[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/partitioning/partition/powerpc.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 23146 -->


  <sect2 arch="powerpc"><title>Particionament als nous PowerMac</title>
<para>

Si esteu instal·lant a un PowerMac NewWorld necessitareu crear una partició
especial d'inicialització que contingui el carregador. La mida d'aquesta
partició ha de ser 800KB i ha de ser de tipus
<emphasis>Apple_Bootstrap</emphasis>.  Si la partició d'inicialització no 
es crea del tipus <emphasis>Apple_Bootstrap</emphasis> la vostra màquina
no es podrà arrencar des del disc dur. Aquesta partició és fàcil de crear
utilitzant el <command>partman</command> i dient-li que utilitze la 
<quote>partició d'arranc NewWorld</quote>, o al <command>mac-fdisk</command>
utilitzant l'ordre <userinput>b</userinput>.

</para><para>
Es necessita tenir la partició especial de tipus Apple_Bootstrap per
prevenir que el MacOS munte i danye la partició d'inicialització, ja que 
hi ha modificacions especials fetes per que el OpenFirmware l'arrenqui 
automàticament.

</para><para>

Adoneu-vos què la partició d'inicialització té tan sols significat
per contenir 3 fitxers molt menuts: el binari de <command>yaboot</command>, 
la seva configuració <filename>yaboot.conf</filename>, i un primer pas al 
carregador d'OpenFirmware <command>ofboot.b</command>.  No fa falta, i no
hauria de muntar-se al vostre sistema de fitxers ni tenir nuclis o qualsevol
altra cosa copiada dins. Les ordres <command>ybin</command> i 
<command>mkofboot</command> s'utilitzen per manipular aquesta partició.

</para><para>

Per que el OpenFirmware arrenqui automàticament &debian; la partició
d'inicialització hauria d'aparèixer abans que les altres particions al
disc, especialment que les particions d'arranc de MacOS. La partició
d'inicialització hauria de ser la primera en crear-se. Per altra banda,
si afegiu la partició d'inicialització mes tard, podeu fer-ho utilitzant
l'ordre <userinput>r</userinput> de <command>mac-fdisk</command> per
reordenar la taula de particions de manera que la partició d'inicialització
estigui desprès de la taula (que està sempre a la partició 1). El que conta
és l'ordre lògic de la taula, no l'ordre físic.

</para><para>

Els discs d'Apple solen tenir vàries particions amb controladors xicotetes. 
Si intenteu arrencar la vostra màquina amb MacOSX, hauríeu de conservar-les i 
a més a més una partició xicoteta HFS (de mida mínima 800k). Açò és perquè  
a cada arrencada el MacOSX, ofereix inicialitzar qualsevol disc que no tingui
una partició MacOS activa i les particions dels controladors.

</para>
  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: