[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització del manualEn/na Jordà Polo ha escrit:
> On Sun, Apr 02, 2006 at 06:17:56PM +0200, Jordà Polo wrote:
>> Amb la intenció de no deixar-ho pel final, he estat posant el manual
>> una mica al dia. Adjunto el patch, que es pot aplicar a svn trunk.
> 
> Aquí està la part de l'actualització que quedava pendent. El patch
> és força més curt que l'anterior.
> 
> Hi ha un fitxer, boot-installer/mipsel.xml, que és tot nou i l'he deixat
> "untranslated". L'objectiu era posar els fitxers al dia, no traduir-ho
> tot ;)
> 
> Els dubtes que he trobat han estat principalment "board", que en alguns
> llocs es tradueix com targeta i en altres com placa (referint-se al
> mateix) i "firmware". He intentat fer el menor nombre de canvis
> possible,
> mantenint el que hi havia a cada fitxer, però estaria bé revisar-ho.
> 
> Salut.
> 
> PS. Acabo de veure que fa un parell de dies es van fer bastants canvis
> a appendix/preseed.xml, així que encara quedarà actualitzar aquest
> fitxer. A part d'això només hi ha 7 fitxers nous per traduir.

Hola Jordà,

Bona feina altra vegada, tan sols he trobat una errada, que ja estava a
la versió original:

línia 23: rèlica -> rèplica

adéu!

-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: