[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://cvsOn Thu, Oct 05, 2006 at 09:31:56PM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> ...

Aquí tens una revisió ràpida donada la urgència de l'actualització.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../cvs.templates:1001
> msgid ""
> "Please list the directories that are the roots of your repositories, "
> "separated by colons."
> msgstr ""
> "Escriviu la llista de directoris que són l'arrel dels vostres repositoris, "
> "separats per signes de dos punts."

de directoris que són l'arrel -> dels directoris arrel

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../cvs.templates:2002
> msgid "Method to fix invalid repositories:"
> msgstr "Mètod per corregir els repositoris invàlids:"

Mètod -> Mètode

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../cvs.templates:2001
> msgid "create, ignore, reenter"
> msgstr "crea, ignora, torna a introduir"
>
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../cvs.templates:2002
> msgid "You can also choose to 'reenter' your repositories list."
> msgstr "Podeu escollir també «reintroduïr» la vostra llista de repositoris."

reintroduïr -> torna a introduir (segons com s'ha traduït abans)

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../cvs.templates:3001 ../cvs.templates:5001
> msgid "yes, no, individual"
> msgstr "si, no, individual"

si -> sí

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../cvs.templates:5002
> msgid ""
> "When rotating history files in repositories, by default the previous 7 are "
> "kept. Choosing \"yes\" will allow you to change this number globally. "
> "Choosing \"individual\" will allow you to specify the number of days to keep "
> "history files for individual repositories."
> msgstr ""
> "Quan s'arxiven els fitxers d'historial als repositoris, es mantenen per "
> "defecte els 7 anteriors. Si voleu canviar aquest ajust general, seleccioneu "
> "«si». Si escolliu «individual» podreu triar el nombre de dies que desitgeu que es "
> "mantinguen els fitxers d'historial per repositoris individuals."

«si» -> «sí»

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../cvs.templates:6001
> msgid "Number of previous history files to keep (global setting):"
> msgstr "Nombre de fitxers d'historial s'han de mantenir (general):"

"Nombre de fitxers d'historial que s'han de mantenir (configuració global):"

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../cvs.templates:6001
> msgid ""
> "Please choose how many previous history files should be kept when the "
> "history files in your repositories are rotated each week."
> msgstr ""
> "Escolliu el nombre de fitxers d'historial s'han de mantenir en fer "
> "l'arxivament setmanal dels fitxers als vostres repositoris."
 
_que_ s'han de mantenir

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../cvs.templates:8001
> msgid ""
> "The CVS pserver is a client-to-server mechanism which can be used by CVS as "
> "a replacement for the standard \"server\" method, which uses \"rsh\", or an "
> "rsh compatible program, such as ssh. It is more efficient than the standard "
> "server protocol, also supporting its own password files, making it more "
> "secure. However, it may be a security risk, and used to contain a security "
> "problem whereby a remote connection may have been able to read the passwd or "
> "other security-related files on the system. Read README.Debian for more "
> "details, and extra ways to secure the pserver."
> msgstr ""
> "El CVS pserver és un mecanisme de client a servidor que el CVS pot emprar "
> "com a substitut del mètode estàndard «server», el qual utilitza l'«rsh» o un "
> "programa compatible amb l'rsh, com per exemple l'ssh. És més eficient que el "
> "protocol estàndard, ja que permet l'ús dels seus propis fitxers de "
> "contrasenyes, cosa que el fa més segur. Tanmateix, també pot presentar "
> "riscos de seguretat, ja que solia tenir un problema segons el qual una "
> "connexió remota podria ser capaç de llegir la contrasenya o altres fitxers "
> "relacionats amb la seguretat del sistema. Llegiu el README.Debian per mes "
> "obtenir més detalls, i formes diferents per assegurar el pserver."

llegir la contrasenya -> llegir el passwd (o potser /etc/passwd millor)

Llegiu el README.Debian per a obtenir més detalls i altres formes
d'assegurar el pserver.Reply to: