[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/intro-firmware.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 35309  -->

<para>

Hi ha cada vegada més dispositius que arranquen directament des d'un xip
flaix al dispositiu. L'instal·lador pot escriure a la flaix de manera que
automàticament arranque quan reinicieu les vostres màquines.

</para><note><para>

En molts casos, canviar el microprogramari d'un dispositiu embegut anul·la 
la vostra garantia. De vegades tampoc sereu capaços de recuperar el vostre 
dispositiu si hi ha problemes al procés de escriptura. Per tant, aneu en 
compte i seguiu els passos amb cura.

</para></note>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: