[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/plip.xmlTitle: Instal·lació de &debian; per Parallel Line IP (PLIP)
Aquesta secció explica com instal·lar &debian; en un ordinador sense una targeta Ethernet, però amb un ordinador passarel·la remot adjunt per mitjà d'un cable Null-Modem (també anomenat cable Null-Printer). És recomanable que l'ordinador passarel·la estigui connectat a una xarxa que tingui una rèplica de Debian (per exemple a Internet). En l'exemple d'aquest apèndix configurarem una connexió PLIP utilitzant una passarel·la connectada a Internet a través d'una connexió de marcatge directe (ppp0). Farem servir les adreces IP 192.168.0.1 i 192.168.0.2 per a les interfícies PLIP del sistema destí i origen respectivament (és recomanable que aquestes adreces no s'utilitzin dins de l'espai d'adreces de la vostra xarxa). La connexió PLIP configurada durant la instal·lació romandrà disponible després d'arrencar el sistema instal·lat (consulteu ). Abans de començar, necessitareu comprovar la configuració de la BIOS (adreces base IO i IRQ) per als ports paral·lels dels sistemes origen i destí. Els valors més habituals són io=0x378, irq=7. Requeriments Un ordinador destí, anomenat destí, on s'instal·larà el sistema Debian. Suports d'instal·lació del sistema, consulteu . Un altre ordinador connectat a Internet, anomenat origen, que farà de passarel·la. Un cable Null-Modem DB-25. Consulteu el PLIP-Install-HOWTO per a més informació sobre aquest cable i instruccions de com elaborar-ne el vostre propi. Configuració de l'origen La següent seqüència d'intèrpret d'ordres és un exemple simple de com configurar l'ordinador origen com a passarel·la cap a Internet fent servir ppp0. #!/bin/sh # Eliminem els mòduls que s'executen al nucli per evitar conflictes i per a # tornar-los a configurar manualment. modprobe -r lp parport_pc modprobe parport_pc io=0x378 irq=7 modprobe plip # Configurem la intefície PLIP (en aquest cas plip0, vegeu dmesg | grep plip) ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up # Configurem la passarel·la modprobe iptable_nat iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Instal·lació del destí Arrenqueu el suport d'instal·lació. És necessari executar la instal·lació en mode expert; introduïu expert a l'indicador d'arrencada. A continuació hi ha les respostes recomanades de diverses fases de la instal·lació. Carrega els components de l'instal·lador Seleccioneu l'opció plip-modules de la llista; això farà disponibles els controladors de PLIP al sistema d'instal·lació. Detecta el maquinari de xarxa Si el destí una targeta de xarxa, es mostrarà una llista dels controladors per a les targetes detectades. Si voleu imposar que el &d-i; utilitzi PLIP, heu de desseleccionar tots els mòduls llistats. Òbviament, si l'ordinador destí no té cap targeta de xarxa, l'instal·lador no mostrarà aquesta llista. Sol·licita els paràmetres dels mòduls: Sí Com que anteriorment no s'ha detecat/seleccionat cap xarxa, l'instal·lador us demanarà que seleccioneu un controlador de xarxa d'una llista. Seleccioneu el mòdul plip. Paràmetres addicionals per al mòdul parport_pc: io=0x378 irq=7 Paràmetres addicionals per al mòdul plip: deixeu-ho en blanc Configuració de la xarxa Configuració automàtica de la xarxa amb DHCP: No Adreça IP: 192.168.0.1 Adreça punt a punt: 192.168.0.2 Adreces dels servidors de noms: podeu introduir les mateixes adreces que les utilitzades a l'origen (vegeu /etc/resolv.conf)
Reply to: