[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/install-overview.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->

 <sect1 id="install-overview">
 <title>Resum del procés d'instal·lació</title>
<para>

D'entrada, una nota sobre les reinstal·lacions. En Debian, és ben
rar que es done la circumstància d'haver de tornar a fer una instal·lació
completa del sistema; la fallada mecànica del disc dur potser siga la
causa més comuna.

</para><para>

Nombrosos sistemes operatius d'ús generalitzat poden requerir una instal·lació
completa quan es donen fallades crítiques o quan cal actualitzar-los. Fins i
tot si no cal una instal·lació completament nova, sovint els programes que
empreu s'hauran de tornar a instal·lar perquè funcionen correctament en el nou
sistema operatiu.

</para><para>

Sota &debian;, quan les coses van malament és molt més probable que el sistema
operatiu s'haja de reparar abans que reemplaçar-lo. Les actualitzacions mai no
requereixen una instal·lació completa; sempre podeu actualitzar-hi al sistema estant.
A més, els programes són gairebé sempre compatibles amb les noves versions del
sistema operatiu. Si una nova versió d'un programa requereix programari nou
addicional, el sistema de paquets de Debian garanteix la identificació i
la instal·lació automàtiques del programari que cal. �s a dir, s'ha posat molta
cura a evitar la necessitat de tornar a instal·lar, per tant penseu-hi com a
veritable últim recurs. L'instal·lador <emphasis>no</emphasis> s'ha dissenyat
per tornar a fer instal·lacions sobre un sistema ja existent.

</para><para>

Aquí hi ha les instruccions amb els passos que es faran durant el procés
d'instal·lació.

</para>

<orderedlist>
<listitem><para>

Feu una còpia de seguretat de qualssevol dades o documents que tingueu al disc
dur on voleu fer la instal·lació.

</para></listitem>
<listitem><para>

Recopileu informació sobre el vostre ordinador i sobre qualsevulla documentació
necessària abans de començar la instal·lació.

</para></listitem>
<listitem><para>

Creeu un espai particionable per a la Debian al disc dur.

</para></listitem>
<listitem><para>

Localitzeu i/o descarregueu el programari de l'instal·lador i quassevol fitxers
controladors que necessite la vostra màquina (tret dels usuaris del CD de Debian).

</para></listitem>
<listitem><para>

Configureu les cintes/disquets/llapis USB d'arrencada, o poseu on calga els fitxers
d'arrencada (la majoria dels usuaris dels CDs de Debian poden arrencar des d'un d'ells).

</para></listitem>
<listitem><para>

Arrenqueu el sistema d'instal·lació.

</para></listitem>
<listitem arch="not-s390"><para>

Seleccioneu la llengua d'instal·lació.

</para></listitem>
<listitem arch="not-s390"><para>

Activeu la connexió ethernet de xarxa, si s'escau.

</para></listitem>

<listitem arch="s390"><para>

Configureu una interfície de xarxa.

</para></listitem>
<listitem arch="s390"><para>

Obriu una connexió ssh per al nou sistema.

</para></listitem>
<listitem arch="s390"><para>

Afegiu-hi un o més DASDs (Dispositiu d'emmagatzematge d'accés directe).

</para></listitem>

<listitem><para>

Creeu i munteu les particions en què s'instal·larà la Debian.

</para></listitem>
<listitem><para>

Superviseu la descàrrega/instal·lació/configuració automàtiques del
<firstterm>sistema base</firstterm>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Instal·leu un <firstterm>gestor d'arrencada</firstterm>
que puga iniciar &debian; i/o un altre sistema que tingueu.

</para></listitem>
<listitem><para>

Carregueu per primera vegada el sistema acabat d'instal·lar, i feu-hi
alguns ajusts inicials.

</para></listitem>
<listitem arch="s390"><para>

Obriu una connexió ssh per al nou sistema.

</para></listitem>
<listitem><para>

Instal·leu programari addicional (<firstterm>tasks</firstterm>
i/o <firstterm>paquets</firstterm>), segons us parega.

</para></listitem>
</orderedlist>

<para>

Si teniu problemes durant la instal·lació, és útil saber quins paquets
s'han instal·lat i en quins passos. En el drama de la instal·lació, els
actors principals són:

</para><para>

L'instal·lador, el <classname>debian-installer</classname>, que és
l'objecte principal d'aquest manual. Detecta el maquinari i carrega els
controladors adients, fa servir el <classname>dhcp-client</classname> per
establir la connexió de xarxa, i executa el <classname>debootstrap</classname>
a fi d'instal·lar els paquets del sistema base. N'hi ha més, d'actors que fan
papers menors en aquest procés, però el <classname>debian-installer</classname>
ha complert el seu quan carregueu el nou sistema per primera vegada.

</para><para>

A més de carregar el nou sistema base, el <classname>base-config</classname>
supervisa l'addició d'usuaris, estableix una zona horària (emprant el
<classname>tzsetup</classname>), i configura el sistema d'instal·lació
de paquets (emprant l'<classname>apt-setup</classname>). Després
executa el <classname>tasksel</classname>, el qual es pot fer servir per
seleccionar grups grans de programes interrelacionats, i també pot executar
l'<classname>aptitude</classname>, que permet triar paquets de programari
un per un.

</para><para>

Quan el <classname>debian-installer</classname> finalitza, abans de la
primera càrrega del sistema, sols diposeu d'un sistema controlat per línia
d'ordres molt bàsic. La interfície gràfica que mostra finestres al vostre
monitor no s'instal·larà si no la seleccioneu durant els passos finals,
bé amb el <classname>tasksel</classname> o bé amb
l'<classname>aptitude</classname>.  Això és opcional perquè nombrosos sistemes
&debian; són servidors, els quals no necessiten cap interfície gràfica per
funcionar.

</para><para arch="not-s390">

Per tant, tingueu en compte que el sistema X està completament separat del
<classname>debian-installer</classname>; de fet, és més complicat que
aquest. Tant la instal·lació del sistema X de finestres com els problemes
relacionats amb ella estan fora de l'abast d'aquest manual.

</para>
 </sect1>


Reply to: