[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

release notes.Hola a tots,

Ja tenim una primera versió de les release notes traduïda. Faria falta
que la llegireu i corregireu, ja que encara no ho ha fet ningú de moment.

Les teniu adjuntes en aquest missatge.

Gràcies

<!-- Last translator: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2006-11-04 -->
<!-- Original version: v 1.75 -->
<!-- Nota pels traductors: Hi ha encara seccions per traduir -->
<!-- El document està tot per revisar.-->
  
<!DOCTYPE debiandoc PUBLIC "-//DebianDoc//DTD DebianDoc//EN" [
 <!entity % dynamicdata SYSTEM "../dynamic.ent"    > %dynamicdata;
 <!entity % shareddata  SYSTEM "../release-notes.ent" > %shareddata;
 <!entity docid "$Id: release-notes.en.sgml,v 1.107 2006/11/26 13:59:01 fjp Exp $">
]>

<!-- Aneu en compte amb el reformatat automàtic. Adoneu-vos que als exemples 
   la identació s'utilitza a la sortida també (amb un espai addicional). -->

<debiandoc>
 <book>
 <titlepag>
  <title>Notes del llançament de &debian; &release; (`&releasename'), &arch-title;</title>
   <author>
    <name>Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob
    Bradford (current), Frans Pop (current), Andreas Barth (current)</name><email></email>
   </author>
   <author>
    <name></name><email>debian-doc@lists.debian.org</email>
   </author>
   <version>&docid;</version>
  </titlepag>
  <toc detail="sect1">
   <chapt id="about"><heading>Que hi ha de nou a les Notes de llançament</heading>
    <p>[La versió més recent d'aquest document està sempre disponible a
    <url id="&url-release-notes;">. Si la vostra versió te més d'un mes
	hauríeu de descarregar l'última versió.]</p>

    <p>Adoneu-vos que tan sols suportem i documentem 
	l'actualització des d'un llançament anterior de Debian (en aquest cas,
	l'actualització des de &oldreleasename;). Si necessiteu actualitzar des
	de llançaments més vells, us suggerim que llegiu les edicions prèvies
	de les notes de llançament.</p>

<!--
    <sect id="changes"><heading>Changes in the Release Notes</heading> 

     <p>This section lists changes in the Release Notes since the original
     version that was published with &debian; &release;r0. Minor textual
     corrections are omitted.</p>

     <p><list>

      <item><p>Description of change.</p></item>

     </list></p>

    </sect>
-->

   </chapt>

   <chapt id="whats-new"><heading>Que hi ha de nou en &debian; &release;</heading>

    <p>Aquest llançament afegeix el suport oficial per l'arquitectura AMD64
	que suporta processadors de 64 bits d'Intel (EM64T) i AMD (AMD64).
	Al llançament anterior, &debian; 3.1 ('sarge'), hi havia una versió
	d'aquest port disponible. Actualitzar des d'aquesta versió no oficial
	hauria de ser possible utilitzant aquestes Notes de Llançament, però
	no està suportat.</p>

    <p>El suport oficial pel Motorola 680x0 ('m68k') s'ha abandonat 
    ja que no compleix el conjunt de requeriments fixats pels encarregats
	del llançament de Debian. Les raons subjacents més importants són el 
	rendiment i el suport limitat dels desenvolupadors pels components 
	principals del joc d'eines essencials. Per altra banda, s'espera que 
	el port m68k continue actiu i disponible per la instal·lació inclòs si 
	no és part del llançament estable oficial. </p>

    <p>Les arquitectures suportades oficialment a &debian; &releasename; són    
	les següents:</p>

    <p>
     <list>
      <item><p>Intel x86 ('i386')</p></item>
      <item><p>Alpha ('alpha')</p></item>
      <item><p>SPARC ('sparc')</p></item>
      <item><p>PowerPC ('powerpc')</p></item>
      <item><p>ARM ('arm')</p></item>
      <item><p>MIPS ('mips' (Big endian) i 'mipsel' (Little endian))</p></item>
      <item><p>Intel Itanium ('ia64')</p></item>
      <item><p>HP PA-RISC ('hppa')</p></item>
      <item><p>S/390 ('s390')</p></item>
      <item><p>AMD64 ('amd64')</p></item>
     </list>
    </p>

     <p>Podeu trobar més informació de l'estat del port i informació específica 
	 per la vostra arquitectura a les <url id="&url-ports;"
     name="pàgines web del port per Debian">.</p>

<![ %secondrelease [
     <p>Aquest és tan sols el segon llançament oficial de &debian;
	 per l'arquitectura &arch-title;. Creguem que s'ha provat suficient
	 per llançar-la. Per altra banda, com que no ha tingut la mateixa
	 exposició (i per tant verificació per part dels usuaris) que 
     han tingut nostres llançaments per altres arquitectures, podríeu
	 trobar alguns errors. Per favor, utilitzeu el nostre
	 <url id="&url-bts;" name="sistema de seguiment d'errors"> per
	 informar de qualsevol problema; assegureu-vos d'anomenar el fet que el
	 vostre error és a la plataforma &architecture;.</p>
]]>

     <p>&debian; &release; per l'arquitectura &arch-title; ve amb la 
	 versió del nucli &kernelversion;.</p>


    <sect id="newdistro"><heading>Que hi ha de nou a la distribució?</heading> 

<!-- TODO: Numbers need to be updated -->
      <p>Aquest nou llançament de Debian ve amb molt més programari
	  que el seu predecessor &oldreleasename;; la distribució inclou 
	  més de 9000 paquets. La major part del programari a la distribució
	  s'ha actualitzat: casi 6500 paquets (es a dir el 73% dels paquets
	  que eren a &oldreleasename;). També, per diferents motius s'han 
	  esborrat un nombre significatiu de paquets a la distribució.
	  no trobareu actualitzacions per aquests paquets i es marcaran com
	  'obsolet' a les interfícies de gestió de paquets.</p>

      <p>Amb aquest llançament de &debian; es canvia des de XFree86 a la 
	  versió 7.1 de XOrg, que dona suport per un gamma més gran de 
	  maquinari i una millor autodetecció. Açò permet l'ús de Compiz, que 
	  és un dels primers gestors de finestres amb efectes digitals pel 
	  sistema de finestres X, utilitzant tots els avantatges dels 
	  dispositius que suporten l'acceleració OpenGL del maquinari.</p>

      <p>&debian; ve altra vegada amb les versions actuals de les 
	  aplicacions d'escriptori. Entre altres inclou GNOME 2.14, KDE 3.5 i 
	  OpenOffice.org 2.0.</p>

      <p>El programa preferit per la gestió de paquets des de la consola és
	  l'<prgn/aptitude/.
	  S'ha comprovat que té una millor resolució de dependències que 
	  l'<prgn/apt-get/.
	  Si encara utilitzeu el <prgn/dselect/, hauríeu de canviar a 
	  l'<package/aptitude/ com interfície oficial per la gestió de paquets.
	  </p>

      <p>La distribució oficial de &debian; té entre tretze i quinze CDs
	  de programari (depenent de l'arquitectura) i un nombre semblant de
	  CDs de codi. També hi ha una versió de la distribució en DVD.</p>

    <sect1 id="volatile"><heading>Ara debian-volatile és un servei 
	oficial</heading>

      <p>El servei <em/debian-volatile/ es va introduir com servei no 
	  oficial al llançament de &oldreleasename;, que es converteix ara en 
	  un servei oficial de &debian;.</p>

      <p>Açò significa que no ja no disposarà per molt temps d'una adreça 
	  <tt/.debian.net/, sino que utilitzarà una adreça 
	  <tt/.debian.org/. Assegureu-vos que actualitzeu el vostre 
	  <file>/etc/apt/sources.list</file> si ja utilitzàveu aquest 
	  servei.</p>

      <p><em/debian-volatile/ permet els usuaris actualitzar fàcilment 
	  paquets estables que contenten informació que es desactulitza 
	  ràpidament. Alguns exemples són les llistes de signatures dels 
	  escànners de virus o el conjunt de plantilles dels filtres de spam. 
	  Per més informació i per trobar una llista de màquines mirall, podeu 
	  vore la <url id="&url-debian-volatile" name="pàgina web"> de 
	  l'arxiu.</p>

    </sect1>
    </sect>

    <sect id="newinst"><heading>Que hi ha de nou al sistema d'instal·lació?
	</heading>

    <!-- TODO: Hhhm. Whats new in the installer ? -->
    </sect>

   </chapt>

<!-- TODO: Mention default usage of UTF-8 for new installs -->
   <chapt id="installing"><heading>Noves instal·lacions</heading>

    <p>L'instal·lador de Debian és el sistema oficial d'instal·lació de
	Debian. Dona diferents mètodes d'instal·lació. Els mètodes que tindreu
	disponibles per instal·lar el vostre sistema dependrà de la vostra 
	arquitectura.</p>

    <p>Les imatges de l'instal·lador per &releasename; i la Guia 
	d'instal·lació les podeu trobar a la
    <url id="&url-installer;" name="Web de Debian">.</p>

    <p>Si esteu fent una instal·lació nova de Debian, hauríeu de llegir la 
	Guia d'Instal·lació, que és al CD oficial a:

    <example>
/doc/install/manual/<var>language</var>/index.html
    </example></p>

    <p>Pot ser voldreu comprovar les <url id="&url-installer;index#errata"
    name="errates"> de l'instal·lador de Debian.</p>

<![ %alpha [
    <!-- TODO: Still true? -->
    <p>L'instal·lador tan sols es pot utilitzar per instal·lar sistemes
	alpha que suporten la consola SRM. Assegureu-vos de canviar el vostre 
	sistema a SRM abans de començar la instal·lació. Si la vostra màquina 
	tan sols suporta la consola AlphaBIOS/ARC, encara podeu instal·lar 
	&releasename; utilitzant una instal·lació de &oldreleasename; (mínima) 
	i després fent una actualització. Per més informació de les diferents 
	consoles, llegiu les referències que hi ha a les
    <url id="http://www.debian.org/ports/alpha"; 
	name="pàgines web del port de Debian per alpha">.
    </p>
]]>

<![ %sparc [ 
   <sect id="sparc_fb"><heading>Qüestions del framebuffer a &arch-title;</heading>

    <p>Degut a alguns problemes de pantalla a alguns sistemes, el suport del
	framebuffer s'ha desconnectat per &arch-title; per casi totes les
	targetes. Açò pot donar una imatge incorrecta a alguns sistemes que suporten 
	correctament el framebuffer. Si teniu problemes de pantalla a 
	l'instal·lador, podeu intentar arrencar l'instal·lador amb el paràmetre
	<tt>framebuffer=true</tt>.
	Per favor feu-nos saber si el framebuffer no s'utilitza per defecte, 
	però funciona al vostre maquinari.</p>

   </sect>
]]>

   <sect id="popcon"><heading>Concurs de popularitat</heading>

    <p>Al igual que al llançament anterior, el sistema d'instal·lació us 
	oferirà que instal·leu el paquet <package/popularity-contest/.</p>

    <p>El <package/popularity-contest/ li dona al projecte Debian una 
	valuosa informació de quins paquets de fet s'utilitzen a la distribució.
	Aquesta informació s'utilitza principalment per decidir en quin ordre 
	els paquets s'inclouen als CD-ROM d'instal·lació, però a també es 
	consultada sovint pels desenvolupadors de Debian per decidir si adoptar
	o no un paquet que no té mantenidor.</p>

    <p>La informació del <package/popularity-contest/ es processa de forma 
	anònima. Apreciaríem molt si participareu en aquesta enquesta oficial; 
	estaríeu ajudant a millorar Debian.</p>

   </sect>
   </chapt>


   <chapt id="upgrading"><heading>Actualització des de llançaments 
   anteriors</heading>

<!-- For doc-writers' convenience:
Debian Supported
release: architectures:

1.3.1 or less i386
2.0      i386,m68k
2.1	   i386,m68k,alpha,sparc
2.2	   i386,m68k,alpha,sparc,powerpc,arm
3.0	    + hppa,s390,mips,mipsel,ia64
3.1	   i386,m68k,alpha,sparc,powerpc,arm,hppa,s390,mips,mipsel,ia64 (no changes)
4.0	   i386,alpha,sparc,powerpc,arm,hppa,s390,mips,mipsel,ia64,amd64
        (+ amd64; - m68k)
-->

    <sect id="backup"><heading>Preparar l'actualització</heading>

     <p>Abans d'actualitzar el vostre sistema, es recomana que feu una
	 còpia de seguretat completa, o al menys que copieu qualsevol dada
	 o informació de configuració que no us pugueu permetre perdre. Les
	 eines d'actualització i el procés són de prou confiança, però una
	 fallada del maquinari en mig de l'actualització pot donar com resultat
	 un sistema greument danyat.</p>

     <p>Les coses que voldreu fer còpia principalment seràn els continguts 
	 de <file>/etc</file>, <file>/var/lib/dpkg</file> i la sortida de
     <tt>dpkg --get-selections "*"</tt> (les cometes són importants).</p>

     <p>El procés en si mateix no modifica res al directori
     <file>/home</file>. Per altra banda, algunes aplicacions (p.e.
     parts de la sèrie Mozilla, i els entorns d'escriptori GNOME i KDE) 
	 es sap que també sobreescriuen els paràmetres d'usuari amb els
	 nous per defecte quan una versió nova de l'aplicació s'engega per
	 primera vegada per un usuari. Per precaució, podríeu voler fer
	 còpia del fitxers i directoris ocults ("dotfiles") als directoris
	 dels usuaris. Aquesta còpia pot ajudar a recuperar o recrear la
	 configuració vella. Podríeu informar també els usuaris d'açò.</p>

     <p>Ã?s prudent informar tots els usuaris abans de qualsevol
	 actualització que planegeu, encara que els usuaris que accedeixen al 
	 vostre sistema amb una connexió <prgn/ssh/ tindran un anunci durant 
	 l'actualització i haurien de ser capaços de continuar treballant.
	 Si voleu agafar precaucions addicionals, feu una còpia de seguretat
	 o desmunteu les particions dels usuaris (<file>/home</file>) abans
	 d'actualitzar. Normalment no serà necessari reiniciar, a no ser que
	 tingueu planejat també actualitzar el nucli.</p>

     <!-- TODO: Is not necessary to change the kernel? e.g. udev ? -->

     <p>L'actualització de la distribució hauria de fer-se localment
	 des d'una consola virtual en mode text (o connectat directament
	 amb un terminal sèrie), o remotament amb un enllaç <prgn/ssh/</p>

     <p><strong/Important!/ <em/No/ hauríeu d'actualitzar utilitzant 
	 <prgn/telnet/, <prgn/rlogin/, <prgn/rsh/, o des d'una sessió X 
	 gestionada per <prgn/xdm/, <prgn/gdm/ o <prgn/kdm/ etc. a les 
	 màquines que esteu actualitzant. Açò és perquè cadascun d'aquests 
	 serveis podrien interrompre a l'actualització, que pot acabar en 
	 un sistema <em/inaccessible/ que tan sols s'ha actualitzat 
	 a mitges.</p>

     <!-- TODO: surely gdm/kdm are sane? -->

     <p>Qualsevol operació d'instal·lació de paquets s'ha d'executar
	 amb privilegis de superusuari, així que heu de fer l'accés com a
	 root o utilitzar <prgn/su/ o <prgn/sudo/ per tenir els drets 
	 d'accés necessaris.</p>
     <p>La actualització té unes quantes precondicions; hauríeu de
	 comprovar-les abans d'executar l'actualització.</p>

    <sect1><heading>Assegureu-vos que teniu prou espai per
    l'actualització</heading>

    <p>Heu d'assegurar-vos abans d'actualitzar que el vostre sistema té
    prou espai al disc dur quan comenceu l'actualització del sistema 
    complet com es descriu a <ref id="upgrading_other">. Primer necessitareu
    prou dis dur a la partició que conté el sistema de fitxers 
    <file>/var/</file> per guardar temporalment els paquets que 
    s'instal·laran al vostre sistema. Desprès de la descàrrega, probablement
    necessitareu més espai a altres particions per instal·lar els paquets
    actualitzats (que poden contenir binaris més grans o més dades) i els
    nous paquets que s'afegiran a l'actualització. Si el vostre sistema
    no disposara de prou espai, acabaríeu amb una actualització incompleta
    de que seria difícil de recuperar.</p>

<!-- JFS: Apt will not always abort if you do not have enough disk space.
    For reference see: #247331, #214119, #192146, #185201, #40438 and #32919 -->

    <p>Tant l'<prgn/aptitude/ com el <prgn/apt/ us donaran informació
    detallada de l'espai de disc necessari per la instal·lació. Podreu vore
    aquesta estimació abans de continuar amb l'actualització en curs:
    </p>

     <p><example>
# aptitude -y -s -f --with-recommends dist-upgrade
[ ... ]
XXX paquets actualitzats, XXX instal·lats, XXX a suprimir i XXX no actualitzar.
Es necessita obtenir xx.xMB/yyyMB d'arxius. Després del desempaquetat s'utilitzaran AAAMiB.
Es descarregaran/instal·laran/suprimiran paquets.
</example></p>


    <p>Si no teniu prou espai per l'actualització, allibereu abans espai.
    Podeu:
    </p>

<!-- JFS There are more tips at
    http://lists.debian.org/debian-user/2005/11/msg02078.html
    or
    http://www.debian-administration.org/articles/143
    but maybe that should be in the Debian Reference best and pointed from here -->
    <p>
    <list>
<!-- JFS: Does aptitude to 'apt-get autoclean' by itself? -->
    <item>Esborrar paquets que s'han descarregat abans per instal·lar-se
    (a <file>/var/cache/apt/archive</file>), buidant la cache de paquets
    executant <prgn>apt-get clean</prgn>.

<!-- JFS Point to http://www.enricozini.org/blog/eng/pkgsizestat.html ?
   Enrico's script shows files that occupy space in a given partition
   which might be good for systems that are heavily partitioned -->

    <item>Esborrar paquets que ja no utilitzeu. Si teniu el 
    <prgn/popularity-contest/ instal·lat podeu utilitzar el
    <prgn/popcon-largest-unused/ per obtenir una llista dels paquets que no 
    utilitzeu al sistema que ocupen més espai. També podeu utilitzar el
    <prgn/deborphan/ o el <prgn/debfoster/ per trobar paquets obsolets (vegeu
    <ref id="obsolete">)

    <item>Esborreu paquets que utilitzen molt d'espai i que no els necessiteu
    d'una forma immediata (podeu reinstal·lar-los després de 
    l'actualització). Podeu obtenir una llista dels paquets que utilitzen
    la major part del disc amb el <prgn/dpigs/ (que és al paquet
    <prgn/debian-goodies/) o amb el <prgn/wajig/ (executant
    <prgn>wajig size</prgn>).

    <item>Podeu també esborrar els logs que són a <file>/var/log/</file> 
    moguent-los a una altre sistema, o esborrant-los permanentment.

    </list></p>
    </sect1>

    <sect1 id="glibc-kernel"><heading>S'ha eliminat el suport pels 
	nuclis 2.2</heading>
     <p>En el cas que utilitzeu un nucli anterior al 2.4.1, necessitareu
	 actualitzar com a mínim a les sèries 2.4 abans d'actualitzar el
	 <package/glibc/, que vol dir: millor abans de començar 
	 l'actualització. Us recomanem que actualitzeu a un nucli de la 
	 serie 2.6.
    </sect1>

    <sect1 id="kernelorder"><heading>Actualitzar primer el vostre nucli
	o la part d'usuari primer?</heading>
<!-- TODO: remove this section, it is just that one can see "needs to be done" on the normal output -->
     <p>[FIXME: Needs decision/documentation whether to upgrade userland or kernel first.]</p>
    </sect1>


    </sect>

    <sect id="system-status">
    <heading>Comprovació de l'estat del sistema</heading>

    <p>El procés d'actualització descrit en aquest capítol s'ha dissenyat
	per actualitzacions des de sistemes &oldreleasename; "purs" sense paquets
	de terceres parts. Seria prudent esborrar aquests paquets primer.</p>

    <p>Aquest procediment també assumeix que el vostre sistema s'ha actualitzat 
	a l'últim punt del llançament de &oldreleasename;. Si no ho heu fet o
	no esteu segurs, seguiu les instruccions a <ref id="old-upgrade">.</p>

	<sect1><heading>Deshabilitar el "marcat" a l'APT (pinning)</heading>

	 <p>Si teniu configurat APT per instal·lar alguns paquets d'un altra
	 distribució que no és l'estable (p.e. de proves), hauríeu de
	 canviar la vostra configuració de "marcat" de l'APT (que està emmagatzemat
	 a <file>/etc/apt/preferences</file>) per permetre l'actualització dels
	 paquets a versions del nou llançament estable. Podeu trobar més 
	 informació del marcat d'APT a <manref name="apt_preferences" section="5">.</p>

	</sect1>
	
    <sect1><heading>Comprovació de l´estat dels paquets</heading>

     <p>En referència al mètode utilitzat, es recomana que comproveu
	 l'estat de tots els paquets primer, i verifiqueu que tots els
	 paquets estan en un estat actualitzable. L'ordre següent
	 us mostrarà qualsevol paquet que estigui en estat Half-Installed o
	 Failed-Config, i aquells que tinguin qualsevol estat amb errors.

     <example>
# dpkg --audit
     </example></p>
 
     <p>Podeu també inspeccionar l'estat de tots els paquets al vostre 
	 sistema utilitzant <prgn/dselect/, <prgn/aptitude/, o amb ordres com

     <example>
# dpkg -l | pager 
     </example>

     o

     <example>
# dpkg --get-selections &gt; ~/curr-pkgs.txt
     </example></p>

     <p>Es desitjable que esborreu qualsevol retenció abans d'actualitzar. 
	 Si qualsevol paquet essencial per l'actualització està retingut, l'actualització 
	 fallarà.</p>

     <p>Adoneu-vos que l'<prgn/aptitude/ utilitza un mètode diferent per registrar
	 paquets que estan retinguts que el <prgn/apt-get/ i el <prgn/dselect/.
	 Podeu identificar els paquets retinguts amb <prgn/aptitude/ amb

     <example>
# aptitude search "~ahold" | grep "^.h"
     </example></p>

     <p>Si voleu comprovar quins paquets teniu retinguts amb el
     <prgn/apt-get/, hauríeu d'utilitzar
     <example>
# dpkg --get-selections | grep hold
     </example></p>

     <p>Si vàreu canviar i recompilar un paquet localment, i no el vau canviar 
	 de nom o vàreu posar una època a la versió, hauríeu de posar-lo com a
	 retés per prevenir que s'actualitze.</p>

     <p>L'estat del paquet ("hold") per <prgn/aptitude/ es pot canviar 
	 utlitzant (canvieu <tt/hold/ amb <tt/unhold/ per eliminar l'estat "hold"):
     <example>
# aptitude hold <var>package_name</var>
     </example>
     </p>

     <p>Si hi ha alguna cosa que necessiteu arreglar, el millor és que
	 s'assegureu que el vostre <file/sources.list/ encara apunta a 
	 &oldreleasename; tal com s'explica a 
     <ref id="old-sources">.</p>
    </sect1>

    <sect1 id="backports"><heading>Fonts no oficials i "backports"</heading>

     <p>Si teniu algun paquet que no és de Debian al vostre sistema, 
	 hauríeu de ser conscients que aquests paquets podrien ser esborrats a 
	 l'actualització degut a dependències conflictives. Si aquests paquets 
	 es van instal·lar afegint un arxiu de paquets al vostre 
	 <file>/etc/apt/sources.list</file>,
	 hauríeu de comprovar si eixe arxiu també ofereix paquets compilats per
	 &releasename; i canviar la línia del font d'acord amb això al 
	 mateix temps que les vostres fonts pels paquets Debian.</p>

     <p>Alguns usuaris podrien tenir versions noves portades dels paquets
	 que <em/estan/ instalats a Debian en els seus sistemes 
	 &oldreleasename;.
	 �s molt probable que eixos paquets causen problemes a l'actualització
	 ja que podrien donar arxius conflictius<footnote>El sistema de gestió
	 de paquets de Debian normalment no permet a cap paquet que esborre o
	 reemplaci un fitxer que es propietat d'un altre paquet; si no s'ha
	 definit que per reemplaçar aquell paquet.</footnote>. La secció
     <ref id="trouble"> conté informació de com tractar amb conflictes de
	 fitxers si apareixen.</p>

    </sect1>
    </sect>


    <sect id="upgrade-process"><heading>Preparació dels fonts per APT</heading>

     <p>Abans de començar l'actualització heu de configurar el fitxer
	 de configuració d'<package/apt/ de les llistes de paquets,
     <file>/etc/apt/sources.list</file>.</p>

     <p>L'<package/apt/ considerarà que tots els paquets es poden trobar 
	 a alguna línia "<tt>deb</tt>", i instal·larà els paquets amb el
	 número de versió més alt, donant prioritat a les línies mencionades
	 primer (d'aquesta forma, en el cas de tenir diferents localitzacions 
	 de miralls, típicament primer anirà el vostre disc local, desprès
	 els CD-ROM, i aleshores els miralls HTTP/FTP).</p>

     <p>Sovint es referirà a un llançament pel seu nom codi (p.e.
     &oldreleasename;, &releasename;) i pel seu nom d'estat (p.e.
     oldstable, stable, testing, unstable). Referir-se a un llançament
	 pel seu nom codi te l'avantatge que mai us sorprendreu per un 
	 nou llançament i per aquest motiu serà l'aproximació utilitzada ací.
	 Açò significa per suposat que haureu de mirar els anuncis de llançaments
	 pel vostre compte. Si utilitzeu el nom de l'estat, trobareu càrrega 
	 d'actualització de paquets disponible en el moment que es produeixi 
	 el llançament.</p>

     <sect1 id="network"><heading>Afegir fonts Internet per APT</heading>

      <p>La configuració per defecte està preparada per instal·lar
	  des dels principals servidors de Debian a Internet, però podríeu
	  modificar el <file>/etc/apt/sources.list</file> per utilitzar 
	  altres miralls, preferiblement un mirall que està a una xarxa
	  mes pròxima a vosaltres.</p>

<!-- FJP: Why is 'default configuration' relevant here? We are talking about
     upgrading existing installations; we really have no idea what
     apt-sources users will have set up here (maybe just a Woody CD-set).
     Note: D-I sets the default configuration to a mirror based on
     the selected country and not the 'main' servers. -->

      <p>Les adreces dels miralls de Debian d'HTTP o FTP es poden trobar a
      <url id="&url-debian-mirrors;"> (busqueu a la secció "Llista completa
	  de miralls"). Els miralls HTTP són normalment més ràpids que els 
	  miralls FTP.</p>

      <p>Per exemple, suposeu que el vostre mirall de Debian que teniu més 
	  a prop és <tt>&url-debian-mirror-eg;/</tt>. Quan vegeu un mirall
	  amb un navegador web o un programa d'FTP, voreu que els directoris
	  principals estan organitzats així:

      <example>
&url-debian-mirror-eg;/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...
&url-debian-mirror-eg;/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...
      </example></p>

      <p>Per utilitzar aquest mirall amb l'<prgn/apt/, afegiu aquesta línia
	  al fitxer <file/sources.list/:

      <example>
deb &url-debian-mirror-eg; &releasename; main contrib
      </example></p>

      <p>Adoneu-vos que la `<tt>distribució</tt>' s'afegeix implícitament,
	  i els arguments de desprès del nom de llançament s'utilitzen per 
	  expandir el camí en directoris múltiples.</p>

      <p>Després d'afegir els vostres fonts nous, inhabiliteu les línies
	  "<tt/deb/" que previament estaven al <file/sources.list/, afegint un
	  <tt/# davant d'aquestes.</p>

      <p>Qualsevol paquet que es necessite per la instal·lació s'emmagatzema
	  a <file>/var/cache/apt/archives</file> (i el subdirectori 
	  <file>partial/</file>, a la descàrrega), així que hauríeu 
	  d'assegurar-vos que teniu suficient espai abans d'intentar a començar
	  la instal·lació.
	  En una instal·lació raonablement completa de Debian, podeu esperar 
	  que es descarreguen al menys 300MiB de dades.</p>

     </sect1>

     <sect1 id="localmirror"><heading>Afegint fonts d'APT per un mirall 
	 local</heading>

      <p>En comptes d'utilitzar miralls HTTP o FTP, podríeu modificar el
	  <file>/etc/apt/sources.list</file> per utilitzar un mirall al 
	  vostre disc local (que possiblement muntareu amb NFS).</p>

      <p>Per exemple, el vostre mirall de paquets podria estar a
      <file>/var/ftp/debian/</file>, i tenir els directoris principals
	  com aquests:

      <example>
/var/ftp/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...
/var/ftp/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...
      </example></p>

      <p>Per utilitzar-lo amb l'<prgn/apt/, afegiu aquesta línia al vostre
	  fitxer <file/sources.list/:

      <example>
deb file:/var/ftp/debian &releasename; main contrib
      </example></p>

      <p>Adoneu-vos que el `<tt>dists</tt>' s'afegeix implícitament, i els
	  arguments de després del nom del llançament s'utilitzen per expandir
	  el camí en directoris múltiples.</p>

     <p>Després d'afegir els nous fonts, deshabiliteu les línies "<tt/deb/"
	 que prèviament tenieu al <file/sources.list/, posant un <tt/#/ davant 
	 d'elles.</p></sect1>

    <sect1 id="cdroms"><heading>Afegir fonts APT d'un CD-ROM o DVD</heading>

     <p>Si voleu utilitzar <em/sols/ CDs , comenteu
	 les línies "<tt/deb/" al <file>/etc/apt/sources.list</file> 
	 posant un <tt/#/ davant d'elles.</p>

<!-- Default cdrom mount point is /cdrom, not /media/cdrom and fixed!, see #282344
   (but the -d option of apt-cdrom allows scanning from somewhere else) -->
     <p>Assegureu-vos que hi ha un línia al fitxer<file>/etc/fstab</file> 
	 que fa possible muntar la unitat de CD-ROM al punt de muntatge
	 <file>/cdrom</file> (es necessita el punt de muntatge exacte 
	 <file>/cdrom</file> pel <prgn/apt-cdrom/). Per exemple, si 
	 <file>/dev/hdc</file> és la vostra unitat de CD-ROM, el 
	 <file>/etc/fstab</file> hauria de contenir una línia com esta:

     <example>
/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0
     </example></p>

     <p>Adoneu-vos que <em/no hi ha espais/ entre les paraules 
     <tt>defaults,noauto,ro</tt> al quart camp.</p>

     <p>Per verificar el funcionament, inseriu un CD i proveu d'executar

     <example>
# mount /cdrom  # açò muntarà el CD al punt de muntatge
# ls -alF /cdrom # açò mostraria el directori arrel del CD
# umount /cdrom  # açò desmuntarà el CD
     </example></p>

     <p>A continuació, executeu:

     <example>
# apt-cdrom add
     </example>
	 
	 per cada CD-ROM amb binaris de Debian, per les dades de cada CD a
	 la base de dades de l'APT.</p>
    </sect1>
    </sect>

	<sect id="upgradingpackages"><heading>Actualització de paquets</heading>

	 <p>L'forma recomanada per l'actualització entre llançaments de 
	 &debian; és l'eina de gestió de paquets <prgn>aptitude</prgn>. Aquest
	 programa fa més segures les decisions de les instal·lacions de paquets
	 que executant directament <prgn>apt-get</prgn>.</p>

	 <p>No oblideu de muntar totes les particions necessàries (especialment
	 les particions arrel i <file>/usr</file>) amb lectura i escriptura 
	 amb un ordre de l'estil:

     <example>
# mount -o remount,rw /<var>mountpoint</var>
     </example></p>

	 <p>Ara hauríeu de tornar a comprovar que les entrades de les fonts 
	 d'APT 
	 (a <file>/etc/apt/sources.list</file>) apunten o bé a
	 "<tt/&releasename;/" o a "<tt>stable</tt>". Avís: les línies de les fonts
	 d'un CD-ROM sovint apunten a "<tt/unstable/" encara que açò puga ser
	 poc clar, <em/no/ hauríeu de canviar-ho.</p>

	 <p>Es recomana molt que utilitzeu el programa
	 <prgn>/usr/bin/script</prgn> per desar una transcripció de la
	 sessió d'actualització. Aleshores si apareix un problema, tindreu
	 un fitxer de registre del que ha passat, i si ho necessiteu, podeu
	 donar la informació exacta a un informe d'error. Per començar a
	 desar la sessió, escriviu:

     <example>
# script -a ~/upgrade-to-&releasename;.typescript
     </example>

	 o quelcom semblant. No poseu el fitxer typescript a un directori 
	 temporal com els <file>/tmp</file> o <file>/var/tmp</file> (els 
	 fitxers d'aquests directoris es poden esborrar al llarg de 
	 l'actualització o bé del reinici).</p>

     <p>El typescript també us permetrà revisar la informació que s'ha 
	 mostrat a la pantalla. Només canvieu al VT2 (utilitzant <tt/Alt-F2/) 
	 i, desprès d'entrar, executeu 
	 <tt>less ~root/upgrade-to-&releasename;.typescript</tt> per vore el 
	 fitxer.</p>

     <p>Despres de completar l'actualització, podeu parar el <prgn/script/
	 escrivint <tt/exit/ al indicador d'ordres.</p>

    <sect1 id="updating_lists"><heading>Actualització de la llista de 
	paquets</heading>

     <p>S'ha de descarregar la llista de paquets dels que es disposa per 
	 que pel nou llançament. Açò es fa executant <footnote>Utilitzem 
	 <prgn/apt-get/ ja que la versió d'<prgn/aptitude/ de &oldreleasename;
	 pot fallar quan han estat afegits nous fonts al fitxer 
	 <file/sources.list/.</footnote>:</p>

	 <p><example>
# apt-get update
	 </example></p>

    </sect1>


<!-- FJP: This next section can probably be dropped for etch -->
    <sect1 id="upgrading_aptitude"><heading>Actualització de 
	l'aptitude</heading>

     <p>Els tests d'actualització han mostrat que la versió de
	 &releasename; de l'<prgn/aptitude/ és millor per resoldre 
	 dependències complexes a l'actualització que l'<prgn/apt-get/ o 
	 l'<prgn/aptitude/ de &oldreleasename;.

     Hauríeu aleshores d'actualitzar primer fent:
     <example>
# aptitude install aptitude
     </example></p>

     <p>Es mostrarà una llista dels canvis que es faran i us preguntarà
	 que els confirmeu. Fixeu-vos bé en els canvis proposats, especialment
	 en els paquets que s'esborraran a l'actualització, abans de 
	 confirmar.</p>

     <p>En alguns casos si us llista un gran nombre de paquets per 
	 esborrar-los, podríeu reduir aquesta llista seleccionant 
	 "pre-actualitzar" altres paquets al mateix temps que 
	 <package/aptitude/. Un exemple que ho pot aclarar açò. Als tests
	 d'actualització dels sistemes que tenen instal·lat el KDE, hem
	 vist que aquest pas pot fer que s'esborren molts paquets de KDE i/o
	 perl. S'ha comprovat que la solució passa per executar
     <tt>install aptitude perl</tt> en comptes de <tt>install aptitude</tt>.</p>

    </sect1>

<!-- FJP: This next section can probably be dropped for etch -->
    <sect1 id="upgrading_doc-base"><heading>Actualització de doc-base</heading>

     <p><em>Si tenu instal·lat el <package/doc-base/ </em>, hauríeu 
	 d'actualitzar-lo abans que la resta del sistema també. La raó és que
	 podria fallar si el paquet <package/perl/ s'actualitza al mateix 
	 temps. Podeu comprovar si el teniu instal·lat utilitzant:</p>

     <p><example>
# dpkg -l doc-base
     </example></p>

     <p>Si la línia de sortida comença amb "i" vol dir que està instal·lat
	 i que s'hauria d'actualitzar abans de continuar.</p>

     <p><example>
# aptitude install doc-base
     </example></p>

    </sect1>

    <sect1 id="upgrading_other">
	<heading>Actualització de la resta del sistema</heading>

     <p>Ara ja esteu preparats per continuar amb al part principal de 
	 l'actualització. Executeu:</p>
	 <p><example>
# aptitude -f --with-recommends dist-upgrade
	 </example></p>

	 <p>Açò completarà una actualització del sistema, es a dir, instal·larà
	 les versions més noves de tots els paquets, i resoldrà tots
	 els canvis de dependències possibles entre paquets a llançaments
	 diferents. Si és necessari, instal·larà alguns paquets nous 
	 (normalment noves versions de llibreries o paquets canviats de nom), 
	 i esborrarà qualsevol paquet obsolet conflictiu (com el 
	 <package>console-tools-libs</package>).</p>

     <p>Quan actualitzeu des d'un conjunt de CD-ROMs, us demanarà
	 que introduïu CDs específics en diferents punts al llarg de 
	 l'actualització. Açò es degut a els paquets interrelacionats que
	 estan dispersos als diferents CDs</p>

	 <p>Les noves versions dels paquets actualment instal·lats que no es
	 poden actualitzar sense canviar l'estat de la instal·lació d'un altre
	 paquet es deixaran en la seva versió actual (que es mostrarà com 
	 "held back"). Açò es pot resoldre o bé utilitzant 
	 <prgn>aptitude</prgn> per escollir aquests paquets o bé executant 
	 <tt>aptitude -f install <var>package</var></tt>.</p>

     <p>L'opció <tt/--fix-broken/ (o tan sols <tt/-f/) fa que 
     l'<package/apt/ intente arreglar un sistemes amb dependències 
	 trencades. L'<package/apt/ no permet que tingueu paquets amb 
	 dependències trencades al sistema.</p>

    </sect1>

    <sect1 id="trouble"><heading>Posibles problemes a l'actualització</heading>

     <p>Per favor comproveu també en <ref id="information"> els problemes 
	 que estan allí explícitament llistats.</p>

     <p>Si una operació utilitzant <prgn/aptitude/, <prgn/apt-get/ o
     <prgn/dpkg/ falla amb l'error
<example>
E: Dynamic MMap ran out of room
</example>
     l'espai de memòria cau per defecte és insuficient. Ho podeu resoldre 
	 o bé esborrant o comentant les línies que no necessiteu a 
     <file>/etc/apt/sources.list</file> o incrementant la mida de la 
	 memòria cau.
	 La mida de la memòria cau es pot incrementar fixant 
	 <tt/APT::Cache-Limit/ al <file>/etc/apt/apt.conf</file>. L'ordre 
	 següent li donarà un valor que serà suficient per l'actualització:
<example>
# echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf
</example>
     Açò dona per suposat que no li te cap valor aquesta variable 
	 encara en eixe fitxer.</p>

     <p>De vegades, fa falta activar l'opció APT::Force-LoopBreak a l'APT
	 per que pugui de forma temporal esborrar paquets essencials degut
	 a cicles Conflicts/Pre-Depends. L'<prgn/aptitude/ us alertarà d'açò
	 i avortarà l'actualització. Podeu evitar-ho especificant l'opció
     <tt>-o APT::Force-LoopBreak=1</tt> a la línia d'ordres a 
	 l'<prgn/aptitude/.</p>
<!-- JFS: Shouldn't this mention also Apt's configuration file? -->

     <p>�s possible que l'estructura del sistema de dependències es
	 corrompis i que necessite d'una intervenció manual. Normalment açò
	 vol dir utilitzar <prgn/aptitude/ o 

     <example>
# dpkg --remove <var>package_name</var>
     </example>

     per eliminar els paquets problematics, o

     <example>
# aptitude --fix-broken install
# dpkg --configure --pending
     </example></p>

     <p>En alguns casos extrems hauríeu de forçar la reinstal·lació
	 amb una ordre de l'estil

     <example>
# dpkg --install <var>/path/to/package_name.deb</var>
     </example></p>

     <p>No hauríeu de tenir cap conflicte de fitxers si actualitzeu
	 des d'un sistema &oldreleasename; "pur", però pot passar si teniu
	 algun backport instal·lat. Un conflicte de fitxers donarà un error
	 de l'estil:

     <example>
Unpacking replacement <var>&lt;package-foo&gt;</var> ...
dpkg: error processing <var>&lt;package-name-for-foo&gt;</var> (--unpack):
 trying to overwrite `<var>&lt;some-file-name&gt;</var>',
 which is also in package <var>&lt;package-bar&gt;</var>
     </example></p>

     <p>Podríeu provar de resoldre el conflicte de fitxers forçant
	 l'esborrat del paquet esmentat a l'<em/última/ línia del missatge
	 d'error:

     <example>
# dpkg -r --force-depends <var>package_name</var>
     </example></p>

     <p>Desprès d'arreglar les coses, hauríeu de ser capaços de
	 continuar l'actualització repetint les ordres <tt/aptitude/
	 prèviament descrites.</p>

     <p>A l'actualització us faran algunes preguntes referents a la
	 configuració o reconfiguració d'alguns paquets. Quan us pregunte
	 si s'ha de reemplaçar qualsevol dels fitxers 
	 <file>/etc/init.d</file> o els directoris
     <file>/etc/terminfo</file>, o el <file>/etc/manpath.config</file>
	 per la versió del mantenedor del paquet, s'hauria de respondre 'sí'
	 per garantir la consistència del sistema. Sempre podeu tornar a
	 les versions velles, ja que es desaran amb l'extensió 
     <tt/.dpkg-old/.</p>

     <p>Si no esteu segur de que fer, copieu-vos el nom del paquet
	 o del fitxer, i resoldre-ho desprès. Podeu buscar al fitxer
	 typescript per revisar la informació que teníeu a la pantalla
	 en el moment de l'actualització.</p>

    </sect1>
    </sect>
    
	<sect id="newkernel"><heading>Actualització del nucli i els paquets 
	relacionats</heading>

	 <p>Hauríeu d'actualitzar el nucli de linux per separat de la resta
	 dels vostres paquets.
<!-- TODO: add something in "before you upgrade", and get the order right -->
	 Pot ser voleu fer-ho vosaltres mateix, o bé instal·lant un dels 
	 paquets <package/linux-image-*/ o bé compilant un nucli personalitzat
	 des dels fonts.
     Llegiu la informació d'aquesta secció per vigilar possibles 
	 problemes amb l'actualització del nucli.</p>

     <p>Els paquets del nucli de linux han canviat de nom a linux-* 
	 (des de kernel-*) per alliberar el espai de noms.</p>

	 <p>Si esteu utilitzant un nucli de la sèrie 2.4, la antiga sèrie
	 estable de nuclis de Linux, hauríeu d'actualitzar a la sèrie 2.6,
	 ja que la 2.4 no estarà suportada per molt de temps a Etch.
     Si esteu utilitzant un nucli de la sèrie 2.2, heu d'actualitzar 
	 (al menys) a la sèrie 2.4, millor si és a la sèrie 2.6 abans 
	 d'actualitzar els vostre paquets.
<!-- TODO: incoporate this part in this section -->
	 Alguns problemes associats amb l'actualització a 2.6 està documentat
	 a (FIXME - the link is partly broken)
     <!--
     <ref id="upgrade-to-2.6">. --></p>

    <sect1><heading>L'initrd-tools està obsolet</heading>
     <p>Ja no es dona suport al <prgn>initrd-tools</prgn> i ha estat 
	 substituït pel <prgn>initramfs-tools</prgn> i el <prgn>yaird</prgn>.
	 L'actualització d'un nucli d'etch farà que per defecte s'instal·le 
     l'<prgn>initramfs-tools</prgn>. Si esteu actualitzant des d'un nucli
	 2.4 a un nucli 2.6 per primera vegada, hauríeu d'utilitzar
     l'<prgn>initramfs-tools</prgn>.
     El <prgn>yaird</prgn> farà que les instal·lacions del linux-image-2.6
	 fallen quan s'executa a un nucli 2.2 o 2.4.</p>
    </sect1>

    <sect1><heading>El devfs està obsolet</heading>
     <p>Etch ja no dona suport pel <prgn>devfs</prgn>.
	 Es recomana que els usuaris migren des d'udev a una gestió dinàmica
	 del <file>/dev</file>.
	 Els nuclis de Debian no inclouen suport pel <prgn>devfs</prgn>m
	 així que els usuaris de <prgn>devfs</prgn> necessitaran convertir
	 de forma manual els seus sistemes abans d'actualitzar a un nucli 
	 d'etch.</p>

     <p>Si vegeu la cadena 'devfs' al <file>/proc/mounts</file>,
	 estareu possiblement utilitzant devfs.
	 Qualsevol fitxer de configuració que fa referència a l'estil de
	 noms de devfs, necessitarà que l'adapteu per utilitzar l'estil de
	 noms de l'udev. Els fitxers que possiblement facen referència a
	 l'estil de noms de dispositiu de devs són 
     <file>/etc/fstab</file>, <file>/etc/lilo.conf</file>, 
	 <file>/boot/grub/menu.lst</file>, etc.</p>

     <p>Hi ha més informació dels possibles problemes a l'informe d'error
     <url id="http://bugs.debian.org/341152"; name="#351152">.
     </p>
    </sect1>

<![ %i386-amd64-ia64 [
    <sect1><heading>Els nuclis estàndard tenen suport SMP</heading>
     <p>Els sistemes multiprocessador no necessitaran ja una versió 
	 *-smp del nucli de Linux. Els paquets linux-image que no tenen
	 el sufix -smp ja tenen el suport per sistemes multiprocessador
	 a amd64, i386 i ia64 a partir d'Etch.
    </p></sect1>
]]>

<![ %i386 [
    <sect1><heading>La versió 386 del nucli és obsoleta</heading>
     <p>El suport per la subarquitectura 80386 del i386 s'ha eliminat a
	 etch. La versió del nucli 386 ja no es suporta i s'ha reemplaçat
	 per la nova versió 486.
    </p></sect1>
]]>
     
    <sect1><heading>Reordenació de la enumeració de dispositius</heading>
     <p>Etch té un mecanisme molt més robust per trobar nou maquinari
	 que els llançaments anteriors. Per altra banda, açò pot donar lloc 
	 a canvis en l'ordre en que es descobreixen els dispositius al 
	 vostre sistema afectant a l'ordre en que s'assignen els noms dels
	 dispositius.
     Per exemple, si teniu dos controladors de xarxa que estan associats
	 a dos controladors diferents, els dispositius eth0 i eth1 als que
	 apunten es podrien intercanviar.
     Adoneu-vos que el nou mecanisme entén que si per exemple canvieu
	 els controladors ethernet a un sistema executant &releasename;, el
	 nou adaptador també agafarà un nou nom per la interfície.</p>

     <p>Als dispositius de xarxa, podeu evitar aquest reordenament
	 utilitzant la utilitat <prgn>ifrename</prgn> per lligar els
	 dispositius físics a noms específics en el moment de l'arranc.
<!-- TODO: add ifupdown-scripts-zg2 as well here? -->
     Vegeu <manref name="ifrename" section="8"> i <manref name="iftab"
     section="5"> per obtenir més informació.</p>

<!-- TODO:
     *** maks: please review the initramfs stuff for accuracy - I'm going
     ***    by what I remember, and haven't tested this recently
     -->
     <p>Pels dispositius d'emmagatzemament, podeu ignorar aquest 
	 reordenament si utilitzeu
     <prgn>initramfs-tools</prgn> i configurar el
     <prgn>initramfs-tools</prgn> per que carregue els mòduls dels
	 controladors de dispositius d'emmagatzemament en el mateix ordre
	 que estan carregats ara.
	 Per fer-ho, identifiqueu quin és l'ordre en que els mòduls 
	 d'emagatzemament es van carregar al vostre sistema mirant la
	 sortida del lsmod.
	 El lsmod dona la llista de mòduls en ordre invers al que han estat
	 carregats, es a dir, el primer mòdul a la llista és l'últim que
	 que s'ha carregat.</p>

     <p>Per altra banda, esborrar i tornar a carregar els mòduls 
	 després de l'arranc inicial afectarà aquest ordre. També, el
	 vostre nucli pot tenir alguns dispositius enllaçats estàticament,
	 i aquests noms no apareixeran a la sortida del 
     <prgn>lsmod</prgn>. Podríeu desxifrar aquests noms de dispositiu
	 i ordre de càrrega mirant el 
     <file>/var/log/kern.log</file>, i la sortida del
     <prgn>dmesg</prgn>.</p>

     <p>Afegiu eixos noms dels mòduls al 
	 <file>/etc/initramfs-tools/modules</file> en el ordre
	 que hauria de carregar-se al moment de l'arrencada.
	 Els noms d'alguns mòduls pot variar entre Sarge i Etch. Per
	 exemple, sym53c8xx_2 s'ha renombrat a sym53c8xx.</p>

     <p>Aleshores necessitareu regenerar la vostra imatge del initramfs
	 executant <prgn>update-initramfs -k all</prgn>.</p>

     <p>Una vegada esteu executant un nucli etch i udev, heu de
	 reconfigurar el vostre sistema per aconseguir que accedeixi els discs 
	 amb un àlies que no depengui de l'ordre de carrega del dispositiu.
	 Aquests àlies són a la jerarquia <file>/dev/disk/</file> hierarchy.</p>
    </sect1>

<![ %ia64 [
    <sect1><heading>Reordenació dels dispositius série</heading>
     <p>Si teniu una màquina HP i esteu utilitzant el port de la
	 consola sèrie MP (el connector etiquetat "console" al cable amb
	 3 caps), la actualització "trencarà" la vostra consola!</p>

     <p>Llegiu la informació que hi ha a continuació abans 
	 d'actualitzar.</p>

     <p><list>
     <item><p>El dispositiu de la consola canviarà des de
	 <file>ttyS0</file> a
      <file>ttyS1</file>, <file>ttyS2</file>, o <file>ttyS3</file> 
	  així que
      <list>
      <item><p>Editeu <file>/etc/inittab</file> per afegir una entrada
	  gett pel
       <file>/dev/ttyS1</file> (rx4640, rx5670, rx7620, rx8620, Superdome),
       <file>/dev/ttyS2</file> (rx1600), o
       <file>/dev/ttyS3</file> (rx2600).</p></item>
      <item><p>Editeu <file>/etc/securetty</file> per afegir
       <file>ttyS1</file>, <file>ttyS2</file>, o
       <file>ttyS3</file>.</p></item>
      <item><p>Deixeu les entrades <file>ttyS0</file> que havia al
       <file>/etc/inittab</file> i <file>/etc/securetty</file> de forma
	   que encara pugueu arrencar els nuclis vells.</p></item>
      </list></p></item>

     <item><p>Editeu <file>/etc/elilo.conf</file> per esborrar qualsevol 
	 argument de l'estil "console="<p></item>

     <item><p>Executeu elilo per instal·lar el carregador d'arrancada 
	 amb la nova configuració.</p></item>

     <item><p>Reinicieu i utilitzeu l'opció d'arrancada EFI al menú 
	 de manteniment per seleccionar exactament un dispositiu per la
	 sortida per consola, entrada, i error estàndard. Aleshores feu
	 un reinici en fred per que els canvis tinguin efecte.</p>
     
      <p>A la consola MP, aneu en compte de seleccionar el dispositiu
      "Acpi(HWP0002,700)/Pci(...)/Uart" al camí.</p></item>
     </list></p>

     <p>Trobareu més detalls d'aquests canvis i ajudes pels problemes a
     <url id="http://lists.debian.org/debian-ia64/2005/01/msg00008.html";>.</p>

    </sect1>
]]>

    <sect1><heading>Actualització del nucli</heading>
     <p>Quan feu dist-upgrade des de &oldreleasename; a &releasename;,
	 es recomana molt que instal·leu un dels nou metapaquets
	 linux-image-2.6.
	 
	 Aquest paquet es podria instal·lar automàticament al procés 
	 dist-upgrade. Podeu verificar-ho executant:
     <example>
# dpkg -l | grep '^ii linux-image'
     </example></p>

     <p>Si no vegeu cap sortida, aleshores necessitareu instal·lar un 
	 paquet linux-image a mà. Per veure la llista que hi ha disponible
	 de metapaquets linux-image-2.6, executeu:
     <example>
# apt-cache search linux-image-2.6- | grep -v transition
     </example></p>

     <p>Si no sabeu segur quin paquet seleccionar, executeu
     <prgn>uname -r</prgn> i busqueu un paquet amb un nom semblant.
	 Per exemple, si vegeu '2.4.27-3-686', es recomana que instal·leu
     linux-image-2.6-686.
	 Podeu també utilitzar apt-cache per veure una descripció llarga
	 de cada paquet per escollir quina és la millor que hi ha disponible.
     Per exemple:
     <example>
# apt-cache show linux-image-2.6-686
     </example></p>

     <p>Hauríeu d'utilitzar <tt/aptitude install/ per instal·lar-lo.
	 Una vegada que aquest nucli nou sigui instal·lat hauríeu de reiniciar
	 a la pròxima oportunitat per aprofitar-lo.</p>

     <p>Pels més atrevits hi ha una manera fàcil de compilar el vostre
	 nucli personalitzat a &debian;. Instal·leu el paquet
     <package>kernel-package</package> i llegiu la documentació que hi ha a
     <file>/usr/share/doc/kernel-package</file>.</p>

    </sect1>

    <sect id="nownownow"><heading>Coses a fer abans de reiniciar</heading>

     <p>quan l'<tt>aptitude dist-upgrade</tt> ha acabat, l'actualització
     "formal" s'ha completat, però hi ha altres coses que s'hauríen
	 de fer <em/abans/ de reiniciar.</p>

<!-- TODO: Needs update; we probably need a section about upgrading to XOrg -->
	 <p>Llegiu
	 <file>/usr/share/doc/xfree86-common/README.Debian-upgrade.gz</file> 
	 per obtenir més informació de l'actualització dels paquets del sistema
	 de finestres X. Açò és important per tots els usuaris de tots els 
	 llançaments anteriors de Debian. Prompte necessitareu llegir-ho.</p>

    <sect1 id="mdadm"><heading>Actualització de mdadm</heading>

     <p>El mdadm necessita ara un fitxer de configuració per muntar les
	 matrius MD (RAID) des del ramdisk inicial a la seqüència d'inici
	 del sistema. Assegureu-vos de llegir i seguir les instruccions que hi
	 ha a <file>/usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz</file>
	 desprès d'haver actualitzat <strong> i abans de reiniciar</strong>.
	 La última versió d'aquest fitxer la podeu trobar a
     <url id="http://svn.debian.org/wsvn/pkg-mdadm/mdadm/trunk/debian/README.upgrading-2.5.3?op=file";>;
     consulteu-lo si trobeu algun problema.</p>

    </sect1>
    </sect>

    <sect id="obsolete"><heading>Paquets obsolets</heading>

<!-- JFS: Providing a full listing might be useful, especially if we can
point to the Bug that was opened when the bug was removed. This list should
be moved to an appendix, instead of adding it inline as we did in the
potato to woody RN -->

     <p>Amb la introducció de milers de nous paquets, &releasename;
	 també retira i omet més de dos mil paquets antics que eren a
	 &oldreleasename;. No dona una forma d'actualització per aquests
	 paquets obsolets. Mentre res impedeix que continueu utilitzant
	 els paquets obsolets si ho desitgeu, el projecte Debian discontinuarà
	 el suport de seguretat per aquests desprès d'un any des del llançament
	 de &releasename;<footnote>O pel temps que no hi haja un altre
	 llançament en aquella franja de temps. Típicament tan sols es dona
	 suport simultani a dos llançaments estables.</footnote>, i no es 
	 donarà altre suport al mentrestant. Es recomana, si hi ha, que els
	 reemplaceu per les alternatives de les que es dispose.</p>

     <p>Hi ha moltes raons per les que alguns paquets s'haurien esborrat
	 de la distribució: ja no els mantinen els desenvolupadors; no hi ha
	 cap desenvolupador de Debian interessat en mantenir-los; la 
	 funcionalitat que donen s'ha vist reemplaçada per alguns programes
	 nous (o versions noves); o que s'ha considerat que no es adequat per
	 &releasename; degut a les errades que té. En aquest últim cas, 
	 els paquets encara els podríeu trobar a la distribució "unstable"</p>

     <p>Detectar quins paquets son "obsolets" a un sistema actualitzat
	 és fàcil ja que els frontals de gestió de paquets els marquen com
	 a tal. Si esteu utilitzant <prgn>aptitude</prgn>, podeu vore una
	 llista de eixos paquets a l'entrada "Paquets obsolets i creats
	 localment". <prgn>dselect</prgn> dona una secció semblant
	 però la llista que es mostra pot ser diferent. També, si heu
	 utilitzat <prgn>aptitude</prgn> per instal·lar manualment paquets
	 a &oldreleasename; haurà mantingut una pista d'aquells paquets que heu
	 instal·lat manualment i podrà marcar com a obsolets els
	 paquets que han estat introduïts per dependència únicament i no 
	 fan falta si un paquet ha estat esborrat. També, <prgn>aptitude</prgn>,
	 a diferència de <prgn>deborphan</prgn> no marcarà com obsolets els
	 paquets que heu instal·lat manualment, a diferència d'aquells que
	 s'han instal·lat automàticament com a dependències.</p>

     <p>Hi ha eines addicionals que podeu utilitzar per trobar paquets
	 obsolets, com <prgn>deborphan</prgn>, <prgn>debfoster</prgn> o
     <prgn>cruft</prgn>. Es molt recomanat el <prgn>deborphan</prgn>
	 encara que (en el seu mode per defecte) tan sols informarà de
	 llibreries obsoletes: els paquets a les seccions "libs" o "oldlibs"
	 que no utilitzen cap altre paquet. No esborreu a cegues els paquets
	 d'aquelles eines presents, especialment si esteu utilitzant opcions
	 no per defecte que tendeixen a produir falsos positius. Es recomana
	 que manualment reviseu els paquets suggerits per esborrar (p.e.
	 els seus continguts, mida i descripció) abans d'esborrar-los.</p>

<!-- JFS: Should we recommend purging old packages? This might be
dangerous since the maintainer scripts might try to remove stuff that
didn't belong to them... -->

     <p>El <url id="&url-bts;" name="Sistema de seguiment d'errors de 
	 Debian"> sovint dona informació addicional de perquè els paquets
	 es van esborrar. Hauríeu de revisar els informes d'error del paquet
	 i els informes d'error arxivats pel <url
     id="&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=ftp.debian.org&#38;archive=yes"
     name="pseudo-paquet ftp.debian.org">.</p>

    <sect1 id="dummy"><heading>Paquets ficticis</heading>

<!-- JFS: If the appendix is kept this section should point there and the packages described here should be moved to that section -->

     <p>Alguns dels paquets de &oldreleasename, s'han dividit en diferents
	 paquets a &releasename;, sovint per millorar el manteniment del sistema.
	 Per facilitar la forma d'actualització en aquests casos, &releasename;
	 sovint ofereix paquets "ficticis": són paquets buits que tenen el 
	 mateix nom que el paquet vell a &oldreleasename; amb dependències
	 que fan que s'instal·le el nou paquet. Aquests paquets "ficticis"
	 són considerats obsolets després de l'actualització, i es poden
	 esborrar amb seguretat.

     <p>La major part (però no tots) de les descripcions dels paquets 
	 ficticis indiquen el seu propòsit. Les descripcions d'aquests
	 paquets no són uniformes, però, hauríeu l'opció <tt>--guess</tt> 
	 del <prgn>deborphan</prgn> útil per detectar-los al vostre sistema.
     Adoneu-vos que alguns paquets ficticis no son per esborrar-se
	 desprès d'una actualització, si no, que s'utilitzen per mantenir
	 el seguiment de la versió actual del programa que està disponible
	 al llarg del temps.</p>

    </sect1>
    </sect>
   </chapt>

<!-- FJP: Add more info here on dealing with obsolete packages?
     Also how to purge packages that were deleted but still have conffiles
     (use "limit" command in aptitude and search for ~c) -->

    <chapt id="information">
    <heading>Coses de les que s'ha de ser conscient per &releasename;</heading>

    <sect id="problems"><heading>Problemes en potència</heading>
     <p>De vegades, els canvis tenen efectes col·laterals que no es
	 poden evitar fàcilment, o ens exposem a erros en alguna altre lloc.
	 Ací documentem els problemes dels que estem avisats.
	 Llegiu també les errates, la documentació dels paquets importants,
	 els informes d'error i altra informació que es dona a
     <ref id="morereading">.
     </p>

     <sect1 id="window-scaling"><heading>No es poden arribar a alguns 
	 llocs de xarxa amb TCP</heading>
     <p>
     Des del 2.6.17, Linux fa ús d'escalat de finestra TCP com 
	 s'especifica al RFC 1323 d'una forma agressiva. Alguns servidors
	 tenen un comportament erroni, i anuncien de forma incorrecta la
	 mida de la finestra per ells mateix. Vegeu els errors
     <url id="http://bugs.debian.org/381262"; name="#381262"> i
     <url id="http://bugs.debian.org/395066"; name="#395066">
     si voleu més informació.
     </p>
     </sect1>

     <sect1 id="poweroff"><heading>L'apagat automàtic deixa de 
	 funcionar</heading>
     <p>
     En alguns sistemes antics, el <prgn>shutdown -h</prgn> ja no 
	 s'apagarà (tan sols el detindrà). Açò passa per que s'ha d'utilitzar
	 l'apm. Afegint <tt>acpi=off apm=power_off</tt> a la línia d'ordres
	 del nucli, p.e. amb el fitxer de configuració de grub o de lilo 
	 resoldrà aquest problema.
     Llegiu l'informe d'error 
     <url id="http://bugs.debian.org/390547"; name="#390547">
     per obtenir més informació.
     </p>
     </sect1>

     <sect1 id="apt-pdiff"><heading>L'Apt descarrega fitxers menuts a
	 l'actualització</heading>
     <p>S'ha afegit suport a l'<prgn>apt</prgn> per que descarregue tan 
	 sols els fitxers amb les diferències entre paquets. Açò és útil
	 per gent amb una connexió de xarxa dolenta, però la gent que tingui
	 un mirall a prop podria voler deshabilitar aquesta característica.
     Pedeu deshabilitar-la afegint <tt>Acquire::Pdiffs "false";</tt> al
     <file>/etc/apt/apt.conf</file>.
     </p>
     </sect1>
    </sect>


<!-- Controversial, disabled for now, please translate though
    <sect id="german-quotes"><heading>Problems with German Quotes</heading>

     <p>The locales for German style languages (e.g. de_DE@euro)
     unfortunately use an aesthetically unpleasing way of representing
     open quotation marks. We have retained it this way in order to
     preserve compatibility with other Linux distributions, and we hope
     that in the future it will be fixed. We suggest that you switch to a
     UTF-8 locale (e.g. de_DE@euro.UTF-8), which fully supports German with
     the correct quotation marks, and, using Unicode encoding, has better
     support for other languages as well.</p>

     <p>To change the system wide locale choice, use:
     <example>dpkg-reconfigure locales</example></p>
    </sect>
--> 
<!--  Will be added if relevant information is written here
    <sect id="syntax"><heading>Important program syntax changes</heading>

     <p>Debian attempts to avoid changing upstream packages, therefore
     any changes in the upstream package will be present in the version in
     &debian;. This can mean that program behaviour may change between
     releases of &debian;. </p>

     <p><em>No changes yet reported.</em></p>

    </sect>
-->

<![ %defaulted-2.4 [
    <sect id="upgrade-to-2.6">
    <heading>Actualització a un nucli 2.6</heading>
     
	<p>La sèrie de nuclis 2.6 conté grans canvis des de les sèries 2.4.
 	 Alguns mòduls han canviat de nom i molts controladors han estat
	 parcial o casi completament reescrits. Actualitzar un nucli 2.6
	 des d'una versió anterior no es aleshores un procés per agafar-se
	 a la lleugera. Aquesta secció intenta posar-vos en alerta d'algunes
	 de les qüestions que podeu trobar-vos.</p>

     <p>Per tant us aconsellem que no actualitzeu a un nucli 2.6 com
	 part de l'actualització des de &oldreleasename; a &releasename;.
     En comptes d'això, hauríeu primer de assegurar-vos que el vostre
	 sistema funciona correctament amb el nucli antic o amb un nucli 2.4
	 de &releasename; i actualitzar a un nucli 2.6 desprès en un projecte
	 separat.</p>

     <p>Si compileu el vostre nucli des dels fonts, assegureu-vos 
	 d'instal·lar <package/module-init-tools/ abans de reiniciar amb el 
	 nucli 2.6. Aquest paquet reemplaça <package/modutils/ pels nuclis 2.6.
	 Si instal·leu un dels paquets de Debian <package/linux-image/, 
	 s'instal·larà aquest paquet de forma automàtica gràcies a les 
	 dependències.</p>

     <p>
	 Si utilitzeu <em/LVM/, hauríeu d'instal·lar el <package/lvm2/
	 abans de reiniciar, ja que el nucli 2.6 no suporta directament LVM1.
	 Per accedir els volums LVM1, s'utilitza la capa de compatibilitats de 
	 <package/lvm2/ (el mòdul dm-mod). Podeu deixar instal·lat el
	 <package/lvm10/; els guions d'inici detectaran qui nucli s'utilitza
	 i executaran la versió apropiada.</p>

     <p>Si teniu entrades al fitxer <file>/etc/modules</file> (la 
	 llista de mòduls que es carregaran a l'arranc del sistema), aneu en
	 compte que hi ha alguns mòduls que han canviat de nom. Si açò passa
	 hauríem d'actualitzar aquest fitxer amb els noms dels mòduls 
	 nous.</p>

<![ %i386-amd64 [
     <p>Per algunes controladores de disc SATA, el dispositiu assignat
	 a un disc i les seves particions han canviat de <file>/dev/hdX</file>
	 a <file>/dev/sdX</file>. Si açò passa, hauríeu de modificar el 
	 vostra <file>/etc/fstab</file> i el carregador d'arrencada com 
	 corresponga. Si no es fan aquests canvis correctament, el vostre
	 sistema podria no arrencar correctament.</p>
]]>

     <p>Una vegada que heu instal·lat el nucli 2.6, però abans de 
	 reiniciar, assegureu-vos que teniu un mètode de recuperació. Primer 
	 assegureu-vos que la configuració del carregador té les entrades pels 
	 dos nuclis, el nou i el vell, el nucli 2.4. Hauríeu també 
	 d'assegurar-vos que teniu un disquet "rescue" o un cdrom a ma, pel cas
	 d'una mala configuració no us deixe arrencar amb el nucli vell.</p>

<![ %not-s390 [
<![ %not-amd64 [
    <sect1 id="2.6-keyboard">
    <heading>Configuració del teclat</heading>

     <p>El canvi més gran als nuclis 2.6 és un canvi fonamental de la
	 capa d'entrada. Aquest canvi fa que tots els teclats pareixin
	 teclats de PC "normals". Açò vol dir que si teniu ara seleccionat
	 un teclat d'un tipus diferent (p.e. un USB-MAC o un teclat Sun),
	 molt possiblement acabareu amb un teclat que no funcione desprès
	 de reiniciar amb el nou nucli 2.6.</p>

     <p>Si feu un SSH a dins des d'un altre sistema, podreu resoldre
	 aquesta qüestió executant <tt>dpkg-reconfigure console-data</tt>,
	 i escollint l'opció "Seleccioneu un teclat de la llista completa"
	 i seleccionant un teclat "pc".</p>

     <p>Si el teclat de la consola està afectat, probablement també
	 necessitareu reconfigurar el vostre teclat pel sistema X Window.
     Podeu fer açò, o bé executant <tt>dpkg-reconfigure 
	 xserver-xfree86</tt> o editant el <file>/etc/X11/XF86Config-4</file>
	 directament. No oblideu de llegir la documentació que s'anomena a
	 <ref id="nownownow">.</p>

<![ %i386 [
     <p>Ã?s improbable que aquest problema afecte l'arquitectura
	 &arch-title; ja que tots els teclats PS/2 i USB ja estaran 
	 configurats com a PC "normals".</p>
]]>
<![ %not-i386 [
     <p>Adoneu-vos que si esteu utilitzant un teclat USB, podria estar
	 configurat o bé com un teclat de PC "normal" o com un USB-MAC. En
	 el primer cas no us afectarà aquest problema.</p>
]]>
    </sect1>
]]> <!-- %not-amd64 -->

    <sect1 id="2.6-mouse">
    <heading>Configuració del ratolí</heading>

     <p>Altra vegada, pels canvis a la capa d'entrada, podríeu haver de
	 reconfigurar el sistema X Window i <package/gpm/ si el vostre
	 ratolí no funciona després d'actualitzar a un nucli 2.6. La causa
	 més probable és que el dispositiu que obtén les dades des del 
	 ratolí ha canviat. Podríeu necessitar carregar uns mòduls 
	 diferents.</p>

<![ %sparc [
     <p>Si en aquest moment teniu configurat les X pel 
	 <file>/dev/sunmouse</file>, probablement necessitareu canviar-ho a
	 <file>/dev/psaux</file>.</p>
]]>

    </sect1>

    <sect1 id="2.6-sound">
    <heading>Configuració del só</heading>

     <p>Als nuclis de la sèrie 2.6 es recomanen els controladors de só
	 ALSA més que els controladors vells de só OSS. Els controladors de
	 só ALSA es donen per defecte. Per fer funcionar el só, s'han de
	 carregar els mòduls ALSA apropiats. En general açò passarà de forma
	 automàtica si teniu instal·lats a més a mes del paquet 
	 <package>alsa-base</package>, el paquet <package>hotplug</package>
	 o el <package>discover</package>.
	 
     El paquet <package>alsa-base</package> també afegeix els mòduls
     al "blacklists" per evitar que el <prgn>hotplug</prgn> i el 
     <prgn>discover</prgn> els carreguen. Si teniu mòduls OSS
	 al fitxer <file>/etc/modules</file>, hauríeu d'esborrar-los.</p>

    </sect1>
]]> <!-- %not-s390 -->

<!-- FJP: May already be covered by kernel team text
     Etch Debian kernels depend on udev via initramfs-tools -->
    <sect1 id="2.6-udev">
    <heading>El canvi a 2.6 podria activar l'udev</heading>

    <p>El <package/udev/ és una implementació a l'espai d'usuari de devfs.
	Es munta sobre el directori <file>/dev</file> i omplir el directori
	amb els dispositius suportats pel nucli. També afegirà dinàmicament i
	esborrarà els dispositius d'acord amb els mòduls del nucli que es
	carreguen i descarreguen; treballant amb el <package/hotplug/ 
	per detectar nous dispositius. L'<package/udev/ tan sols funciona amb
	nuclis 2.6.</p>

    <p>Com que el paquet <package/udev/ s'instal·la automàticament
	com a dependència del nou generador d'initrd que per defecte s'utilitza
	als nuclis 2.6 (<package/initramfs-tools/), l'actualització a un nucli
	2.6 farà normalment que s'active el paquet <package/udev/ .</p>

    <p>Encara que el <package/udev/ s'ha provat molt, podeu patir problemes
	menors amb dispositius que necessiten corregir-se. Els problemes
	més comuns son els canvis de permisos i/o propietari d'un dispositiu.
	En alguns casos un dispositiu podria no crear-se per defecte (p.e.
    <file>/dev/video</file> i <file>/dev/radio</file>).</p>

    <p>L'<package/udev/ dona mecanismes de configuració per tractar amb
	aquests problemes. Vegeu <manref name="udev" section="8"> i
	<file>/etc/udev</file> per obtenir més informació.</p>

    </sect1>
    </sect>
]]> <!-- %defaulted-2.4 -->


   <sect id="xorg"> <heading>Transició de XFree86 a X.Org</heading>
    <p>La transició de X.Org suposa canvis estructurals. En el cas que
	tots els paquets estiguen instal·lats des de Debian i que estiguen 
	en Etch, l'actualització hauria de fer la tasca pel seu compte.
	La experiència ens diu que hi ha problemes típics del que s'ha de
	ser conscient.</p>

    <p>El problema més important és que el directori
	<file>/usr/X11R6/bin</file> s'ha eliminat i tan sols queda un
	enllaç a <file>/usr/bin</file>.
	Açò vol dir que ha de ser buit en el moment de l'actualització.
    El nou paquet entra en conflicte amb la majoria de paquets que
	utilitzen
    <file>/usr/X11R6/bin</file>, però en alguns casos fa falta alguna
	interacció manual.
	Recordeu de no fer les actualitzacions dins una sessió X.</p>
    
	<p>En el cas que l'actualització es cancel·le a la instal·lació de 
	X.org, heu de trobar quin(s) fitxer(s) queden encara a
    <file>/usr/X11R6/bin</file>.
	
    Podeu utilitzar <prgn>dpkg -S</prgn> per trobar quins paquets de 
	Debian han instal·lat eixe paquet (si hi ha algun), i esborrar eixe
	paquet amb 
    <prgn>dpkg --remove</prgn>. Apunteu-se quins paquets esborreu,
	de forma que podreu instal·lar posteriorment els paquets de substitució.
	Abans de continuar amb la instal·lació, tots els fitxers de
    <file>/usr/X11R6/bin</file> s'han d'esborrar.

    <p>Llegiu <url id="http://wiki.debian.org/Xorg69To7";>
	per obtenir més detalls i altres qüestions.</p>

   </sect>

   <sect id="exim"> <heading>Actualització des de exim 3 a exim4</heading>
   <p>Un dels paquets que està en desús pel llançament d'etch és el 
   Agent de transferència de Correu (MTA) exim, que ha estat completament
   reemplaçat pel nou paquet exim4.</p>

   <p>exim 3 ha estat sense manteniment per part del seu desenvolupadors
   durant anys, i Debian ha abandonat el suport per exim 3 també.
   Per favor actualitzeu la vostra instal·lació del exim 3 a exim4
   de forma manual. Com que exim4 forma part de sarge, podeu escollir
   fer l'actualització al vostre sistema sarge abans de fer l'actualització
   a etch, o després de l'actualització d'etch si us convé. Recordeu 
   que l'exim 3 no s'actualitzarà i que el suport de seguretat no continuarà
   després de que s'abandone el suport de sarge.</p>

   <p>Els paquets exim4 a Debian estan molt ben documentats. La pàgina web
   del paquet és <url id="http://wiki.debian.org/PkgExim4";> al Wiki de 
   Debian, i el fitxer README es pot trobar a
   <url id="http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/etch/README.Debian.html";> 
   i també dins del paquet.</p>

   <p>El fitxer README té un capítol d'empaquetat, que explica les diferents
   variants de paquets que oferim, i tan sols te un capítol de com
   actualitzar des d'Exim 3, que us ajudarà a fer la transició actual.</p>
<!-- FIXME: update with decisions of (S)RMs might be needed -->
   </sect>
   
   <sect id="apache2"> <heading>Actualització d'apache2</heading>
    <p>L'Apache s'ha actualitzat a la nova versió 2.2. La idea és que
	no hauria de tenir impacte a l'usuari mitja, però hi ha alguns 
	assumptes dels que s'ha de ser conscient.</p>

    <p><url id="http://httpd.apache.org/docs/2.2/upgrading.html";> conté
	els canvis del desenvolupadors. Llegiu aquesta pàgina, i recordeu
	especialment:
    <list>
    <item><p>tots els mòduls s'han de recompilar</p></item>
    <item><p>els mòduls d'autoritzacions s'han reordenat i renombrat</p></item>
    <item><p>algunes opcions de configuració han canviat de nom</p></item>
    </list></p>

    <p>Alguns canvis específics per Debian inclouen que la cadena SSL no
	està ja definida, igual que ssl està ara suportat per defecte en el 
	paquet.</p>

   </sect>

   <sect id="php-globals"> <heading>La configuració insegura de php es
    considera obsoleta</heading>
    <p>Durant alguns anys, activar el paràmetre register_globals al PHP
	es sap que pot ser insegur i perillós, i que està per defecte 
	desconnectat per algun temps. Aquesta configuració és ara obsoleta als
	sistemes Debian com massa perilloses. El mateix s'aplica a defectes
	en safe_mode i open_basedir, que han estat sense manteniment durant
	algun temps.</p>
    
    <p>Començant en aquest llançament, l'equip de seguretat no donarà
	suport per un nombre de configuracions PHP que es sap que no són
	segures. La més important, qüestions que fan ús del paràmetre
    register_globals no s'abordaran.</p>
    
    <p>Si executeu aplicacions propietàries que necessiten el 
	register_globals, activeu-lo tan sols pels seus camins respectius,
	p.e. utilitzant un fitxer de configuració d'Apache. Teniu més
	informació disponible al fitxer
    <file>README.Debian.security</file> al directori de la documentació 
	del PHP (<file>/usr/share/doc/php4</file>,
    <file>/usr/share/doc/php5</file>).
   </sect>

   <sect id="mozilla-security"> <heading>Estat de la seguretat dels 
   productes de mozilla</heading>
    <p>Els programes de Mozilla són importants eines per molts usuaris.
	Desafortunadament la seva política de seguretat és instar a 
	l'actualització de les noves versions desenvolupades, que xoca
	amb la nostra política de no fer grans canvis funcionals en una
	actualització de seguretat. 
	No podem pronosticar-ho avuí, però al llarg del temps de vida de
	&releasename; l'equip de seguretat de Debian podria arribar a un punt
	on suportar els productes de Mozilla ja no sigui possible, i 
	podria anunciar el fi del suport de seguretat pels productes de
	Mozilla. Hauríeu de tenir açò en compte quan desplegueu Mozilla i
	considerar alternatives dins Debian si açò suposa un problema per
	vosaltres.</p>
   </sect>
   </chapt>

   <chapt id="moreinfo">

    <heading>Més informació a &debian;</heading>

    <sect id="morereading"> <heading>Més per llegir</heading>
    <p>Més enllà d'aquestes notes i de la guia d'instal·lació hi ha
	més documentació a &debian; disponible al Projecte de Documentació
	de Debian (DDP), que té com objectiu crear documentació d'alta 
	qualitat pels usuaris de Debian i pels desenvolupadors. La documentació
	inclou la Guia de Referència, La guia dels nous mantenidors de Debian, i
	les PMF de Debian, i molt més. Per tenir detalls dels recursos
	dels que hi ha, vegeu la 
    <url id="&url-ddp;" name="web del DDP">.</p>

    <p>La documentació individual dels paquets la podeu trobar instal·lada
	a <file>/usr/share/doc/<var>package</var></file>, açò també inclou
	informació dels dret d'autor, els detalls específics per Debian i 
	qualsevol documentació del desenvolupador.</p>

   </sect> 

   <sect id="gethelp"> 
    <heading>On trobar ajuda</heading> 

    <p>Hi ha moltes fonts d'ajuda, consell i suport pels usuaris de Debian,
	però tan sols s'haurien de considerar si la investigació a la 
	documentació del problema haja esgotat totes les fonts. Aquesta secció
	dona una curta introducció dins de les que poden ser d'ajuda pels
	nous usuaris de Debian.</p>

   <sect1 id="lists">
    <heading>Llistes de correu</heading>
    <p>Les llistes de més interès pels usuaris de debian son les llistes
    debian-user (en anglès) i altra llista debian-user-<var/language/
    (per altres llegues). Per obtenir més informació d'aquestes llistes i
	detalls de com subscriure's, vegeu 
	<url id="&url-debian-list-archives;">. Comproveu els arxius per obtenir
	respostes a les vostres preguntes abans d'enviar un correu i 
	seguiu l'etiqueta estàndard de la llista.</p>
   </sect1>
<!-- TODO: Changed to OFTC -->
   <sect1 id="irc">
    <heading>Internet Relay Chat</heading> 

    <p>Debian té un canal de l'IRC dedicat al suport i ajuda als usuaris
	de Debian a la xarxa d'IRC OFTC que és per donar serveis interactius 
	als projectes de comunitats de forma directa.
	Per accedir al canal apunteu el vostre client preferit d'IRC a
    &debian-irc-server; i entreu en #debian.</p>

    <p>Per favor seguiu les directives del canal, respectant els altres
	usuaris completament. Per obtenir més informació de OFTC visiteu la
    <url id="&url-irc-host;" name="pàgina web">.</p>

   </sect1>
   </sect> 

   <sect id="bugs">
    <heading>Informar d'errors</heading>

    <p>Nosaltres ens esforcem per fer de Debian GNU/Linux un sistema
	operatiu d'un alta qualitat, però això no vol dir que els paquets
	que subministrem estiguin totalment lliures d'errors.
    D'acord amb la filosofia de Debian de "desenvolupament obert" i com
	un servei als nostres usuaris, donem tota la informació dels errors
	que s'han enviat al nostre sistema de seguiment d'errors (BTS). Es pot
	visitar el BTS a <url id="&url-bts;" name="bugs.debian.org">.</p>

    <p>Si trobeu un error a la distribució o a un programa empaquetat
	que forme part d'ella, per favor informeu-nos per que sigui possible
	corregir corregir-lo per els llançaments posteriors. Per informar
	d'errors es necessita d'una adreça de correu vàlida, la demanem
	per poder fer un seguiment dels errors i per que els desenvolupadors
	puguin contactar amb els que l'han enviat si fos necessària més 
	informació.</p>

    <p>Podeu enviar un informe d'error utilitzant el programa
    <package>reportbug</package> o bé manualment utilitzant el correu.
    Podeu llegir més del Sistema de Seguiment d'errors i com utilitzar-lo
	per llegir les targetes de referència ( que son a
    <file>/usr/share/doc/debian</file> si teniu el paquet 
    <package>doc-debian</package> instal·lat) o en línia al 
    <url id="&url-bts;" name="Sistema de Seguiment d'errors">.</p>

   </sect>

   <sect id="contributing">
    <heading>Com contribuir a Debian</heading>

    <p>No necessiteu ser un expert per contribuir amb Debian. Ajudant
	els usuaris amb problemes a les diferents <url
    id="&url-debian-list-archives;" name="llistes"> d'usuaris esteu 
	contribuint a la comunitat. La identificació (i resolvent de forma 
	important) de problemes relacionats amb el desenvolupament de la
	distribució participant a les <url id="&url-debian-list-archives;" 
	name="llistes"> de desenvolupament és extremadament útil. Per mantenir
    una qualitat alta de la distribució Debian 
	<url id="&url-bts;" name="informeu d'errors"> i ajudeu els
	desenvolupadors a fer el seguiment i a corregir-los. Si 
	teniu ma amb les paraules aleshores podeu contribuir de forma més
	activa ajudant a escriure <url id="&url-ddp;" name="documentació"> 
	o <url id="&url-debian-i18n;" name="traduint"> la documentació que 
	ja existeix a la vostra llengua.</p>

    <p>Si podeu dedicar més temps, podríeu administrar un element de
	la col·lecció de Programari Lliure a Debian. Es de molta ajuda si
	la gent adopta o mantén elements que la gent ha demanat per 
	incloure'ls a Debian, la <url id="&url-wnpp;" name="Work Needing
	and Prospective Packages database"> detalla aquesta informació. Si
	teniu interès en grups específics aleshores trobareu divertit 
	contribuir en alguns subprojectes de Debian que inclouen els 
	ports a algunes arquitecutres particulars, <url id="&url-debian-jr;" 
	name="Debian Jr."> i <url id="&url-debian-med;" name="Debian Med">.</p>

    <p>En qualsevol cas, si esteu treballant en la comunitat de programari
	lliure d'alguna forma, com a usuari, programador, escriptor o traductor
	ja esteu ajudant a l'esforç del programari lliure. Contribuir és 
	reconfortant i divertit, i us permetrà també conèixer a gent nova que
	us donarà un rebrà càlidament.</p></sect>

  </chapt>

<!-- This may or may not still be useful -->
  <appendix id="old-stuff">
  <heading>Administració del vostre sistema &oldreleasename;</heading>

    <p>Aquest apèndix conté informació de com assegurar-se que podeu 
    instal·lar o actualitzar els paquets de &oldreleasename; abans 
    d'actualitzar a &releasename;. Açò tan sols hauria de ser necessari
    en algunes situacions específiques.</p>

    <sect id="old-upgrade">
    <heading>Actualització del vostre sistema &oldreleasename;</heading>

     <p>Bàsicament no hi ha diferència amb altres actualitzacions de
     &oldreleasename; que heu estat fent. L'única diferència és que 
	 primer necessitareu assegurar-vos que la llista de paquets encara
	 conté els paquets &oldreleasename; tal i com s'explica a 
	 <ref id="old-sources">.</p>

    </sect>

    <sect id="old-sources">
    <heading>Canviar la vostra llista de fonts</heading>

     <p>Si qualsevol de les línies al vostre 
	 <file>/etc/apt/sources.list</file> apunta a 'stable', ja esteu 
	 utilitzant &releasename;. Si abans ja havíeu executat
	 <tt>apt-get update</tt>, podreu encara tornar enrere sense problemes
	 seguint el procediment de baix.</p>

     <p>Si heu instal·lat també paquets de &releasename;, probablement
	 ja no te massa sentit que instal·leu paquets de &oldreleasename;
	 mai més. En eixe cas haureu de decidir per vosaltres mateix si
	 voleu continuar o no. Ã?s possible desactualitzar els paquets, 
	 però no està descrit ací.</p>

     <p>Obriu el fitxer <file>/etc/apt/sources.list</file> amb el vostre
	 editor favorit (com a root) i comproveu que totes les línies 
	 comencen amb <tt>deb http:</tt> o <tt>deb ftp:</tt> amb la
	 referència a "<tt/stable/". Si en trobeu cap,
     canvieu el <tt/stable/ a <tt/&oldreleasename;/.</p>

     <p>Si teniu cap línia que comence amb <tt>deb file:</tt>, hauríeu
	 de comprovar per vosaltres mateix si la localització a que es refereix
	 conté un arxiu &oldreleasename; o &releasename;.</p>

     <p><strong/Molt important!/ No canvieu cap línia que comence per
     <tt>deb cdrom:</tt>. Si ho feu, invalidareu la línia i haureu 
	 d'executar el <prgn/apt-cdrom/ altra vegada. No es preocupeu si
	 la línia que té el 'cdrom' apunta a "<tt/unstable/". Encara que pot
	 confondre, és normal.</p>

     <p>Si heu fet cap canvi, deseu el fitxer i executeu

     <example>
# apt-get update
     </example>

     per actualitzar la llista de paquets.</p>

    </sect>

  </appendix>

 </book>
</debiandoc>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local Variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-declaration:nil
sgml-parent-document:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
fill-column: 75
End:
-->

Reply to: