[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ddclient#
# Catalan translation for ddclient package.
# Copyright (C) 2006 Torsten Landschoff.
# This file is distributed under the same license as the ddclient package.
#
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 3.6.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: torsten@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-26 20:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-16 21:23+0200\n"
"Last-Translator: Jordà Polo <jorda@ettin.org>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:3
msgid "www.dyndns.org"
msgstr "www.dyndns.org"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:3
msgid "www.easydns.com"
msgstr "www.easydns.com"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:3
msgid "www.dslreports.com"
msgstr "www.dslreports.com"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:3
msgid "www.zoneedit.com"
msgstr "www.zoneedit.com"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:3
msgid "other"
msgstr "un altre"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:5
msgid "Dynamic DNS service provider:"
msgstr "Proveïdor del servei de DNS dinàmic:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:5
msgid ""
"Please select the dynamic DNS service you are using. If the service you use "
"is not listed, choose \"other\" and you will be asked for the protocol and "
"the server name."
msgstr ""
"Si us plau, seleccioneu el servei de DNS dinàmic que estigueu "
"utilitzant. Si el servei no apareix a la llista, trieu \"un altre\" "
"i indiqueu a continuació el protocol i el nom del servidor."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:12
msgid "Dynamic DNS server:"
msgstr "Servidor DNS dinàmic:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:12
msgid ""
"Enter the name of the server which is providing you with dynamic DNS service "
"(example: members.dyndns.org)."
msgstr ""
"Introduïu el nom del servidor on tingueu el servei de DNS dinàmic "
"(p.ex.: members.dyndns.org)."

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:20
msgid "Dynamic DNS update protocol:"
msgstr "Protocol d'actualització del DNS dinàmic:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:12
#: ../ddclient.templates:20
msgid ""
"Select the dynamic DNS update protocol used by your dynamic DNS service "
"provider."
msgstr ""
"Seleccioneu el protocol d'actualització utilitzat pel vostre proveïdor "
"de DNS dinàmic."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:26
msgid "DynDNS fully qualified domain names:"
msgstr "Nom de domini DynDNS complet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:26
msgid ""
"Enter the list of fully qualified domain names for your host (like \"myname."
"dyndns.org\" if you have only one host or \"myname1.dyndns.org,myname2."
"dyndns.org\" for two hosts)."
msgstr ""
"Introduïu la llista de dominis complets de la vostra "
"màquina (p.ex. \"nom.dyndns.org\" si en teniu només un, o "
"\"nom1.dyndns.org,nom2.dyndns.org\" si en teniu dos)."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:33
msgid "Username for dynamic DNS service:"
msgstr "Nom d'usuari del servei de DNS dinàmic:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:33
msgid "Enter the username you use to log into the dynamic DNS service."
msgstr ""
"Introduïu el nom d'usuari que utilitzeu per entrar al servei de DNS "
"dinàmic."

#. Type: password
#. Description
#: ../ddclient.templates:38
msgid "Password for dynamic DNS service:"
msgstr "Contrasenya del servei de DNS dinàmic:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ddclient.templates:38
msgid "Enter the password you use to log into the dynamic DNS service."
msgstr ""
"Introduïu la contrasenya que utilitzeu per entrar al servei de DNS "
"dinàmic."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:43
msgid "Interface used for dynamic DNS service:"
msgstr "Interfície utilitzada pel servei de DNS dinàmic:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:43
msgid "Enter the interface which is used for using dynamic DNS service."
msgstr ""
"Introduïu la interfície de xarxa utilitzada pel servei de DNS dinàmic."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:49
msgid "Run ddclient on PPP connect?"
msgstr "Voleu executar ddclient en establir la connexió PPP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:49
msgid ""
"Enable this if ddclient should be run every time a PPP connection is "
"established."
msgstr ""
"Activeu aquesta opció si el client s'ha d'executar cada vegada que "
"s'estableix una connexió PPP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:56
msgid "Run ddclient as daemon?"
msgstr "Executar ddclient com a dimoni?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:56
msgid ""
"Please choose whether you want ddclient to be run in daemon mode on system "
"startup."
msgstr ""
"Si us plau, indiqueu si voleu que ddclient s'executi com a dimoni en "
"arrencar el sistema."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:63
msgid "ddclient update interval:"
msgstr "Interval d'actualització de ddclient:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:63
msgid ""
"Please choose the delay between interface address checks. Values may be "
"given in seconds (e.g. \"5s\"), in minutes (e.g. \"3m\"), in hours (e.g. \"7h"
"\") or in days (e.g. \"1d\")."
msgstr ""
"Si us plau, trieu el retard entre comprovacions de l'adreça. Els "
"valors es poden donar en segons (p.ex. \"5s\"), en minuts (p.ex. \"3m\"), "
"en hores (p.ex. \"7h\"), o en dies (p.ex. \"1d\")."

#. Type: note
#. Description
#: ../ddclient.templates:70
msgid "More powerful configuration"
msgstr "Configuració més avançada"

#. Type: note
#. Description
#: ../ddclient.templates:70
msgid ""
"The new ddclient version allows you to store all options in the "
"configuration file instead of passing them in your scripts. Apart from that "
"ddclient now supports different protocols and services, different ways to "
"figure out your internet address including gathering it from a firewall "
"status page."
msgstr ""
"La nova versió de ddclient permet emmagatzemar totes les opcions "
"al fitxer de configuració en comptes de passar els paràmetres als "
"scripts. A més d'això, ddclient ara permet diferents protocols, "
"serveis, i mètodes alternatius per descobrir quina és la vostra "
"adreça, incloent la possibilitat d'obtenir-la a partir de la pàgina "
"d'estat del tallafoc."

#. Type: note
#. Description
#: ../ddclient.templates:70
msgid ""
"In any case the configuration file /etc/ddclient.conf will be updated to be "
"a bit more readable and the protocol will be updated to dyndns2. This is "
"necessary as dyndns.org switched off support for the dyndns1 protocol on "
"January 1st 2002."
msgstr ""
"En qualsevol cas, el fitxer de configuració /etc/ddclient.conf serà "
"actualitzat per fer-lo una mica més llegible i es canviarà el protocol "
"a dyndyns2. Això és necessari ja que dyndns.org va deixar de suportar "
"dyndns1 l'1 de gener de 2002."

#. Type: note
#. Description
#: ../ddclient.templates:70
msgid ""
"If you want to make use of the new options through this frontend please run "
"\"dpkg-reconfigure ddclient\"."
msgstr ""
"Si voleu utilitzar les noves opcions mitjançant aquesta mateixa interfície, "
"executeu \"dpkg-reconfigure ddclient\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../ddclient.templates:87
msgid "Modified configuration file"
msgstr "Fitxer de configuració modificat"

#. Type: note
#. Description
#: ../ddclient.templates:87
msgid ""
"The config file /etc/ddclient.conf on your system does not consist of three "
"entries. The automatic configuration utility (debconf) cannot handle this. "
"Maybe you modified the configuration file manually, thus it won't be "
"modified. If you want a new config file to be created, please run  \"dpkg-"
"reconfigure ddclient\"."
msgstr ""
"El fitxer de configuració /etc/ddclient.conf del vostre sistema no "
"conté tres entrades. L'eina automàtica de configuració (debconf) "
"no pot tractar això. Potser el fitxer de configuració s'ha editat "
"manualment i per tant no es modificarà. Si desitgeu crear un nou fitxer "
"de configuració, si us plau executeu \"dpkg-reconfigure ddclient\"."

Reply to: