[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/hardware-supported.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: hardware-supported.xml 43943 2007-01-06 18:56:00Z fjp $ -->

 <sect1 id="hardware-supported">
 <title>Maquinari suportat</title>
<para>

Debian no imposa cap requeriment més enllà dels requeriments que demana
el nucli de Linux i el conjunt d'eines GNU. Per això, qualsevol
arquitectura o plataforma per la qual s'hagi portat el nucli de Linux, les libc,
<command>gcc</command>, etc. i per la qual s'hagi portat Debian, es pot
executar Debian. Visiteu la pàgina dels Ports <ulink url="&url-ports;"></ulink>
per obtenir més detalls dels sistemes on l'arquitectura &arch-title;
s'ha comprovat amb Debian.

</para><para>

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari
que estan separades per &arch-title;, aquesta secció conté informació general i
apunts d'on trobar més informació.

</para>

 <sect2><title>Arquitectures suportades</title>
<para>

Debian &release; suporta dotze arquitectures principals i diverses variacions
de cada arquitectura conegudes com <quote>sabors</quote>.

</para><para>

<informaltable>
<tgroup cols="4">
<thead>
<row>
 <entry>Arquitectura</entry><entry>Nom a Debian</entry>
 <entry>Subarquitectura</entry><entry>Sabor</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
 <entry>Basada en Intel x86</entry>
 <entry>i386</entry>
 <entry></entry>
 <entry></entry>
</row>

<row>
 <entry>AMD64 &amp; Intel EM64T</entry>
 <entry>amd64</entry>
 <entry></entry>
 <entry></entry>
</row>

<row>
 <entry>DEC Alpha</entry>
 <entry>alpha</entry>
 <entry></entry>
 <entry></entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="3">ARM i StrongARM</entry>
 <entry morerows="3">arm</entry>
 <entry>Netwinder i CATS</entry>
 <entry>netwinder</entry>
</row><row>
 <entry>Intel IOP32x</entry>
 <entry>iop32x</entry>
</row><row>
 <entry>Intel IXP4xx</entry>
 <entry>ixp4xx</entry>
</row><row>
 <entry>RiscPC</entry>
 <entry>rpc</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="1">HP PA-RISC</entry>
 <entry morerows="1">hppa</entry>
 <entry>PA-RISC 1.1</entry>
 <entry>32</entry>
</row><row>
 <entry>PA-RISC 2.0</entry>
 <entry>64</entry>
</row>

<row>
 <entry>Intel IA-64</entry>
 <entry>ia64</entry>
 <entry></entry>
 <entry></entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="3">MIPS (big endian)</entry>
 <entry morerows="3">mips</entry>
 <entry>SGI IP22 (Indy/Indigo 2)</entry>
 <entry>r4k-ip22</entry>
</row><row>
 <entry>SGI IP32 (O2)</entry>
 <entry>r5k-ip32</entry>
</row><row>
 <entry>Broadcom BCM91250A (SWARM)</entry>
 <entry>sb1-bcm91250a</entry>
</row><row>
 <entry>Broadcom BCM91480B (BigSur)</entry>
 <entry>sb1a-bcm91480b</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="4">MIPS (little endian)</entry>
 <entry morerows="4">mipsel</entry>
 <entry>Cobalt</entry>
 <entry>cobalt</entry>
</row><row>
 <entry morerows="1">DECstation</entry>
 <entry>r4k-kn04</entry>
</row><row>
 <entry>r3k-kn02</entry>
</row><row>
 <entry>Broadcom BCM91250A (SWARM)</entry>
 <entry>sb1-bcm91250a</entry>
</row><row>
 <entry>Broadcom BCM91480B (BigSur)</entry>
 <entry>sb1a-bcm91480b</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="5">Motorola 680x0</entry>
 <entry morerows="5">m68k</entry>
 <entry>Atari</entry>
 <entry>atari</entry>
</row><row>
 <entry>Amiga</entry>
 <entry>amiga</entry>
</row><row>
 <entry>68k Macintosh</entry>
 <entry>mac</entry>
</row><row>
 <entry morerows="2">VME</entry>
 <entry>bvme6000</entry>
</row><row>
 <entry>mvme147</entry>
</row><row>
 <entry>mvme16x</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="2">IBM/Motorola PowerPC</entry>
 <entry morerows="2">powerpc</entry>
 <entry>CHRP</entry>
 <entry>chrp</entry>
</row><row>
 <entry>PowerMac</entry>
 <entry>pmac</entry>
</row><row>
 <entry>PReP</entry>
 <entry>prep</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="2">Sun SPARC</entry>
 <entry morerows="2">sparc</entry>
 <entry>sun4m</entry>
 <entry>sparc32</entry>
</row><row>
 <entry>sun4u</entry>
 <entry morerows="1">sparc64</entry>
</row><row>
 <entry>sun4v</entry>
</row>

<row>
 <entry morerows="1">IBM S/390</entry>
 <entry morerows="1">s390</entry>
 <entry>IPL de VM-reader i DASD</entry>
 <entry>generic</entry>
</row><row>
 <entry>IPL from tape</entry>
 <entry>tape</entry>
</row>

</tbody></tgroup></informaltable>

</para><para>

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura
<emphasis>&arch-title;</emphasis>. Si busqueu informació per qualsevol
altra arquitectura suportada per Debian, feu una ullada a les pàgines dels
<ulink url="http://www.debian.org/ports/";>ports de Debian</ulink>.

</para><para condition="new-arch">

Aquesta és la primera distribució oficial de &debian; per l'arquitectura
 &arch-title;. Ha estat suficientment provada per ser alliberada.
Tanmateix, com que no ha estat exposada (i per tant provada pels usuaris)
a alguna de les arquitectures, podeu trobar algunes errades. Utilitzeu el nostre
<ulink url="&url-bts;">Sistema de seguiment d'errors</ulink> per informar de
qualsevol problema; assegureu-vos d'anomenar el fet que l'error és a la
plataforma &arch-title;. També pot utilitzar-se si és necessari la
<ulink url="&url-list-subscribe;">llista de correu
debian-&architecture;</ulink>.

</para>

 </sect2>

<!-- supported cpu docs -->
&supported-alpha.xml;
&supported-amd64.xml;
&supported-arm.xml;
&supported-hppa.xml;
&supported-i386.xml;
&supported-ia64.xml; <!-- FIXME: currently missing -->
&supported-m68k.xml;
&supported-mips.xml;
&supported-mipsel.xml;
&supported-powerpc.xml;
&supported-s390.xml;
&supported-sparc.xml;

 <sect2 id="gfx" arch="not-s390"><title>Targeta gràfica</title>
<para arch="x86">

Hauríeu d'utilitzar una interfície de pantalla compatible amb VGA per la
consola del terminal. Quasi totes les targetes gràfiques modernes són
compatibles amb VGA. Estàndards antics com CGA, MDA, o HGA haurien de
funcionar, assumint que no necessiteu suport X11. Fixeu-vos que les X11
no es fan servir al procés d'instal·lació descrit en aquest document.

</para><para>

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport
subjacent que es troba al sistema X11 de X.Org. La majoria de les
targetes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a X.Org. Podeu trobar detalls
dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a
<ulink url="&url-xorg;"></ulink>. Debian &release; ve amb la versió
&x11ver; de les X.Org.

</para><para arch="mips">

<!-- FIXME: mention explicit graphics chips and not system names -->
El sistema de finestres X.Org X11 tan sols està suportat als SGI Indy
i als 02. Les plaques d'avaluació Broadcom BCM91250A i BCM91489B
tenen ranures PCI 3.3v estàndard i suporten emulació VGA o framebuffer de Linux
a un rang seleccionat de targes gràfiques. Hi ha disponible una <ulink
url="&url-bcm91250a-hardware;">llista de compatibilitats</ulink>
per les plaques Broadcom.

</para><para arch="mipsel">

El sistema de finestres X.Org X11 tan sols està suportat a alguns models
de DECstation. Les plaques d'avaluació Broadcom BCM91250A i BCM91489B
tenen ranures PCI 3.3v estàndard i suporten emulació VGA o framebuffer de Linux
a un rang seleccionat de targes gràfiques. Hi ha disponible una <ulink
url="&url-bcm91250a-hardware;">llista de compatibilitats</ulink>
per les plaques Broadcom.

</para><para arch="sparc">

La majoria d'opcions que normalment es poden trobar a màquines basades en
l'arquitectura Sparc estan suportades. Hi ha disponibles controladors per als
framebuffers sunbw2, suncg14, suncg3, suncg6, sunleo i suntcx, targetes
Creator3D i Elite3D (controlador sunffb), targetes de vídeo basades en ATI
PGX24/PGX64 (controlador ati), i targetes basades en PermediaII (controlador
glint). Per a poder utilitzar una targeta Elite3D amb l'X.Org necessitareu
instal·lar addicionalment el paquet <classname>afbinit</classname>, i llegir
la documentació adjunta a aquest sobre com activar-la.

</para><para arch="sparc">

No és estrany en una configuració estàndard d'una màquina Sparc tenir dues
targetes gràfiques. En aquest cas és possible que el nucli de Linux no dirigeixi
la seva sortida cap a la targeta inicialment utilitzada pel microprogramari. La
manca d'aquesta sortida a la consola pot ser malinterpretada com a què
l'ordinador s'ha penjat (generalment, el darrer missatge que s'hi pot llegir és
"Booting linux..."). Una solució és treure físicament una de les dues targetes;
l'altra és deshabilitar-la utilitzant un paràmetre d'arrencada del nucli. També
es pot utilitzar com alternativa una consola sèrie, si no es necessita o no es
desitja la sortida gràfica. En alguns sistemes la utilització de la consola
sèrie es pot activar automàticament desconnectant el teclat abans d'arrencar
el sistema.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="x86" id="laptops"><title>Ordinadors portàtils</title>
<para>

També estan suportats els ordinadors portàtils. Moltes vegades contenen
maquinari especialitzat o propietari. Per veure si el vostre ordinador portàtil
funciona correctament amb GNU/Linux, visiteu les
<ulink url="&url-x86-laptop;">pàgines d'ordinadors portàtils amb Linux</ulink>

</para>
  </sect2>

 <sect2 condition="defaults-smp">
 <title>Processadors múltiples</title>
<para>

El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
<quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; està disponible per
aquesta arquitectura. El nucli estàndard de la Debian &release; es va
compilar amb suport SMP. Això no hauria d'impedir-ne la instal·lació, ja que
els nuclis SMP haurien d'arrencar també a sistemes que no siguin SMP; tan
sols provocarà una mica més de sobrecàrrega.

</para><para>

Per optimitzar el nucli d'un sistema amb tan sols una CPU, hauríeu de
reemplaçar el nucli estàndard de Debian. Podeu trobar una discussió de
com fer-ho a <xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest moment,
(versió del nucli &kernelversion;) la manera de deshabilitar l'SMP és
desseleccionar l'opció <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció
<quote>&smp-config-section;</quote> de la configuració del nucli.

</para>
 </sect2>

 <sect2 condition="smp-alternatives">
<title>Processadors múltiples</title>

<para>

Està disponible per aquesta arquitectura el suport processadors múltiples
&mdash; també anomenat <quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash;.
La imatge del nucli estàndard de Debian es va compilar amb suport
<firstterm>SMP-alternatives</firstterm>. Això vol dir que el nucli
detecta el nombre de processadors (o nuclis de processador) i que
automàticament desactivarà l'SMP a sistemes amb un processador.

</para><para arch="i386">

La variant 486 de la imatge del nucli dels paquets de Debian per
&arch-title; no es compila amb suport SMP.

</para>
 </sect2>

 <sect2 condition="supports-smp">
 <title>Processadors múltiples</title>
<para>

El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
<quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; està disponible per
aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian &release;
estàndard no suporta SMP. Això no n'impedeix la instal·lació, ja que el nucli
no SMP estàndard hauria d'arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols
utilitzaria la primera CPU.

</para><para>

Per poder aprofitar múltiples processadors, heu de reemplaçar en nucli
estàndard de Debian. Podeu trobar discussions de com fer-ho a
<xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest moment, (versió del nucli
&kernelversion;) la forma d'habilitar l'SMP és seleccionar l'opció
<quote>&smp-config-option;</quote> a la secció
<quote>&smp-config-section;</quote> de la configuració del nucli.

</para>
 </sect2>

 <sect2 condition="supports-smp-sometimes">
 <title>Processadors múltiples</title>
<para>

El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
<quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; està disponible
per aquesta arquitectura i està suportat per una imatge compilada del
nucli a Debian. Depenent del vostra mitjà d'instal·lació, s'instal·larà o no
per defecte el nucli amb capacitats SMP. Això no hauria d'impedir-ne la
instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria d'arrencar a sistemes
SMP; simplement el nucli utilitzarà la primera CPU.

</para><para>

Per aprofitar els avantatges de tenir múltiples processadors, heu de comprovar
si teniu instal·lat un nucli amb suport SMP, i si no, escollir un paquet amb
un nucli apropiat.

Podeu també construir el vostre nucli personalitzat amb SMP. Podeu trobar
discussions de com fer-ho a <xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest
moment (versió del nucli &kernelversion;) la manera d'habilitar l'SMP és
seleccionar <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció <quote>&smp-config-section;</quote>
de la configuració del nucli.

</para>
 </sect2>
 </sect1>
--- oldversions/hardware-supported.xml	2006-12-15 00:24:41.000000000 +0100
+++ ca/hardware/hardware-supported.xml	2007-01-18 19:07:22.000000000 +0100
@@ -1,22 +1,22 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 43254 -->
+<!-- $Id: hardware-supported.xml 43943 2007-01-06 18:56:00Z fjp $ -->
 
 <sect1 id="hardware-supported">
 <title>Maquinari suportat</title>
 <para>
 
-Debian no imposa cap requeriment mes enllà dels requeriments que demana
-el nucli de Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol
-arquitectura o plataforma que s'haja portat el nucli de Linux, les libc,
-<command>gcc</command>, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot
+Debian no imposa cap requeriment més enllà dels requeriments que demana
+el nucli de Linux i el conjunt d'eines GNU. Per això, qualsevol
+arquitectura o plataforma per la qual s'hagi portat el nucli de Linux, les libc,
+<command>gcc</command>, etc. i per la qual s'hagi portat Debian, es pot
 executar Debian. Visiteu la pàgina dels Ports <ulink url="&url-ports;"></ulink>
-per obtenir mes detalls dels sistemes on l'arquitectura &arch-title;
+per obtenir més detalls dels sistemes on l'arquitectura &arch-title;
 s'ha comprovat amb Debian.
 
 </para><para>
 
 Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari
-que estan separades per &arch-title;, esta secció conté informació general i
+que estan separades per &arch-title;, aquesta secció conté informació general i
 apunts d'on trobar més informació.
 
 </para>
@@ -148,8 +148,8 @@
 </row>
 
 <row>
- <entry morerows="3">IBM/Motorola PowerPC</entry>
- <entry morerows="3">powerpc</entry>
+ <entry morerows="2">IBM/Motorola PowerPC</entry>
+ <entry morerows="2">powerpc</entry>
  <entry>CHRP</entry>
  <entry>chrp</entry>
 </row><row>
@@ -158,18 +158,18 @@
 </row><row>
  <entry>PReP</entry>
  <entry>prep</entry>
-</row><row>
- <entry>APUS</entry>
- <entry>apus</entry>
 </row>
 
 <row>
- <entry morerows="1">Sun SPARC</entry>
- <entry morerows="1">sparc</entry>
- <entry morerows="1"></entry>
- <entry>sun4cdm</entry>
+ <entry morerows="2">Sun SPARC</entry>
+ <entry morerows="2">sparc</entry>
+ <entry>sun4m</entry>
+ <entry>sparc32</entry>
 </row><row>
  <entry>sun4u</entry>
+ <entry morerows="1">sparc64</entry>
+</row><row>
+ <entry>sun4v</entry>
 </row>
 
 <row>
@@ -188,7 +188,7 @@
 
 Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura
 <emphasis>&arch-title;</emphasis>. Si busqueu informació per qualsevol
-altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels
+altra arquitectura suportada per Debian, feu una ullada a les pàgines dels
 <ulink url="http://www.debian.org/ports/";>ports de Debian</ulink>.
 
 </para><para condition="new-arch">
@@ -196,12 +196,12 @@
 Aquesta és la primera distribució oficial de &debian; per l'arquitectura
 &arch-title;. Ha estat suficientment provada per ser alliberada.
 Tanmateix, com que no ha estat exposada (i per tant provada pels usuaris)
-a alguna de les arquitectures podeu trobar algunes errades. Utilitzeu el nostre
-<ulink url="&url-bts;">Sistema de seguiment de errors</ulink> per informar de
-qualsevol problema, assegureu-vos d'anomenar el fet que el error és a la
-plataforma &arch-title;. Pot utilitzar-se també si és necessari la
-<ulink url="&url-list-subscribe;">debian-&arch-listname; llista de
-correu debian-&architecture;</ulink>.
+a alguna de les arquitectures, podeu trobar algunes errades. Utilitzeu el nostre
+<ulink url="&url-bts;">Sistema de seguiment d'errors</ulink> per informar de
+qualsevol problema; assegureu-vos d'anomenar el fet que l'error és a la
+plataforma &arch-title;. També pot utilitzar-se si és necessari la
+<ulink url="&url-list-subscribe;">llista de correu
+debian-&architecture;</ulink>.
 
 </para>
 
@@ -228,13 +228,13 @@
 consola del terminal. Quasi totes les targetes gràfiques modernes són
 compatibles amb VGA. Estàndards antics com CGA, MDA, o HGA haurien de
 funcionar, assumint que no necessiteu suport X11. Fixeu-vos que les X11
-no es fan servir al procés d'instal·lació, com es descriu en aquest document.
+no es fan servir al procés d'instal·lació descrit en aquest document.
 
 </para><para>
 
 El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport
-subjacent que es troba al sistema x11 de X.Org. La majoria de les
-targes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a X.Org. Podeu trobar detalls
+subjacent que es troba al sistema X11 de X.Org. La majoria de les
+targetes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a X.Org. Podeu trobar detalls
 dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a
 <ulink url="&url-xorg;"></ulink>. Debian &release; ve amb la versió
 &x11ver; de les X.Org.
@@ -243,20 +243,45 @@
 
 <!-- FIXME: mention explicit graphics chips and not system names -->
 El sistema de finestres X.Org X11 tan sols està suportat als SGI Indy
-i als 02. La placa d'avaluació Broadcom BCM91250A té ranures PCI
-3.3v estàndard i suporta emulació VGA o framebuffer de Linux a un
-rang seleccionat de targes gràfiques. Hi ha disponible una <ulink
+i als 02. Les plaques d'avaluació Broadcom BCM91250A i BCM91489B
+tenen ranures PCI 3.3v estàndard i suporten emulació VGA o framebuffer de Linux
+a un rang seleccionat de targes gràfiques. Hi ha disponible una <ulink
 url="&url-bcm91250a-hardware;">llista de compatibilitats</ulink>
-pel BCM91250A.
+per les plaques Broadcom.
 
 </para><para arch="mipsel">
 
 El sistema de finestres X.Org X11 tan sols està suportat a alguns models
-de DECstation. La placa d'avaluació Broadcom BCM91250A té ranures PCI 3.3v
-estàndard i suporta emulació VGA o framebuffer de Linux a un rang seleccionat
-de targes gràfiques. Hi ha disponible una
-<ulink url="&url-bcm91250a-hardware;">llista de compatibilitats</ulink>
-pel BCM91250A.
+de DECstation. Les plaques d'avaluació Broadcom BCM91250A i BCM91489B
+tenen ranures PCI 3.3v estàndard i suporten emulació VGA o framebuffer de Linux
+a un rang seleccionat de targes gràfiques. Hi ha disponible una <ulink
+url="&url-bcm91250a-hardware;">llista de compatibilitats</ulink>
+per les plaques Broadcom.
+
+</para><para arch="sparc">
+
+La majoria d'opcions que normalment es poden trobar a màquines basades en
+l'arquitectura Sparc estan suportades. Hi ha disponibles controladors per als
+framebuffers sunbw2, suncg14, suncg3, suncg6, sunleo i suntcx, targetes
+Creator3D i Elite3D (controlador sunffb), targetes de vídeo basades en ATI
+PGX24/PGX64 (controlador ati), i targetes basades en PermediaII (controlador
+glint). Per a poder utilitzar una targeta Elite3D amb l'X.Org necessitareu
+instal·lar addicionalment el paquet <classname>afbinit</classname>, i llegir
+la documentació adjunta a aquest sobre com activar-la.
+
+</para><para arch="sparc">
+
+No és estrany en una configuració estàndard d'una màquina Sparc tenir dues
+targetes gràfiques. En aquest cas és possible que el nucli de Linux no dirigeixi
+la seva sortida cap a la targeta inicialment utilitzada pel microprogramari. La
+manca d'aquesta sortida a la consola pot ser malinterpretada com a què
+l'ordinador s'ha penjat (generalment, el darrer missatge que s'hi pot llegir és
+"Booting linux..."). Una solució és treure físicament una de les dues targetes;
+l'altra és deshabilitar-la utilitzant un paràmetre d'arrencada del nucli. També
+es pot utilitzar com alternativa una consola sèrie, si no es necessita o no es
+desitja la sortida gràfica. En alguns sistemes la utilització de la consola
+sèrie es pot activar automàticament desconnectant el teclat abans d'arrencar
+el sistema.
 
 </para>
  </sect2>
@@ -265,31 +290,30 @@
 <para>
 
 També estan suportats els ordinadors portàtils. Moltes vegades contenen
-maquinari especialitzat o propietari. Per vore si el vostre ordinador portàtil
+maquinari especialitzat o propietari. Per veure si el vostre ordinador portàtil
 funciona correctament amb GNU/Linux, visiteu les
 <ulink url="&url-x86-laptop;">pàgines d'ordinadors portàtils amb Linux</ulink>
 
 </para>
  </sect2>
 
-
  <sect2 condition="defaults-smp">
  <title>Processadors múltiples</title>
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
-<quote>symmetric multi-processing</quote> o SMP &mdash; està disponible per
-aquesta arquitectura. El nucli de la Debian &release; estàndard es va
-compilar amb suport SMP. Açò no hauria d'impedir la instal·lació, ja que
+<quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; està disponible per
+aquesta arquitectura. El nucli estàndard de la Debian &release; es va
+compilar amb suport SMP. Això no hauria d'impedir-ne la instal·lació, ja que
 els nuclis SMP haurien d'arrencar també a sistemes que no siguin SMP; tan
-sols provocarà una mica més de sobrecarrega.
+sols provocarà una mica més de sobrecàrrega.
 
 </para><para>
 
 Per optimitzar el nucli d'un sistema amb tan sols una CPU, hauríeu de
 reemplaçar el nucli estàndard de Debian. Podeu trobar una discussió de
 com fer-ho a <xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest moment,
-(versió del nucli &kernelversion;) la manera de deshabilitar el SMP és
+(versió del nucli &kernelversion;) la manera de deshabilitar l'SMP és
 desseleccionar l'opció <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció
 <quote>&smp-config-section;</quote> de la configuració del nucli.
 
@@ -297,16 +321,16 @@
  </sect2>
 
  <sect2 condition="smp-alternatives">
- <title>Processadors múltiples</title>
+<title>Processadors múltiples</title>
 
 <para>
 
 Està disponible per aquesta arquitectura el suport processadors múltiples
 &mdash; també anomenat <quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash;.
 La imatge del nucli estàndard de Debian es va compilar amb suport
-<firstterm>SMP-alternatives</firstterm>. Açò vol dir que el nucli
-detecta el nombre de processadors (o nuclis de processador) i
-automàticament desactivarà SMP a sistemes amb un processador.
+<firstterm>SMP-alternatives</firstterm>. Això vol dir que el nucli
+detecta el nombre de processadors (o nuclis de processador) i que
+automàticament desactivarà l'SMP a sistemes amb un processador.
 
 </para><para arch="i386">
 
@@ -321,10 +345,10 @@
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
-<quote>symmetric multi-processing</quote> o SMP &mdash; està disponible per
+<quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; està disponible per
 aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian &release;
-estàndard no suporta SMP. Açò no impedeix la instal·lació, ja que el nucli
-no SMP estàndard hauria de arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols
+estàndard no suporta SMP. Això no n'impedeix la instal·lació, ja que el nucli
+no SMP estàndard hauria d'arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols
 utilitzaria la primera CPU.
 
 </para><para>
@@ -332,7 +356,7 @@
 Per poder aprofitar múltiples processadors, heu de reemplaçar en nucli
 estàndard de Debian. Podeu trobar discussions de com fer-ho a
 <xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest moment, (versió del nucli
-&kernelversion;) la forma de habilitar el SMP és seleccionar l'opció
+&kernelversion;) la forma d'habilitar l'SMP és seleccionar l'opció
 <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció
 <quote>&smp-config-section;</quote> de la configuració del nucli.
 
@@ -344,10 +368,10 @@
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
-<quote>symmetric multi-processing</quote> o SMP &mdash; està disponible
-per aquesta arquitectura i està suportada per una imatge compilada del
-nucli a Debian. Depenent del vostra mitjà d'instal·lació, s'instal·larà o
-no el nucli amb capacitats SMP per defecte. Açò no hauria d'impedir la
+<quote>multiprocés simètric</quote> o SMP &mdash; està disponible
+per aquesta arquitectura i està suportat per una imatge compilada del
+nucli a Debian. Depenent del vostra mitjà d'instal·lació, s'instal·larà o no
+per defecte el nucli amb capacitats SMP. Això no hauria d'impedir-ne la
 instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria d'arrencar a sistemes
 SMP; simplement el nucli utilitzarà la primera CPU.
 
@@ -359,7 +383,7 @@
 
 Podeu també construir el vostre nucli personalitzat amb SMP. Podeu trobar
 discussions de com fer-ho a <xref linkend="kernel-baking"/>. En aquest
-moment ( versió del nucli &kernelversion;) la manera d'habilitar el smp és
+moment (versió del nucli &kernelversion;) la manera d'habilitar l'SMP és
 seleccionar <quote>&smp-config-option;</quote> a la secció <quote>&smp-config-section;</quote>
 de la configuració del nucli.
 

Reply to: