programa és
una biblioteca de subrutines, potser trobeu més útil permetre
enllaçar (link) aplicacions de propietat amb la biblioteca. Si és
això el que voleu, feu servir la Llicència pública
general per a biblioteques de GNU per comptes d'aquesta llicència
[NdeT: la FSF ara li diu llicència pública menys general
per comptes de llicència pública general per a biblioteques].

</para>
 </simplesect>
</appendix>

Reply to: