[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/partitioning/partition/ia64.xmlOn Wed, Dec 28, 2005 at 01:04:52PM +0100, Orestes Mas wrote:
> 1) Cal traduir "root" (filesystem) per "arrel" o ho deixo tal qual?
> 2) El mateix amb "boot flag" -> "Bit (o senyalador) d'arrencada"?
> 3) El mateix amb "swap" -> "intercanvi"?
> 4) S'ha de traduir el contingut de <guimenuitem></guimenuitem>?

Ho,a, sí a tot, inclós la 4a, però depén del context, clar. Si és una
part de l'instal·lador que està traduïda, cal traduir-ho. En principi
està tot traduït, així que...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: