[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/files.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->


 <sect1 id="linuxdevices"><title>Dispositius del Linux</title>
<para>

En el Linux teniu diversos fitxers especials a
<filename>/dev</filename>, anomenats fitxers de dispositiu. Al
món Unix l'accés al maquinari és diferent. Hi teniu un fitxer especial
que el que fa és executar un controlador que al seu torn accedeix al
maquinari. El fitxer de dispositiu, doncs, és una interfície del component
real del sistema. El comportament dels fitxers de <filename>/dev</filename>
és també diferent del dels fitxers ordinaris. A sota hi ha una relació dels
fitxers de dispositiu més importants.

</para><para>

<informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
<row>
 <entry><filename>fd0</filename></entry>
 <entry>Disquetera primera</entry>
</row><row>
 <entry><filename>fd1</filename></entry>
 <entry>Disquetera segona</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

<informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
<row>
 <entry><filename>hda</filename></entry>
 <entry>Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE (Mestre)</entry>
</row><row>
 <entry><filename>hdb</filename></entry>
 <entry>Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE (Esclau)</entry>
</row><row>
 <entry><filename>hdc</filename></entry>
 <entry>Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE (Mestre)</entry>
</row><row>
 <entry><filename>hdd</filename></entry>
 <entry>Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE (Esclau)</entry>
</row><row>
 <entry><filename>hda1</filename></entry>
 <entry>Primera partició del primer disc dur IDE</entry>
</row><row>
 <entry><filename>hdd15</filename></entry>
 <entry>Quinzena partició del quart disc dur IDE</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

<informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
<row>
 <entry><filename>sda</filename></entry>
 <entry>Disc dur SCSI amb la ID d'SCSI més baixa (p.ex. 0)</entry>
</row><row>
 <entry><filename>sdb</filename></entry>
 <entry>Disc dur SCSI amb la ID d'SCSI immediatament posterior (p.ex. 1)</entry>
</row><row>
 <entry><filename>sdc</filename></entry>
 <entry>Disc dur SCSI amb la ID d'SCSI immediatament posterior (p.ex. 2)</entry>
</row><row>
 <entry><filename>sda1</filename></entry>
 <entry>Primera partició del primer disc dur SCSI</entry>
</row><row>
 <entry><filename>sdd10</filename></entry>
 <entry>Desena partició del quart disc dur SCSI</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

<informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
<row>
 <entry><filename>sr0</filename></entry>
 <entry>CD-ROM SCSI amb la ID d'SCSI més baixa</entry>
</row><row>
 <entry><filename>sr1</filename></entry>
 <entry>CD-ROM SCSI amb la ID d'SCSI immediatament posterior</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

<informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
<row>
 <entry><filename>ttyS0</filename></entry>
 <entry>Port sèrie 0, COM1 sota l'MS-DOS</entry>
</row><row>
 <entry><filename>ttyS1</filename></entry>
 <entry>Port sèrie 1, COM2 sota l'MS-DOS</entry>
</row><row>
 <entry><filename>psaux</filename></entry>
 <entry>dispositiu de ratolí PS/2</entry>
</row><row>
 <entry><filename>gpmdata</filename></entry>
 <entry>Pseudodispositiu, repetidor de dades procedents del dimoni GPM (ratolí)</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

<informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
<row>
 <entry><filename>cdrom</filename></entry>
 <entry>Enllaç simbòlic a la unitat de CD-ROM</entry>
</row><row>
 <entry><filename>mouse</filename></entry>
 <entry>Enllaç simbòlic al fitxer de dispositiu del ratolí</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

<informaltable><tgroup cols="2"><tbody>
<row>
 <entry><filename>null</filename></entry>
 <entry>Tot el que apunte a aquest dispositiu desapareixerà, no serà vist.</entry>
</row><row>
 <entry><filename>zero</filename></entry>
 <entry>Aquest dispositiu produeix sempre zeros</entry>
</row>
</tbody></tgroup></informaltable>

</para>

 <sect2>
<title>Configuració del ratolí</title>

<para>

EL ratolí pot emprar-se tant a l'intèpret d'ordres del Linux (amb el gpm) com a
l'entorn X de finestres. Tots dos usos es poden fer compatibles si el repetidor
gpm s'empra de manera que permeta al senyal arribar al servidor X, així:

<informalexample><screen>
mouse =&gt; /dev/psaux =&gt; gpm =&gt; /dev/gpmdata -&gt; /dev/mouse =&gt; X
     /dev/ttyS0       (repeater)    (symlink)
     /dev/ttyS1
</screen></informalexample>

D'una banda, ajusteu el protocol del repetidor a "raw" (a <filename>/etc/gpm.conf</filename>),
i de l'altra, ajusteu l'X al protocol original del ratolí, a <filename>/etc/X11/XF86Config</filename>
o <filename>/etc/X11/XF86Config-4</filename>.

</para><para>

Aquesta solució per emprar el gpm fins i tot en X té avantatges quan desendolleu
el ratolí sense adonar-vos. Només cal tornar a engegar el gpm amb

<informalexample><screen>
# /etc/init.d/gpm restart
</screen></informalexample>

per tornar a habilitar el ratolí sense haver de tornar a iniciar l'X.

</para><para>

Si el gpm es troba deshabilitat o no s'ha instal·lat, assegureu-vos de
configurar l'X perquè llegisca directament del dispositiu del ratolí, p.ex.
/dev/psaux. Per a més detalls, consulteu el miniCOM ES FA del ratolí de 3
botons, a
<filename>/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/3-Button-Mouse.gz</filename>, el
<userinput>man gpm</userinput>, el
<filename>/usr/share/doc/gpm/FAQ.gz</filename>, i el
<ulink url="&url-xfree86;current/mouse.html">README.mouse</ulink>.

</para><para arch="powerpc">

En els PowerPC, a <filename>/etc/X11/XF86Config</filename> o
<filename>/etc/X11/XF86Config-4</filename>, ajusteu el dispositiu del ratolí a
<userinput>"/dev/input/mice"</userinput>.

</para><para arch="powerpc">

Els nuclis moderns permeten l'emulació d'un ratolí de tres botons per a aquells que
només en tenen un. Només cal afegir aquestes línies al fitxer
<filename>/etc/sysctl.conf</filename> file.

<informalexample><screen>
# emulació del ratolí de 3 botons
# activa l'emulació
/dev/mac_hid/mouse_button_emulation = 1
# Envia un senyal de botó d'enmig amb la tecla F11
/dev/mac_hid/mouse_button2_keycode = 87
# Envia un senyal de botó dret amb la tecla F12
/dev/mac_hid/mouse_button3_keycode = 88
# Per a tecles diferents, empreu el showkey per obtenir-ne el codi.
</screen></informalexample>

</para>
 </sect2>
 </sect1>

 <sect1 id="tasksel-size-list">
 <title>Espai requerit per a les tasques</title>

<!-- Note for d-i and manual maintainers
 Sizes of tasks should be determined by running "tasksel new" on a system
 that been fully installed without selecting any tasks. By selecting a
 task together with the "manual selection" option, aptitude will be started
 and show the sizes for the task. After deselecting the packages to be
 installed, quit aptitude and repeat for other tasks.
 Space requirements need to be determined from tasksel as tasksel will not
 install recommended packages while selecting a task from aptitude will.
-->

<para>

La instal·lació bàsica per a l'i386 amb el nucli 2.4, incloent-hi
tots els paquets estàndard, requereix 573 MiB d'espai de disc.

</para><para>

La següent taula enumera les mides indicades per l'aptitude que calen per a
les tasques llistades en el tasksel. Tingueu en compte que algunes d'aquestes
comparteixen components, per tant la mida total de la instal·lació conjunta de
dues d'elles pot resultar inferior al total de la suma indicat.

</para><para>

Tingueu en compte que cal afegir les mides de la taula a la de la instal·lació bàsica
a l'hora de determinar la mida de les particions. La major part de la mida identificada
com a <quote>Mida de la instal·lació</quote> l'ocuparà <filename>/usr</filename>; la
mida identificada com a <quote>Mida de la descàrrega</quote> cal tenir-la a l'abast
(temporalment) a <filename>/var</filename>.

</para><para>

<informaltable><tgroup cols="4">
<thead>
<row>
 <entry>Tasca</entry>
 <entry>Mida de la instal·lació (MiB)</entry>
 <entry>Mida de la descàrrega (MiB)</entry>
 <entry>Espai requerit per a la instal·lació (MiB)</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
 <entry>Escriptori</entry>
 <entry>1392</entry>
 <entry>460</entry>
 <entry>1852</entry>
</row>

<row>
 <entry>Servidor web</entry>
 <entry>36</entry>
 <entry>12</entry>
 <entry>48</entry>
</row>

<row>
 <entry>Servidor d'impressió</entry>
 <entry>168</entry>
 <entry>58</entry>
 <entry>226</entry>
</row>

<row>
 <entry>Servidor del DNS</entry>
 <entry>2</entry>
 <entry>1</entry>
 <entry>3</entry>
</row>

<row>
 <entry>Servidor de fitxers</entry>
 <entry>47</entry>
 <entry>24</entry>
 <entry>71</entry>
</row>

<row>
 <entry>Servidor de correu</entry>
 <entry>10</entry>
 <entry>3</entry>
 <entry>13</entry>
</row>

<row>
 <entry>Base de dades SQL</entry>
 <entry>66</entry>
 <entry>21</entry>
 <entry>87</entry>
</row>

</tbody>
</tgroup></informaltable>

<note><para>

La tasca <emphasis>Desktop</emphasis> instal·larà els entorns d'escriptori Gnome i KDE.

</para></note>

</para><para>

Si la llengua emprada no és l'anglès, el <command>tasksel</command>
potser instal·larà automàticament una <firstterm>tasca de localització</firstterm> si n'hi ha
cap a l'abast per a la vostra llengua. Les necessitats d'espai canvien segons la llengua;
heu de reservar uns 200MB en total per a la descàrrega i la instal·lació.

</para>
 </sect1>

Reply to: