[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Actualització del appendix/preseed.xmlHola,

He acabat l'actualització del fitxer appendix/preseed.xml del manual de
l'instal·lador. Per favor, reviseu-lo.

Index: preseed.xml
===================================================================
--- preseed.xml	(revision 44084)
+++ preseed.xml	(working copy)
@@ -17,7 +17,7 @@
 
 <para>
 
-Aquest apèndix explica els detalls de les respostes de la configuració prèvia
+Aquest apèndix explica com preparar les respostes de la configuració prèvia
 a les preguntes del &d-i; per automatitzar la instal·lació.
 
 </para><para>
@@ -47,9 +47,7 @@
 <firstterm>xarxa</firstterm>. El d'initrd funciona amb qualsevol mètode
 d'instal·lació i permet la configuració prèvia de més coses, però requereix
 la preparació més acurada. Els de fitxer i xarxa es poden fer servir amb
-diferents mètodes d'instal·lació. En aquests les primeres preguntes de
-l'instal·lador no es poden configurar perquè el fitxer de configuració
-prèvia només es carrega després que aquelles s'hagen respost.
+diferents mètodes d'instal·lació. 
 
 </para><para>
 
@@ -70,7 +68,14 @@
  <entry>CD/DVD</entry>
  <entry>sí</entry>
  <entry>sí</entry>
- <entry>no</entry>
+ <entry>sí<footnote id='apx-ps-net'>
+
+ <para>
+ però tan sols si teniu accés a la xarxa, i li doneu el valor apropiat a
+ <literal>preseed/url</literal>
+ </para>
+
+ </footnote></entry>
 </row><row>
  <entry>arrencada en xarxa</entry>
  <entry>sí</entry>
@@ -80,12 +85,12 @@
  <entry>hd-media <phrase condition="bootable-usb">(incloent-hi memòries USB)</phrase></entry>
  <entry>sí</entry>
  <entry>sí</entry>
- <entry>no</entry>
+ <entry>sí<footnoteref linkend='apx-ps-net'/></entry>
 </row><row condition="supports-floppy-boot">
  <entry>basat en disquet (controladors al CD)</entry>
  <entry>sí</entry>
  <entry>sí</entry>
- <entry>no</entry>
+ <entry>sí<footnoteref linkend='apx-ps-net'/></entry>
 </row><row condition="supports-floppy-boot">
  <entry>basat en disquet (controladors a la xarxa)</entry>
  <entry>sí</entry>
@@ -112,19 +117,20 @@
 
 </para><para>
 
-En concret això vol dir que en el cas del fitxer i la xarxa les preguntes
-sobre la llengua, el país i el teclat ja hauran estat fetes. En el cas de
-la xarxa, cal afegir-hi qualsevol pregunta relacionada amb la configuració
-d'aquesta. Algunes preguntes que sols es fan en mode de prioritat mitjana o
-baixa (com la primera execució de la detecció de maquinari) també hauran
-estat processades.
+Ã?bviament, qualsevol pregunta que haja estat processada abans de carregar            
+la configuració prèvia no es pot incloure en aquesta (açò inclourà les preguntes
+que tan sols els mostren amb prioritat baixa o mitjana, com la detecció inicial
+del maquinari). <xref linkend="preseed-bootparms"/> ofereix una manera d'evitar
+que es facin aquestes preguntes.
 
 </para><para>
 
-Ã?bviament, qualsevol pregunta que haja estat processada abans de carregar
-la configuració prèvia no es pot incloure en aquesta.
-<xref linkend="preseed-bootparms"/> ofereix una manera d'evitar aquestes
-preguntes.
+Per evitar les preguntes que normalment apareixen abans de fer la
+configurarció prèvia, podeu arrencar l'instal·lador en mode
+<quote>auto</quote>. Açò endarrereix les preguntes que es farien massa
+d'hora per ser configurades prèviament. També executa la instal·lació
+amb prioritat crítica, que evita moltes preguntes sense importància.
+Trobareu més detalls a <xref linkend="preseed-auto"/>.
 
 </para>
  </sect2>
@@ -136,8 +142,7 @@
 Tot i que la majoria de preguntes emprades pel &d-i; poden configurar-se
 prèviament fent servir aquest mètode, hi algunes excepcions remarcables. Cal
 (tornar a) particionar un disc sencer o emprar-ne l'espai lliure disponible;
-no es poden emprar particions ja existents. Actualment tampoc es pot fer
-servir la configuració prèvia per configurar un RAID.
+no es poden emprar particions ja existents. 
 
 </para>
  </sect2>
@@ -162,7 +167,7 @@
 
 </para>
 
-<itemizedlist>
+<itemizedlist spacing="compact">
 <listitem><para>
  string: allows the user to type any value
 </para></listitem>
@@ -202,55 +207,14 @@
 </para>
  </sect2>
 -->
+ </sect1>
 
- <sect2 id="preseed-hooks">
- <title>Execució d'ordres discrecionals durant la instal·lació</title>
-<para>
 
-Una opció molt potent i flexible que ofereixen les eines de configuració
-prèvia és l'execució d'ordres o guions en determinants moments de la
-instal·lació. Consulteu-ne els detalls a <xref linkend="preseed-shell"/>.
-
-</para>
-
-<itemizedlist>
-<listitem><para>
- <userinput>preseed/early_command</userinput>: s'executa tan bon punt el
- fitxer de configuració prèvia s'haja carregat
-</para></listitem>
-<listitem><para>
- <userinput>preseed/late_command</userinput>: s'executa just abans de
- l'arrencada posterior al final de la instal·lació, però abans que
- el sistema de fitxers <filename>/target</filename> s'haja desmuntat
-</para></listitem>
-</itemizedlist>
-
- </sect2>
-
- <sect2 id="preseed-seenflag">
- <title>Utilització de la configuració prèvia per canviar els valors predeterminats</title>
-<para>
-
-�s pot emprar la configuració prèvia per canviar les respostes
-predeterminades a les preguntes, però tot i així haver-les de respondre.
-Per fer-ho, la marca <firstterm>seen</firstterm> ha de posar-se a
-<quote>false</quote> desprès de definir el valor a una pregunta.
-
-</para>
-
-<informalexample><screen>
-d-i foo/bar string value
-d-i foo/bar seen false
-</screen></informalexample>
-
- </sect2>
- </sect1>
-
 <sect1 id="preseed-using">
 <title>Utilització de la configuració prèvia</title>
 <para>
 
-Sens dubte, primer de tot heu de crear un fitxer de configuració prèvia i
+Primer de tot heu de crear un fitxer de configuració prèvia i
 posar-lo al lloc des d'on voleu fer-lo servir. La creació de fitxers de
 configuració prèvia es tractarà després. Col·locar-los correctament és
 fàcil en el cas de la configuració per xarxa o si voleu llegir el fitxer
@@ -323,15 +287,240 @@
 <filename>url</filename> i <filename>preseed/file</filename> a
 <filename>file</filename> quan són passats com a paràmetres d'arrencada.
 
+</para>
+ </sect2>
+ 
+ <sect2 id="preseed-bootparms">
+ <title>Using boot parameters to preseed questions</title>
+<para>
+
+Si no es pot utilitzar un fitxer de preconfiguració per fer la configuració
+prèvia per alguns pasos, la instal·lació encara es pot automatitzar completament,
+ja que podeu passar valors de la configuració prèvia a línia d'ordres quan està
+arrencant l'instal·lador.
+
 </para><para>
 
-Podeu afegir a l'indicador d'arrencada el paràmetre
-<userinput>priority=critical</userinput>, que evitarà la majoria de
-preguntes fins i tot si la configuració prèvia no en contesta algunes.
+També podeu utilitzar els paràmetres d'arrencada si no voleu utilitzar la
+configuració prèvia, però voleu donar una resposta aun u pregunta específica.
+Hi ha alguns exemples on açò pot ser útil documentats per tot arreu en aquest 
+manual.
 
+</para><para>
+
+Per donar un valor que s'utilitze dins el &d-i;, passeu
+<userinput><replaceable>ruta/a/la/variable</replaceable>=<replaceable>valor</replaceable></userinput>
+per qualsevol de les variables que es poden configurar prèviament que són als 
+exemples en aquest apèndix.
+Si un valor s'utilitza per configurar paquets al sistema objectiu, 
+necessitareu afegir abans el <firstterm>propietari</firstterm><footnote>
+
+<para>
+Normalment, el propietari d'una variable debconf (o una plantilla) és el nom del
+paquet que conté la plantilla debconf que es correspon a la plantilla debconf
+corresponent. Les variables utilitzades en l'instal·lador en si mateix ténen com
+propietari <quote>d-i</quote>.
+Les plantilles i variables poden tenir més d'un propietari que ajuden a determinar
+si es poden esborrar de la base de dades debconf quan el paquet s'esborre
+completament.
 </para>
+
+</footnote> de la variable com
+<userinput><replaceable>propietari</replaceable>:<replaceable>ruta/a/la/variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable></userinput>.
+Si no especifiqueu el propietari, el valor de la variable no es copiarà a la
+base de dades debconf en el sistema objectiu i no s'utilitzarà a la configuració
+del paquet relevant.
+
+</para><para>
+
+Adoneu-vos que algunes variables a les que es dona valors freqüentment a 
+l'indicador de l'arrencada té una forma curta. Si hi ha una forma curta, 
+s'utilitzarà en els exemples d'aquest apèndix en comptes de la variable completa.
+En particular, la variable <literal>preseed/url</literal> te com a forma curta
+<literal>url</literal> i te alguna màgia extra per permetre utilitzar
+adreces abreviades. Un altre exemple és la forma curta <literal>tasks</literal>,
+que es tradueix a <literal>tasksel:tasksel/first</literal> .
+
+</para><para>
+
+Un <quote>--</quote> a les opcions d'arrencada té un significat especial. Els
+paràmetres del nucli que apareixen desprès de l'últim <quote>--</quote> es 
+poden copiar al carregador d'arrencada del sistema instal·lat (si ho suporta 
+l'instal·lador del carregador d'arrencada). L'instal·lador automàticament
+filtrarà qualsevol opció (com les opcions preconfigurades) que reconeixca.
+
+</para>
+<note><para>
+
+Els nuclis actuals (2.6.9 i posteriors) accepten un màxim de 32 opcions a la
+la línia d'ordres i 32 opcions d'entorn, que inclou qualsevol opció afegida 
+per defecte per l'instal·lador. Si es superen aquestes quantitats, el nucli
+farà un «panic» (petarà). (Als nuclis anteriors, aquestes quantitats eren
+inferiors.)
+
+</para></note>
+<para>
+
+A quasi totes les instal·lacions es poden esborrar amb seguretat algunes
+de les opcions per defecte en el fitxer de configuració del carregador 
+d'arrencada, com el <literal>vga=normal</literal>, que us permetrà que
+afegiu més opcions per la configuració prèvia.
+
+</para>
+<note><para>
+
+No sempre és possible passar valors amb espais als paràmetres d'arrencada,
+encara que els delimiteu amb cometes.
+
+</para></note>
  </sect2>
+ 
+ <sect2 id="preseed-auto">
+ <title>Mode auto</title>
+<para>
 
+Hi ha algunes característiques de l'Instal·lador de Debian que combinen
+la simplicitat de la línia d'ordres de l'indicador d'arrencada per aconseguir
+unes instal·lacions automàtiques personalitzades arbitràriament complexes.
+Per ilustrar-ho, ací teniu alguns exemples que es poden utilitzar a l'indicador
+de l'arrencada:
+
+<informalexample><screen>
+auto url=autoserver
+</screen></informalexample>
+
+Aquesta part dona per suposat que hi ha un servidor DHCP que porta la màquina
+a un punt on el <literal>autoserver</literal> es pot resoldre per DNS, pot ser
+desprès d'afegir el domini local si es va proporcionar per DHCP.
+Si es va fer a un lloc on el domini és <literal>exemple.com</literal>,
+i té una configuració ben pensada, podria donar com a resultat que el fitxer
+de configuració prèvia es trobe a
+<literal>http://autoserver.example.com/d-i/etch/./preseed.cfg</literal>.
+
+</para><para>
+
+L'última part de l'adreça (<literal>d-i/etch/./preseed.cfg</literal>)
+s'agafa d'<literal>auto-install/defaultroot</literal>. Per defecte
+açò inclou el directori <literal>etch</literal> per que permeti que les
+futures versions donen el seu nom codi propi i permeti que la gent migre d'una
+forma controlada. El <literal>/./</literal> s'utilitza per indicar un origen
+al qual les rutes subsegüents es referiran (per utilitzar en preseed/include i
+preseed/run). Açò es pot utilitzar per construir uns guions més portables
+de forma que una estructora completa de guions es pugui moure a una nova
+localització sense trencar-la, per exemple copiant els fitxers a un llàpis
+USB quan s'inicia des d'un servidor web. En aquest exemple, si el fitxer
+de configuració prèvia dona el valor <literal>/scripts/late_command.sh</literal> 
+a <literal>preseed/run</literal> aleshores el fitxer es descarregarà des de 
+<literal>http://autoserver.example.com/d-i/etch/./scripts/late_command.sh</literal>.
+
+</para><para>
+Si no hi ha cap servidor DHCP o infraestructura DNS, o si no voleu utilitzar
+la ruta per defecte a <filename>preseed.cfg</filename>, encara podeu
+utilitzar una adreça explícita, i si no utilitzeu l'element 
+<literal>/./</literal> es referirà a l'inici de la ruta (es a dir, el tercer
+<literal>/</literal> a la URL). Ací hi ha un exemple que necessita d'un
+suport mínim de la infraestructura local de la xarxa:
+
+<informalexample><screen>
+auto url=<replaceable>http://192.168.1.2/ruta/al/fitxer.configuració.previa</replaceable>
+</screen></informalexample>
+
+La forma en que açò funciona és:
+<itemizedlist spacing="compact">
+<listitem><para>
+Si la URL no conté un protocol, es suposa http,
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+si la secció hostname no té períodes, té el domini derivat del
+DHCP afegit, i
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+si no hi ha cap <literal>/</literal> desprès del hostname, aleshores 
+s'afegeix la ruta per defecte.
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
+</para><para>
+
+Addicionalment a especificar la url, podeu també donar els paràmetres que no
+afecten directament el comportament del &d-i;, però que es poden
+passar a traves dels guions donats utilitzant <literal>preseed/run</literal>
+al fitxer de configuració prèvia carregat. 
+
+En aquest moment, l'unix exemple d'aquest és
+<literal>auto-install/classes</literal>, que, té d'àlies 
+<literal>classes</literal>. Açò es pot utilitzar així:
+
+<informalexample><screen>
+auto url=<replaceable>example.com</replaceable> classes=<replaceable>class_A;class_B</replaceable>
+</screen></informalexample>
+
+Les classes podrien per exemple indicar el tipus de sistema a linstal·lar,
+o la localització a utilitzar.
+
+</para><para>
+
+Per suposat, es pot estendre aquest concepte, i si ho feu, és
+raonable que s'utilitze l'espai de noms auto-install per fer-ho. Així que
+hauríeu de tenir quelcom de l'estil <literal>auto-install/style</literal>
+que s'utilitza aleshores als vostres guions. Si creieu que necessiteu
+fer-ho, dieu-ho a la llista de correu <email>debian-boot@lists.debian.org</email> 
+de forma que ens sigui possible evitar conflictes a l'espai de noms, i pot ser
+afegir un àlies del paràmetre per vosaltres.
+
+</para><para>
+
+L'etiqueta d'arrencada <literal>auto</literal> no està definida a totes
+les arquitectures. El mateix efecte es pot aconseguir afegint dos paràmetres
+<literal>auto=true priority=critical</literal> a la línia d'ordres del nucli.
+El paràmetre <literal>auto</literal> és un àlies 
+d'<literal>auto-install/enabled</literal> i controla el retard de les
+preguntes del locale i del teclat fins que es tingui oportunitat de
+fer la configuració prèvia d'aquestes, mestre <literal>priority</literal>
+és un àlies per <literal>preseed/priority</literal> i donant-li el valor
+<literal>critical</literal> evita que es faci qualsevol pregunta amb una 
+prioritat més baixa.
+
+</para><para>
+
+Les opcions addicionals que poden interessar mentre s'intenta 
+automatitzar una instal·lació que faci ús de DHCP són: <literal>interface=auto
+netcfg/dhcp_timeout=60</literal> que fa que la màquina agafe el primer
+NIC i espere a aconseguir una resposta a la seva petició DHCP.
+
+</para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="preseed-aliases">
+ <title>�lies útils per la configuració prèvia</title>
+<para>
+
+Els àlies que hi ha a continuació poden ser útils quan s'utilitza la 
+configuració prèvia (mode auto).
+
+</para>
+
+<!-- Setting column width does not seem to work; use non-breaking spaces
+   to separate columns a bit -->
+<informaltable frame="none">
+<tgroup cols="2"><tbody>
+<row><entry>auto</entry><entry>auto-install/enabled</entry></row>
+<row><entry>classes</entry><entry>auto-install/classes</entry></row>
+<row><entry>fb</entry><entry>debian-installer/framebuffer</entry></row>
+<row><entry>locale</entry><entry>debian-installer/locale</entry></row>
+<row><entry>priority</entry><entry>debconf/priority</entry></row>
+<row><entry>file</entry><entry>preseed/file</entry></row>
+<row><entry>url</entry><entry>preseed/url</entry></row>
+<row><entry>interface</entry><entry>netcfg/choose_interface</entry></row>
+<row><entry>hostname&nbsp;&nbsp;&nbsp;</entry><entry>netcfg/get_hostname</entry></row>
+<row><entry>domain</entry><entry>netcfg/get_domain</entry></row>
+<row><entry>protocol</entry><entry>mirror/protocol</entry></row>
+<row><entry>suite</entry><entry>mirror/suite</entry></row>
+</tbody></tgroup>
+</informaltable>
+
+ </sect2>
+ 
  <sect2 id="preseed-dhcp">
  <title>Utilitzar un servidor DHCP per especificar els fitxers de
  configuració prèvia</title>
@@ -340,7 +529,7 @@
 També és possible fer servir DHCP per especificar un fitxer de
 configuració prèvia i descarregar-lo des de la xarxa. Normalment
 s'indiquen fitxers per a arrencar la màquina per xarxa, però si
-es tracata d'una URL, aleshores els mitjans d'instal·lació que
+es tracta d'una URL, aleshores els mitjans d'instal·lació que
 suporten configuracions prèvies per xarxa es descarregaran el fitxer i
 l'utilitzaran per a la configuració. A continuació teniu un exemple
 de com s'ha de configurar el fitxer dhcpd.conf per a la versió 3 del
@@ -373,67 +562,6 @@
 
 </para>
  </sect2>
-
- <sect2 id="preseed-bootparms">
- <title>Utilització dels paràmetres d'arrencada per complementar la configuració prèvia</title>
-<para>
-
-Hi ha parts del procés d'instal·lació no es poden automatitzar fent servir
-algunes formes de configuració prèvia perquè les preguntes es fan abans que
-es carregue el fitxer de configuració prèvia. Per exemple, si el fitxer es
-carrega a través d'una xarxa, la configuració d'aquesta s'ha de fer primer.
-Una raó per emprar la configuració prèvia de l'initrd és que permet
-configurar prèviament fins i tot aquests primers passos del procés
-d'instal·lació.
-
-</para><para>
-
-En cas que un fitxer de configuració prèvia no es puga fer servir per a
-alguns passos, la instal·lació encara es podrà automatitzar del tot si li
-indiqueu al nucli, mitjançant la línia d'ordres, els valors de configuració
-prèvia. Simplement indiqueu el <userinput>camí/a/var=valor</userinput> per
-a qualsevol de les variables de configuració prèvia llistades als exemples.
-
-</para><para>
-
-Adoneu-vos que algunes variables que s'estableixen amb freqüència a l'indicador
-de l'arrencada, tenen un àlies més curt. Si hi ha un de disponible, s'utilitza
-als exemples en aquest apèndix en comptes de la variable completa.
-
-</para><para>
-
-Un <quote>--</quote> a les opcions d'arranc té un significat especial.
-Els paràmetres del nucli que apareixen despres es copiaran a la
-configuració del carregador de l'arrencada instal·lat (si està suportat
-per l'instal·lador del carregador de l'arrencada). Adoneu-vos que el
-<quote>--</quote> podria estar present als paràmetres d'arrencada per
-defecte.
-
-</para>
-<note><para>
-
-El nucli 2.4 kernel accepta un màxim de 8 opcions de línia d'ordres i de 8
-opcions d'entorn (incloent-hi qualsevol opció afegida per defecte per a
-l'instal·lador). Si s'excedeixen aquestes xifres, els nuclis 2.4 kernels les
-ignoren, mentre que els 2.6 s'esquallen. A partir del 2.6.9 podeu emprar 32
-opcions de línia d'ordres i 32 opcions d'entorn.
-
-</para></note>
-<para>
-
-A la majoria d'instal·lacions, algunes de les opcions per defecte del fitxer
-de configuració del carregador, com <literal>vga=normal</literal>, es poden
-eliminar sense cap problema, la qual cosa us permet afegir més opcions de
-configuració prèvia.
-
-</para>
-<note><para>
-
-No sempre és possible especificar valors amb espais per als paràmetres
-d'arrencada, fins i tot si els delimiteu amb cometes.
-
-</para></note>
- </sect2>
 </sect1>
 
 <sect1 id="preseed-creating">
@@ -456,18 +584,18 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
- Poseu tan sos un espai o un tab entre tipus i valor: qualsevol espai
+ Poseu tan sols un espai o un tab entre tipus i valor: qualsevol espai
  adicional s'interpretarà que pertany al valor.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
  Una línia es pot dividir en vàries afegint una barra invertida
  (<quote><literal>\</literal></quote>) com a caràcter per continuar.
- Un bon lloc per dividir una línia és despres del nom de la pregunta;
+ Un bon lloc per dividir una línia és desprès del nom de la pregunta;
  un lloc dolent és entre un tipus i un valor.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
  La major part de les preguntes s'han d'omplir utilitzant els valors
- vàlids i no amb valors traduits. Però, hi ha algunes preguntes (per
+ vàlids i no amb valors traduïts. Però, hi ha algunes preguntes (per
  exemple al <classname>partman</classname>) on s'han d'utilitzar valors
  traduits.
 </para></listitem>
@@ -479,15 +607,15 @@
 
 <para>
 
-La manera més fàcil de crear un fitxer de configurció prèvia és utilitzar el
+La manera més fàcil de crear un fitxer de configuració prèvia és utilitzar el
 fitxer d'exemple enllaçat a <xref linkend="preseed-contents"/> com a base i
 continuar la feina des d'allí.
 
 </para><para>
 
-Un mètode alternatiu és fer la instal·lació manual, i despres, quan
+Un mètode alternatiu és fer la instal·lació manual, i desprès, quan
 es reinicie, utilitzar l'ordre <command>debconf-get-selections</command>
-del paquet <classname>debconf-utils</classname> per volcar les dos
+del paquet <classname>debconf-utils</classname> per bolcar les dos
 bases de dades de debconf i la base de dades cdebconf de l'instal·lador
 a un únic fitxer:
 
@@ -499,7 +627,7 @@
 </para><para>
 
 Per altra banda, un fitxer generat d'aquesta manera tindrà alguns elements
-que no pode ser configurats prèviament, i el fitxer d'example és el millor
+que no es poden configurar prèviament, i el fitxer d'exemple és el millor
 lloc per on començar per la majoria d'usuaris.
 
 </para>
@@ -537,6 +665,7 @@
 </para>
 </sect1>
 
+
 <sect1 id="preseed-contents">
 <title>Continguts del fitxer de configuració prèvia</title>
 <para>
@@ -690,10 +819,10 @@
  <title>Configuració del servidor rèplica</title>
 <para>
 
-Segons el mètode d'instal·lació, un servidor rèplica es pot emprar tant per
-a descarregar components addicionals de l'instal·lador i el sistema base
-com per a configurar el fitxer <filename>/etc/apt/sources.list</filename>
-del sistema.
+Segons el mètode d'instal·lació, un servidor rèplica es pot emprar per
+a descarregar components addicionals de l'instal·lador, per instal·lar el 
+sistema base, i com configurar el fitxer <filename>/etc/apt/sources.list</filename>
+del sistema instal·lat.
 
 </para><para>
 
@@ -737,8 +866,7 @@
 distribució del disc es pot determinar fent servir una recepta definida
 prèviament, una de personalitzada procedent d'un fitxer recepta, o una
 inclosa dins els fitxers de configuració prèvia. Actualment no es poden
-particionar discs múltiples emprant la configuració prèvia, ni tampoc
-configurar un RAID.
+particionar discs múltiples emprant la configuració prèvia.
 
 </para>
 
@@ -755,12 +883,11 @@
 # aquest.
 # Nota: Aquesta s'ha de omplir amb valors localitzats (traduits).
 #d-i partman-auto/init_automatically_partition \
-#   select Utilitza l'espai lliure continu més gran
+#   Selecció guiada - Utilitza l'espai lliure continu més gran
 
 # També podeu especificar el disc que es particionarà. El nom del dispositiu
 # es pot indicar bé en el format devfs o bé en el format tradicional no
-# devfs. Si el mètode ho suporta, podeu especificar diversos discs
-# separats per espais.
+# devfs. 
 # Per exemple, per emprar el primer disc:
 d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc
 # Addicionalment, haureu d'especificar el mètode a usar.
@@ -771,6 +898,8 @@
 # configuració antiga LVM, l'usuari rebra un avís. Això ès pot
 # desactivar amb una configuració prèvia...
 d-i partman-auto/purge_lvm_from_device boolean true
+# I el matix per la confirmació d'escriptura a particions lvm.
+d-i partman-lvm/confirm boolean true
 
 # Podeu triar qualsevol de les receptes de particionat predefinides.
 # Nota: Aquesta s'ha de omplir amb valors localitzats (traduits).
@@ -817,6 +946,86 @@
 
  </sect2>
 
+ <sect2 id="preseed-partman-raid">
+ <title>Particionament amb RAID</title>
+<para>
+
+També podeu utilitzar la configuració prèvia per configurar les particions a una
+matriu RAID per programari. Els nivells de RAID suportats són 0,1 i 5, creant
+matrius degradades i especificant els dispositius sobrants.
+<-! NT: no tinc molt clar la traducció de l'ultima frase. S'hauria de revisar -->
+Si esteu fent ús de RAID 1, podeu fer la configuració prèvia de grub per instal·lar
+tots els dispositius que s'utilitzen a la matriu; vegeu 
+<xref linkend="preseed-bootloader"/>.
+
+</para>
+
+<warning><para>
+
+�s molt fàcil equivocar-se en aquest tipus de particionament automatitzat. A més a
+més, és un component molt nou que encara pot contenir alguns errors o algún 
+tractament d'errors oblidat. La responsabilitat de conseguir les receptes
+correctes (de forma que tinguin sentit i no entren en conflicte) recau en l'usuari.
+Comproveu el fitxer <filename>/var/log/syslog</filename> si teniu algun problema.
+
+</para><para>
+
+Fixeu-vos que tan sols el RAID 0 i el RAID 1 han etat comprovats pels 
+desenvolupadors del component. El RAID 5 està per comprovar. Les configuracions
+RAID amb matrius degradades amb dispositius sobrants s'ha comprovat poc.
+
+</para></warning>
+
+<informalexample><screen>
+# AV�S: aquesta opció està en fase beta i s'hauria d'utilitzar amb cura
+
+# A «method> s'hauria de donar-li el valor "raid".
+#d-i partman-auto/method string raid
+# Especifica quins discs s'han de particionar. Tots acabaran amb la mateixa 
+# disposició, per tant tan sols funcionarà si els discs tenen la mateixa mida.
+#d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc /dev/discs/disc1/disc
+
+# A continuació necessiteu especificar quines particions físiques s'utilitzaran.
+#d-i partman-auto/expert_recipe string \
+#   multiraid ::                     \
+#       1000 5000 4000 raid             \
+#           $primary{ } method{ raid }      \
+#       .                      \
+#       64 512 300% raid               \
+#           method{ raid }            \
+#       .                      \
+#       500 10000 1000000000 raid          \
+#           method{ raid }            \
+#       .
+
+# Per acabar necessiteu especificar com s'utilitzaran les particions prèviament
+# definides a al configuració del RAID. Recordeu d'utilitzar els nombres de
+# partició correctes per particions lògiques.
+# Els paràmetres són:
+# &lt;raidtype&gt; &lt;devcount&gt; &lt;sparecount&gt; &lt;fstype&gt; &lt;mountpoint&gt; \
+#     &lt;devices&gt; &lt;sparedevices&gt;
+# Els nivells de RAID 0, 1 i 5 estan suportats; els dispositius es separen amb "#"
+#d-i partman-auto-raid/recipe string \
+#  1 2 0 ext3 /                      \
+#     /dev/discs/disc0/part1#/dev/discs/disc1/part1  \
+#  .                           \
+#  1 2 0 swap -                      \
+#     /dev/discs/disc0/part5#/dev/discs/disc1/part5  \
+#  .                           \
+#  0 2 0 ext3 /home                    \
+#     /dev/discs/disc0/part6#/dev/discs/disc1/part6  \
+#  .
+
+# Açò fa que el partman particione automàticament sense demanar confirmació.
+d-i partman-md/confirm boolean true
+d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
+d-i partman/choose_partition \
+    select Finish partitioning and write changes to disk
+d-i partman/confirm boolean true
+</screen></informalexample>
+
+ </sect2>
+
  <sect2 id="preseed-time">
  <title>Configuració del rellotge i de la zona horària</title>
 
@@ -853,10 +1062,14 @@
 #d-i apt-setup/security_host string
 
 # Repositoris addicionals, local[0-9] disponibles
+#d-i apt-setup/local0/repository string \
+#    deb http://local.server/debian stable main
 #d-i apt-setup/local0/comment string local server
-#d-i apt-setup/local0/repository string \
-#    deb http://servidor.local/debian stable main
-# URL de la clau pública del repositori local
+# Afegeix les línies deb-src
+#d-i apt-setup/local0/source boolean true
+# La URL de la clau pública del repositori local; heu de donar una clau o l'apt
+# es queixarà de que el repositori no autenticat i per tant es deixarà la línia
+# comentada al sources.list
 #d-i apt-setup/local0/key string http://servidor.local/clau
 </screen></informalexample>
 
@@ -1030,8 +1243,8 @@
 Si voleu instal·lar alguns paquets de forma individual a més a més dels
 instal·lats per tasques, podeu utilitzar el paràmetre
 <classname>pkgsel/include</classname>. El valor d'aquest paràmetre
-pot anar separat o bé per comes o bé per espais, així que el podeu
-utilitzar de forma senzilla a la línia d'ordres del nucli.
+pot ser una llista de paquets separats o bé per per comes o bé per espais, 
+que el podeu utilitzar de forma senzilla a la línia d'ordres del nucli.
 
 </para>
 
@@ -1143,9 +1356,15 @@
 <sect1 id="preseed-advanced">
 <title>Opcions avançades</title>
 
- <sect2 id="preseed-shell">
- <title>Ordres de l'intèrpret</title>
+ <sect2 id="preseed-hooks">
+ <title>Executanr ordres personalitzades a la instal·lació</title>
+<para>
 
+Una opció molt potent i flexible eferida per les eines de preconfiguració és
+la possibilitat d'executar ordres o guions en alguns puns de la instal·lació.
+
+</para>
+
 <informalexample role="example"><screen>
 # Necessàriament, la configuració prèvia de l'instal·lador del Debian no pot
 # ser segura. No hi ha res que comprove els intents de sobreeiximent de
@@ -1168,7 +1387,26 @@
 </screen></informalexample>
 
  </sect2>
+ 
+ <sect2 id="preseed-seenflag">
+ <title>�s de la configuració prèvia per canviar els valors per defecte</title>
+<para>
 
+�s pot utilitzar la configuració prèvia per canviar la resposta per defecte a una
+pregunta, però conservar la pregunta. Per fer açò l'indicador
+<firstterm>seen</firstterm> s'ha de posar a <quote>false</quote> desprès de
+donarli el valor a una pregunta.
+
+</para>
+
+<informalexample><screen>
+d-i foo/bar string value
+d-i foo/bar seen false
+</screen></informalexample>
+
+ </sect2>
+
+
  <sect2 id="preseed-chainload">
  <title>Càrrega en cadena de fitxers de configuració prèvia</title>
 <para>
@@ -1194,6 +1432,7 @@
 # d'incloure.
 #d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872f9171c3d
 
+
 # Més flexible que això és el següent, que executa una ordre a l'intèpret i,
 # si s'obté cap nom d'un fitxer de configuració prèvia, s'hi inclou.
 #d-i preseed/include_command \
@@ -1201,11 +1440,24 @@
 
 # El més flexible de tots, açò descarrega un programa i l'executa.
 # El programa pot utilitzar ordres com debconf-set per manipular la base
-# de dades debconf. Adoneu-vos que els noms d'arxiu són relatius, s'agafen
+# de dades debconf. Es pot listar més d'un guió, separat per espais.
+# Adoneu-vos que els noms d'arxiu són relatius, s'agafen
 # del mateix directori que el fitxer de preconfiguració que els executa.
-d-i preseed/run string foo.sh
+#d-i preseed/run string foo.sh
 </screen></informalexample>
 
+<para>
+
+�s possible l'encadenament des de l'initrd o de la fase de configuració
+prèvia amb fitxer, a una configuració prèvia en xarxa donant el valor a
+preseed/url en els fitxers anteriors. Açò farà que la configuració prèvia de la 
+xarxa es realitze quan la xarxa s'aixeque. Necessiteu anar en compte quan ho feu, 
+ja que hi ha dos formes diferents de fer la configuració prèvia, que vol dir per 
+exemple que tindreu l'oportunitat d'executar l'ordre preseed/early, la segona que
+es du a terme desprès d'aixecar la xarxa.
+
+</para>
+
  </sect2>
 </sect1>
 </appendix>

Reply to: