[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/install-methods/floppy/powerpc.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


 <sect2 arch="powerpc"><title>Gravar Imatges de disc des de MacOS</title>
<para>

Hi ha una seqüència d'Apple <application>Make Debian Floppy</application> 
per gravar disquets des dels fitxers d'imatge de disc. Es pot descarregar des de
<ulink url="ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit";>
</ulink>.
Utilitzeu-lo, i descomprimiu-lo al vostre escriptori, i aleshores arrossegueu
qualsevol fitxer d'imatge dels disquets al disquet. Heu de tenir la seqüència
d'Apple instal·lada i activada al vostre gestor d'extensions. Al fer Disk Copy 
us demanarà que confirmeu que voleu esborrar el disquet i continuar gravant el 
fitxer de la imatge.

</para><para>

Podeu utilitzar la utilitat de MacOS <command>Disk Copy</command>
directament, o la utilitat freeware <command>suntar</command>. El
fitxer <filename>root.bin</filename> és un exemple d'imatge per disquets.
Utilitzeu aquestes utilitats amb un dels dos mètodes següents per crear un 
disquet des de la imatge del disquet.

</para>

  <sect3>
  <title>Gravar imatges de disc amb <command>Disk Copy</command></title>
<para>

Si esteu creant la imatge del disquet des dels fitxers que estan originalment
al CD de &debian;, aleshores el Type and Creator estan configurats
correctament. Els passos següents de <command>Creator-Changer</command> són
tan sols necessaris si descarregueu els fitxers d'imatge des d'un rèplica
de Debian.

</para>
<orderedlist>
<listitem><para>

Descarregueu
<ulink url="&url-powerpc-creator-changer;">Creator-Changer</ulink>
i utilitzeu-lo per obrir el fitxer <filename>root.bin</filename>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Canvieu el Creator a <userinput>ddsk</userinput> (Disk Copy), i el Type a
<userinput>DDim</userinput> (imatge binària del disquet). Aneu en compte ja que en aquestos camps es distingeix entre majúscules i minúscules.

</para></listitem>
<listitem><para>

<emphasis>Important:</emphasis> Al Finder, utilitzeu <userinput>Get
Info</userinput> per mostrar la informació del Finder per la imatge
del disquet, i poseu <quote>X</quote> al quadre de verificació <userinput>File Locked</userinput> per que el MacOS pugui esborrar els blocs d'arrencada si la imatge es munta accidentalment.

</para></listitem>
  <listitem><para>

Descarregueu <command>Disk Copy</command>; si teniu un sistema MacOS o CD serà
molt probable que el tingueu ja, en altre cas proveu 
<ulink url="&url-powerpc-diskcopy;"></ulink>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Executeu <command>Disk Copy</command>, i seleccioneu <menuchoice>
<guimenu>Utilities</guimenu> <guimenuitem>Make a Floppy</guimenuitem>
</menuchoice>, i aleshores seleccioneu la imatge de l'arxiu
<emphasis>blocat</emphasis> al diàleg resultant . Us preguntarà que 
inseriu un disquet, i si voleu realment esborrar-lo.
 Quan estigui acabat, expulsarà el disquet.

</para></listitem>
</orderedlist>

  </sect3>

  <sect3>
  <title>Gravant les imatges amb <command>suntar</command></title>
<para>

<orderedlist>
<listitem><para>

Descarregueu <command>suntar</command> des de <ulink url="&url-powerpc-suntar;">
</ulink>. Executeu el <command>suntar</command> i seleccioneu
<quote>Overwrite Sectors...</quote> des del menú <userinput>Special</userinput>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Inseriu el disquet com es demana, i premeu &enterkey; (comença al sector 0).

</para></listitem>
<listitem><para>

Trieu el fitxer <filename>root.bin</filename> al diàleg d'obrir fitxers.

</para></listitem>
<listitem><para>

Desprès de crear el disquet, trieu <menuchoice>
<guimenu>File</guimenu> <guimenuitem>Eject</guimenuitem> </menuchoice>.
Si hi ha errors a l'escriure al disquet, llanceu el disquet i proveu amb
un altre.

</para></listitem>
</orderedlist>

Abans d'utilitzar el disquet que heu creat, <emphasis>protegiu el disquet contra escriptura amb la pestanya</emphasis>! Si no ho feu i munteu accidentalment al MacOS, probablement l'espatllarà.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: