[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/bios-setup/sparc.xmlHola :

Sobre aquest tinc molts dubtes, però he anat a preguntar a la llista i
no hi havia ningú.

Ja ho resoldré una altre dia
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 untranslated -->


 <sect2 arch="sparc" id="invoking-openboot"><title>Invocant OpenBoot</title>

<para>

OpenBoot ens ofereix les funcions bàsiques necessaries per arrencar la arquitectura 
&arch-title;. �s bastant similar en quan a funció a la BIOS a la 
arquitectura x86, tot i que més pulit. Les PROMs d'arrencada de Sun 
tenen un interpret incorporat més endevant el qual permet fer força 
coses amb la màquina, com ara diagnòstics, guions simples, etc.

</para><para>

Per arrivar a l'indicador d'arrencada necessiteu mantenir apretada la 
tecla <keycap>Stop</keycap> (en teclats antics de tipus 4, useu la 
tecla <keycap>L1</keycap>, si teniu un adaptador de teclat de PC, useu
la tecla <keycap>Break</keycap>) i premeu la 
tecla <keycap>A</keycap>. La PROM d'arrencada us donará un indicador,
o <userinput>ok</userinput> o <userinput>&gt;</userinput>. Ã?s 
preferible tenir l'indicador <userinput>ok</userinput>. Si teniu 
l'indicador antic, premeu la tecla <keycap>n</keycap> per obtenir
l'indicador actual.

</para><para>

Si esteu usant una consola serie, envieu una interrupció a la màquina.
Amb Minicom, useu <keycap>Ctrl-A F</keycap>, amb cu, premeu <keycap>Enter</keycap>, després premeu
<userinput>%~break</userinput>. Consulteu la documentación del vostre emulador
de terminal si esteu usant un programa diferent.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="sparc" id="boot-dev-select-sun">
 <title>Sel·lecció del dispositiu d'arrencada</title>

<para>

Podeu usar OpenBoot per arrencar des d'un dispositiu específic, i també
per canviar el dispositiu d'arrencada per defecte. Tot i això, necessiteu
saber alguns detalls sobre com OpenBoot anomena als dispositius; és molt
diferent de com ho fa Linux, descrit a <xref linkend="device-names"/>.
La comanda pot variar una mica, depenent de quina versió de OpenBoot 
tingueu. Més informació sobre OpenBoot la podeu trobar a
<ulink url="&url-openboot;">Guía de referència de Sun OpenBoot</ulink>.

</para><para>

Amb les noves versions, podeu usar dispositius com a OpenBoot com 
<quote>floppy</quote>, <quote>cdrom</quote>, <quote>net</quote>,
<quote>disk</quote>, o <quote>disk2</quote>. Aquests tene significat
obvi; el dispositiu <quote>net</quote> és per arrencar usant la xarxa.
Addicionalment, el nom del dispositiu por especificar una determinada partició d'un disc,
com <quote>disk2:a</quote> per arrencar disk2, primera partició. Tots
els noms de dispositiu OpenBoot tenen la forma

<informalexample>
<screen>
<replaceable>driver-name</replaceable>@
<replaceable>unit-address</replaceable>:
<replaceable>device-arguments</replaceable>
</screen></informalexample>.

A antigues revisions de OpenBoot, la nomenglatura de dispositius és una
mica diferent: el dispositiu floppy s'anomena <quote>/fd</quote>, i 
els dispositius de disc SCSI tenen la forma <quote>sd(<replaceable>controlador</replaceable>,
<replaceable>disk-target-id</replaceable>,
<replaceable>disk-lun</replaceable>)</quote>. La comanda
<userinput>show-devs</userinput> en les revision més noves de OpenBoot 
és útil per veure els dispositius configurats actualment. Per informa-
ció completa, sigui quina sigui la vostra revisió, mireu la
<ulink url="&url-openboot;">Guia de Referència de Sun OpenBoot</ulink>.

</para><para>

Per arrencar desde un dispositiu específic, useu la comanda 
<userinput>boot <replaceable>device</replaceable></userinput>. Podeu
definir-ho com a opció per defecte usant la comanda <userinput>setenv</userinput>.
De totes maneres, el nom de la variable a canviar varia entre revisions 
OpenBoot. A OpenBoot 1.x, useu la comanda
<userinput>setenv boot-from
<replaceable>device</replaceable></userinput>. En revisions posteriors
de OpenBoot, useu la comanda <userinput>setenv boot-device
<replaceable>device</replaceable></userinput>. Noteu que això també és
configurable usant la comanda <command>eeprom</command> a Solaris,
o modificant els fitxers apropiats a
<filename>/proc/openprom/options/</filename>, per exemple sota Linux:

<informalexample><screen>
# echo disk1:1 &gt; /proc/openprom/options/boot-device
</screen></informalexample>

i sota Solaris:

<informalexample><screen>
eeprom boot-device=disk1:1
</screen></informalexample>

</para>
 </sect2>

Reply to: