[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/partitioning/partition/i386.xmlOn Tue, Dec 27, 2005 at 01:45:35AM +0100, Joan Sanz wrote:
> Normalment, la BIOS del PC posa limitacions al particionat del disc.
> El nombre de particions <quote>prim??ries</quote> i <quote>l??giques</quote>
> que pot contenir una unitat ??s limitat. A m??s a m??s, les BIOS anteriors a
> 1994&ndash;98 tenen l??mits quant al lloc de la unitat des del qual es pot
> arrencar.  Hi ha m??s informaci?? al
> <ulink url="&url-partition-howto;">Linux Partition HOWTO</ulink> i el
> <ulink url="&url-phoenix-bios-faq-large-disk;">Phoenix BIOS FAQ</ulink>,
> per?? aquesta secci?? inclou tamb?? un breu resum, ??til en la majoria de situacions.

Normalment, la BIOS del PC imposa certes restriccions al particionat
de disc. El nombre de particions <quote>primàries</quote> i
<quote>lògiques</quote> que pot contenir una unitat és limitat. A més
a més, les BIOS anteriors a 1994&ndash;98 també tenen límits quant al
lloc de la unitat des del qual es pot arrencar. Hi ha més informació
a <ulink url="&url-partition-howto;">Linux Partition HOWTO</ulink> i a
<ulink url="&url-phoenix-bios-faq-large-disk;">Phoenix BIOS FAQ</ulink>,
però aquesta secció inclou també un breu resum, útil en la majoria
de situacions.

Tot i que encara hi ha més dubtes:
 * el BIOS / la BIOS
 * els articles dels enllaços en anglès

> Les particions <quote>prim??ries</quote> constitueixen l'esquema original de
> particionat dels discos de PC. Tanmateix, nom??s n'hi pot haver quatre. Per evitar
> aix??, es van inventar les particions <quote>estesa</quote> i <quote>l??gica</quote>.

discos -> discs (Apareix més d'una vegada.)
Per evitar això -> Per superar/sobrepassar aquesta limitació

> Si teniu un disc IDE gran i no esteu fent servir ni l'adre??ament LBA
> ni controladors superposats (de vegades proporcionats pels fabricants),
> aleshores la partici?? d'arrencada (la que cont?? la imatge del nucli)
> s'ha de col??locar dins els primers 1024 cilindres del disc (normalment
> uns 524 megabytes, sense traducci?? de la BIOS).

524 megabytes -> 542 MiB

> Aquesta restricci?? no s'aplica si la BIOS ??s posterior a 1995&ndash;98
> (segons el fabricant) i cont?? l'<quote>Especificaci?? de funcionalitat
> millorada d'unitats de disc</quote>. Tant el Lilo, el carregador del

Mai estic segur en aquests casos, però aquí va una altra idea:

i compleix l'especificació de funcionalitat millorada d'unitats de disc
(<quote>Enhanced Disk Drive Support Specification</quote>)Reply to: