[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: d-i: Catalunya Nord i L'Alguer ?Hola,

On Tue, Mar 28, 2006 at 06:57:19PM +0200, Robert Millan wrote:
> Per aix�agradaria enviar aquests canvis per al d-i, si ning�hi t�ap
> objecci�egeu adjunt).
> 
> A m� tamb�inc el petit dubte de si l'article a "L'Alguer" hauria de ser
> maj�a o min�a.  Alg�sap? :)

Aquest peda�st�alament per dos raons:

Les cadenes que modifiques no s'utilitzen de cap manera al
debian-installer: les cadenes amb �#~� s�bsoletes i nom�estan al
fitxer pq tot i que no s'utilitzen, encara s��des i es poden
reaprofitar en altres llocs.

> -#~ msgstr "França"
> +#~ msgstr "Catalunya Nord (França)"
>  
> -#~ msgstr "Itàlia"
> +#~ msgstr "L'Alguer (Itàlia)"

Per altra banda, si aquestes cadenes de noms de pa�s s'utilitzen en
altres llocs (fus horari, per exemple), en comptes de dir "It�a",
gen�cament, diria "L'Alguer" o algo aix�Si est�en Roma, aix� t�olt de sentit.

Crec que totes aquestes cadenes de pa�s ara es treuen d'iso-codes, que
�on han d'estar.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: