[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/partitioning/partition/alpha.xml-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->


  <sect2 arch="alpha"><title>Particionament per &arch-title;</title>
<para>

Per arrancar Debian des de la consola SRM (l'únic mètode d'arranc de disc 
suportat per &releasename;) necessiteu tenir una etiqueta de disc BSD, i no una
taula de particions DOS, al vostre disc d'arranc. (Recordeu, el bloc d'arranc
de SRM és incompatible amb les tabules de particions MS-DOS &mdash; vegeu
<xref linkend="alpha-firmware"/>.)  Quan s'executa <command>partman</command>
a una arquitectura &architecture;, crea un disc amb etiqueta BSD, però si
el vostre disc te una taula de particions DOS al disc, partman necessitarà
esborrar primer la taula de particions existents per que la pugui convertir
en un disc amb etiqueta.

</para><para>

Si heu escollit el <command>fdisk</command> per particionar el vostre disc,
i el disc que esteu particionant no te una etiqueta de disc BSD, haurieu 
d'utilitzar l'ordre <quote>b</quote> per accedir al mode d'etiqueta de disc.

</para><para>

A no ser que desitgeu utilitzar el disc que esteu particionant des del 
Unix Tru64 o un dels sistemes operatius lliures derivats de 4.4BSD-Lite
(FreeBSD, OpenBSD, o NetBSD), es suggereix que <emphasis>no</emphasis> 
feu que la tercera partició contingui el disc complet.
No és necessària per l'ordre <command>aboot</command>, i de fet,
porta a confusió ja que la utilitat <command>swriteboot</command> que 
s'utilitza per instal·lar l'<command>aboot</command> al sector d'arranc 
es queixarà de que s'està xafant la partició amb el bloc d'arrancada.

</para><para>

També, com que el <command>aboot</command> s'escriu als primers sectors
del disc (en aquest moment ocupa uns 70 quilobytes, o 150 sectors), 
<emphasis>necessiteu</emphasis> deixar prou espai buit al principi del disc per
ell. Abans es suggeria que es fera una xicoteta partició al inici del disc,
i que es deixara per formatar. Per la mateixa raó d'abans, ara suggerim
que no feu això al discs que tan sols utilitzen GNU/Linux. Quan utilitzeu
<command>partman</command>, crearà una petita partició per l'<command>aboot</command> per que es considera convenient.

</para><para condition="FIXME">

Per instal·lacions ARC, hauríeu de fer una xicoteta partició FAT al principi
del disc per que contingui el <command>MILO</command> i el 
<command>linload.exe</command> &mdash; 5 megabytes seran suficients, vegeu 
<xref linkend="non-debian-partitioning"/>. Desafortunadament, fer sistemes de 
fitxers FAT no està encara suportat des del menú, així que haureu de fer-ho
manualment des de l'intèrpret d'ordres utilitzant <command>mkdosfs</command> 
abans d'intentar instal·lar el carregador de l'arrencada.

</para>
  </sect2>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: