[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/trouble.xmlIndex: trouble.xml
===================================================================
--- trouble.xml	(revision 44337)
+++ trouble.xml	(working copy)
@@ -6,6 +6,218 @@
 <para>
 </para>
 
+ <sect2 arch="not-s390" id="unreliable-cd">
+ <title>Fiabilitat del CD-ROM</title>
+<para>
+
+De vegades, especialment amb unitats de CD-ROM velles, l'instal·lador
+podria no arrancar des de CD-ROM. L'instal·lador podria &mdash; inclús
+desprès d'arrencar correctament des del CD-ROM &mdash; fallar en el 
+reconeixement del CD-ROM i donar errors mentre l'està llegint durant la
+instal·lació.
+</para><para>
+
+Hi ha causes diferents per aquests problemes. Tan sols podem llistar
+alguns dels problemes coneguts i donar suggeriments de com podeu tractar-los.
+La resta es cosa vostra.
+
+</para><para>
+
+Hi ha dos coses molt senzilles que podeu provar.
+
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+
+Si el CD-ROM no arranca, comproveu que s'ha inserit correctament i que no
+està brut.
+
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+
+Si l'instal·lador no reconeix el CD-ROM, proveu d'executar l'opció
+<menuchoice> <guimenuitem>Detecta i munta el CD-ROM</guimenuitem> </menuchoice>
+altra vegada. Alguns problemes de DMA associats a algunes unitats de CD-ROM velles
+es resolen d'aquesta manera.
+
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+</para><para>
+
+Si no funciona, aleshores proveu els suggeriments que teniu a la subsecció de
+baix. Casi tots, pero no tots els suggeriments discutits són vàlids tant pels 
+CD-ROM com pels DVD, però utilitzarem el terme CD-ROM per simpolicitat.
+
+</para><para>
+
+Si no pudeu aconseguir que la instal·lació funcione des de CD-ROM, proveu un
+dels altres mètods d'instal·lació que hi ha.
+
+</para>
+
+ <sect3>
+ <title>Problemes usuals</title>
+
+<itemizedlist>
+ <listitem><para>
+
+Algunes unitats de CD-ROM velles no suporten la lectura de discs que es van
+gravar a altes velocitats utilitzant una gravadora de CD moderna.
+
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+
+Si el sistema arrenca correctament des del CD-ROM, no vol dir necessàriament
+que Linux suporte el CD-ROM (o més correctament, la controlador a la que teniu
+connectada la vostra unitat de CD-ROM).
+
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+
+Algunes unitats de CD-ROM velles no funcionen correctament si està activat el
+<quote>accés directe a memòria</quote> (DMA).
+
+ </para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+ </sect3>
+
+ <sect3>
+ <title>Com investigar i potser resoldre alguns problemes</title>
+<para>
+
+Si el CD-ROM falla a l'arrencar, proveu els següents suggeriments.
+
+<itemizedlist>
+ <listitem><para>
+
+Comproveu que la vostra BIOS suporta l'arrencada des de CD-ROM (algunes
+no ho fan) i que la vostra unitat de CD-ROM suporta el mitjà que esteu utilitzant.
+
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+
+Si heu descarregat una imatge iso, comproveu que el md5sum de la imatge
+coincideix amb el que estigui al fitxer <filename>MD5SUMS</filename> de la
+imatge, que hauria d'estar al mateix lloc d'on vau descarregar la imatge.
+
+<informalexample><screen>
+$ md5sum <replaceable>debian-testing-i386-netinst.iso</replaceable>
+a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 <replaceable>debian-testing-i386-netinst.iso</replaceable>
+</screen></informalexample>
+
+A continuació, comproveu que el md5sum del CD-ROM que heu gravat coincideix 
+també. L'ordre següent hauria de funcionar. Utilitza la mida de la imatge per
+llegir el nombre correcte de byts des del CD-ROM.
+
+<informalexample><screen>
+$ dd if=/dev/cdrom | \
+> head -c `stat --format=%s <replaceable>debian-testing-i386-netinst.iso</replaceable>` | \
+> md5sum
+a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
+262668+0 registres llegits
+262668+0 registres escrits
+134486016 octets (134 MiB) copiats, 97.474 seconds, 1.4 MiB/s
+</screen></informalexample>
+
+ </para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+</para><para>
+
+Si desprès d'arrencar l'instal·lador correctament, el CD-ROM no es 
+detectat, tornar a provar podria resoldre el problema. Si teniu més d'una
+unitat de CD-ROM, proveu de canviar el CD-ROM a un altra unitat.
+Si no funciona o si el CD-ROM es reconeix però dona errors quan està llegint-lo,
+proveu els suggeriments que teniu a continuació. Es necessita algun coneixement
+bàsic de Linux per fer-ho. 
+Per executar qualsevol de les ordres, primer hauríeu de canviar a la segona
+consola virtual (VT2) i activar l'intèrpret d'ordres.
+
+<itemizedlist>
+ <listitem><para>
+
+Canvieu al VT4 o mireu els continguts del fitxer 
+<filename>/var/log/syslog</filename> (utilitzeu el <command>nano</command> 
+com a editor) per comprovar qualsevol missatge d'error específic. Desprès,
+comproveu la sortida del l'ordre <command>dmesg</command>.
+
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+
+Mireu en la sortida del <command>dmesg</Hcommand> si s'ha reconegut la vostra 
+unitat de CD-ROM. Hauríeu de vore algo de l'esteil (les línies no han de estar
+obligatòriament de forma consecutiva):
+
+<informalexample><screen>
+Probing IDE interface ide1...
+hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive
+ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
+hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
+Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
+</screen></informalexample>
+
+Si no vegeu res de l'estil, les opcions són que no es reconega o no estiga
+suportada la controladora a la que esta connectada el vostre CD-ROM.
+Si sabeu quin controlador fa falta per la controladora, podrieu provar de
+carregar-lo manualment amb l'ordre <command>modprobe</command>.
+
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+
+Comproveu que hi ha un node de dispostiu per la vostra unitat de
+CD-ROM a <filename>/dev/</filename>. En els exempels de baix,
+açò seria el <filename>/dev/hdc</filename>.
+Hauría d'estar també el <filename>/dev/cdroms/cdrom0</filename>.
+
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+
+Utilitzeu l'ordre <command>mount</command> per comprovar si el CD-ROM ja
+està muntat; si no ho està, proveu de muntar-lo manualment:
+
+<informalexample><screen>
+$ mount /dev/<replaceable>hdc</replaceable> /cdrom
+</screen></informalexample>
+
+Mireu si s'ha produït algun error desprès d'executar l'ordre.
+
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+
+Comproveu si el DMA està activat:
+
+<informalexample><screen>
+$ cd /proc/<replaceable>ide</replaceable>/<replaceable>hdc</replaceable>
+$ grep using_dma settings
+using_dma   1    0    1    rw
+</screen></informalexample>
+columna 
+Un <quote>1</quote> a la primera columna desprès del <literal>using_dma</literal>
+vold ir que està activat. Si ho està, proveu de desactivar-lo:
+
+<informalexample><screen>
+$ echo -n "using_dma:0" >settings
+</screen></informalexample>
+
+Comproveu que esteu en el directori del dispositiu que es correspon a la 
+vostra unitat de CD-ROM.
+
+ </para></listitem>
+ <listitem><para>
+
+Si hi ha algun problema a la isntal·lació, proveu de comprovar la integritat
+del CD-ROM fent ús de l'opció que hi ha casi al final del menú principal de
+l'instal·lador. Aquesta opció es pot utilitzar com una comprovació general de
+si el CD-ROM es pot llegir en confiança.
+
+ </para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+</para>
+ </sect3>
+ </sect2>
+
  <sect2 condition="supports-floppy-boot" id="unreliable-floppies">
  <title>Fiabilitat dels disquets</title>
 
@@ -27,8 +239,8 @@
 </para><para>
 
 Si trobeu que se us atura el procés d'instal·lació en un disquet determinat,
-la primera cosa que s'ha de fer és tornar a descarregar-ne la imatge i
-escriure-la a un disquet <emphasis>diferent</emphasis>. Potser no n'hi haja
+la primera cosa que s'ha de fer és escriure la imatge a un disquet 
+<emphasis>diferent</emphasis>. Potser no n'hi haja
 prou de tornar a formatar el disquet problemàtic, fins i tot si sembla que
 s'ha tornat a formatar i s'ha escrit sense cap error. De vegades és útil
 provar d'escriure el disquet en un sistema diferent.
@@ -41,6 +253,12 @@
 
 </para><para>
 
+Normalment no sería necessari descarregar la imatge del disquet altra vegada,
+però si esteu patint problemes, verificar el seu md5sum sempre és una manera útil 
+per verificar que s'han descarregat correctament.
+
+</para><para>
+
 D'altres han informat que només els ha calgut tornar a arrencar unes
 poques vegades amb el mateix disquet. Això és degut a errors del
 maquinari o del firmware dels controladors de la disquetera.
@@ -59,13 +277,6 @@
 
 </para><para>
 
-Si esteu fent servir un nucli configurat per vosaltres en lloc del de
-l'instal·lador, assegureu-vos que teniu configurat
-<userinput>CONFIG_DEVFS</userinput>. L'instal·lador necessita
-<userinput>CONFIG_DEVFS</userinput>.
-
-</para><para>
-
 Sovint, els problemes desapareixen si traieu maquinari addicional i
 perifèrics, i proveu aleshores d'arrencar de nou. <phrase arch="x86">Els
 mòdems interns, les targetes de so, i els dispositius Plug-n-Play poden ser
@@ -119,14 +330,14 @@
 commutació al framebuffer. Podeu emprar el paràmetre d'arrencada
 <userinput>fb=false video=vga16:off</userinput> per a deshabilitar la consola del
 framebuffer. A causa de les limitacions de la funcionalitat de la consola,
-únicament hi haurà a l'abast la llengua anglesa per a la instal·lació.
+únicament hi haurà a l'abast un nombre reduït de llengues per a la instal·lació.
 Consulteu <xref linkend="boot-parms"/> per als detalls.
 
 </para>
 
  <sect3>
  <title>Bloqueig del sistema durant la configuració del PCMCIA</title>
-<para>
+ <para>
 
 Alguns models de portàtil de Dell peten quan la detecció de dispositius
 PCMCIA tracta d'accedir a algunes adreces de hardware. Altres portàtils
@@ -162,9 +373,60 @@
 USB en la configuració de la BIOS de la placa base. Una altra opció és
 introduir el paràmetre <userinput>debian-installer/probe/usb=false</userinput>
 a l'indicador d'arrencada, per evitar la càrrega dels mòduls.
+</para>
+  </sect3>
+ </sect2>
 
+ <sect2 arch="sparc" id="sparc-boot-problems">
+ <title>Problemes comuns d'instal·lació a &arch-title;</title>
+<para>
+
+Hi ha alguns problemes d'instal·lació que es val la pena esmentar.
+
 </para>
+  <sect3>
+  <title>Sortida de video incorrecta</title>
+<para>
+
+�s prou normal a &arch-title; tenir dos targetes de vídeo a la mateixa màquina,
+per exemple una targeta ATI i una Sun Creator 3D. En algunes ocasions, açò
+port fer que la sortida de vídeo es dirigeixca incorrectament desprès de 
+l'arrencada del sistema. En els casos típics, la pantalla tan sols mostrarà:
+
+<informalexample><screen>
+Remapping the kernel... done
+Booting Linux...
+</screen></informalexample>
+
+Per evitar-ho, podeu o bé treure una de les targetes de vídeo, o bé
+desconnectar la que no s'utilitze a la fase d'arrencada OpenProm utilitzant
+un paràmetre pel nucli. Per exemple, per desconnectar la targeta ATI, podríeu
+arrencar l'instal·lador amb <userinput>video=atyfb:off</userinput>.
+
+</para><para>
+
+Adoneu-vos que podeu també editar manualment la configuració del silo
+epr afegir aquest paràmetre (editeu el <filename>/target/etc/silo.conf</filename>
+abans de reiniciar) i, si teniu instal·lades les X11, modifiqueu el 
+controlador de vídeo al <filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>.
+
+</para>
  </sect3>
+
+  <sect3>
+  <title>Errors a l'arrencada o a la Instal·lació des de CD-ROM</title>
+<para>
+
+En alguns sistemes Sparc es realment dificil arrencar des de CD-ROM i
+si ho fan, hi ha fallades inexplicables a la instal·lació. S'ha informat de 
+mols problemes a sistemes SunBlade.
+
+</para><para>
+
+Recomanem que instal·leu aquests sistemes arrancant l'instal·lador per xarxa.
+
+</para>
+  </sect3>
  </sect2>
 
  <sect2 id="kernel-msgs">
@@ -173,12 +435,12 @@
 <para>
 
 Durant la seqüència d'arrencada, podeu veure nombrosos missatges del tipus
-<computeroutput>can't find <replaceable>quelcom</replaceable>
-</computeroutput>, o <computeroutput><replaceable>quelcom</replaceable> not
-present</computeroutput>, <computeroutput>can't initialize
-<replaceable>quelcom</replaceable></computeroutput>, o fins i tot
-<computeroutput>this driver release depends on
-<replaceable>quelcom</replaceable></computeroutput>.
+<computeroutput>can't find <replaceable>quelcom</replaceable></computeroutput>,
+o <computeroutput><replaceable>quelcom</replaceable>
+not present</computeroutput>, <computeroutput>can't initialize
+<replaceable>quelcom</replaceable></computeroutput>, 
+o fins i tot <computeroutput>this driver release depends
+on <replaceable>quelcom</replaceable></computeroutput>.
 No us heu de preocupar per la majoria d'aquests missatges. Els veieu perquè
 el nucli dels sistema d'instal·lació s'ha fet perquè funcione a ordinadors
 amb molts dispositius perifèrics diferents. �bviament, cap ordinador té
@@ -193,17 +455,17 @@
 
 
  <sect2 id="problem-report">
- <title>Informes d'error</title>
+ <title>Informar d'errors d'instal·lació</title>
 <para>
 
 Si aconseguiu completar la fase inicial d'arrencada però no podeu completar
-la instal·lació, l'opció Informes d'error del menú pot ser-vos útil.
-Us permet emmagatzemar a un disquet els arxius d'errors del sistema i
-informació sobre la configuració de l'instal·lador, o bé descarregar-los a
-un navegador web.
+la instal·lació, l'opció <guimenuitem>Desar els informes d'error</guimenuitem>
+podria ser d'utilitat. Us permet emmagatzemar a un disquet els arxius d'errors del 
+sistema i informació sobre la configuració de l'instal·lador, o bé descarregar-los 
+utilitzant un navegador web.
 
 Aquesta informació pot proporcionar-vos pistes sobre què ha anat malament i
-com arreglar-ho. Si aneu a emetre un informe d'error podeu afegir-hi
+com arreglar-ho. Si aneu a emetre un informe d'error, podeu afegir-hi
 aquesta informació.
 
 </para><para>
@@ -224,18 +486,27 @@
 a enviar també informes en cas que la instal·lació haja reeixit, per poder
 disposar de la major quantitat d'informació possible sobre el major nombre
 de configuracions de maquinari.
+</para><para>
 
+Fixeu-vos que el vostre informe d'instal·lació es publicarà al Sistema de
+seguiment d'errors de Debian (BTS) i s'enviarà a una llista de correu pública.
+Assegureu-vos d'utilitzar una adreça de correu que no us importe fer pública.
+
 </para><para>
 
 Si teniu un sistema Debian en funcionament, la manera més fàcil d'emetre un
-informe d'instal·lació és instal·lar els paquets installation-report i
-reportbug (<command>apt-get install installation-report reportbug</command>)
-i executar l'ordre <command>reportbug installation-report</command>.
+informe d'instal·lació és instal·lar els paquets 
+<classname>installation-report</classname> i <classname>reportbug</classname>
+(<command>apt-get install installation-report reportbug</command>)
+i configurar el <classname>reportbug</classname> tal com s'explica a
+<xref linkend="mail-outgoing"/>, executant l'ordre <command>reportbug
+installation-report</command>.
 
+
 </para><para>
 
-Empreu aquesta fitxa per als informes d'instal·lació, i emeteu-lo com un
-informe d'error respecte del pseudopaquet
+De forma alternativa, pdeu utilitzar aquesta fitxa per als informes d'instal·lació,
+i emetre-lo com un informe d'error respecte del pseudopaquet
 <classname>installation-reports</classname>, enviant-lo a
 <email>submit@bugs.debian.org</email> (en anglès).
 
@@ -243,7 +514,7 @@
 Package: installation-reports
 
 Boot method: &lt;Com heu arrencat l'instal·lador Amb un CD? Amb un disquet? En xarxa?&gt;
-Image version: &lt;Indiqueu-ne la data i d'on l'heu obtinguda&gt;
+Image version: &lt;Ã?s millor la URL completa a la imatque  i d'on l'heu obtinguda&gt;
 Date: &lt;Data i hora de la instal·lació&gt;
 
 Machine: &lt;Descripció de la màquina (p.ex., IBM Thinkpad R32)&gt;
@@ -251,23 +522,24 @@
 Memory:
 Partitions: &lt;empreu la informació de l'ordre df -Tl; preferentment la de la taula de particions sense cap format (raw)&gt;
 
-Informació d' lspci i lspci -n:
+Informació d' lspci -nn i lspci -vnn:
 
 Base System Installation Checklist:
 [O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it
 
-Initial boot worked:  [ ]
-Configure network HW:  [ ]
-Config network:     [ ]
+Initial boot:      [ ]
+Detect network card:  [ ]
+Configure network:   [ ]
 Detect CD:       [ ]
 Load installer modules: [ ]
 Detect hard drives:   [ ]
 Partition hard drives: [ ]
-Create file systems:  [ ]
-Mount partitions:    [ ]
 Install base system:  [ ]
+Clock/timezone setup:  [ ]
+User/password setup:  [ ]
+Install tasks:     [ ]
 Install boot loader:  [ ]
-Reboot:         [ ]
+Overall install:    [ ]
 
 Comentaris/Problemes:
 

Reply to: