[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/partitioning/partition/hppa.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 untranslated -->


  <sect2 arch="hppa"><title>Partitioning for &arch-title;</title>
<para>

PALO, el carregador de HPPA, requereix una partició de tipus <quote>F0</quote> en algun lloc
dins les primeres 2GB.  Aquí és on es guardarà el carregador, un nucli opcional i el disc RAM, per tant feu-l'ho suficientment gran almenys per aquest &mdash;
4Mb (jo prefereixo 8&ndash;16MB).  Un requeriment addicional de la firma és que
el nucli Linux ha d'estar dins dels primers 2GB del disc.  Això
s'aconsegueix normalment incloent la partició arrel ext2 sencera 
dins dels primers 2GB del disc.  Alternativament podeu crear una petita
partició ext2 aprop de l'inici del disc i muntar-la a 
<filename>/boot</filename>, aquest és el directori on el(s) nucli(s)
Linux es guardaran.  <filename>/boot</filename> necessita ser suficientment gran 
per contenir tots els nuclis que es vulguin carregar; 8&ndash;16MB és normalment
suficient.

</para>
  </sect2>

Reply to: