[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFR] po-debconf://console-dataSi, això es deu al fet que ho he hagut de deixar a mitges i en tornar dec
haver canviat d'opinió sense fixar-me en els ja traduïts. Estic una mica
rovellat, fins i tot he posat [LCFR] en lloc de [LCFC]...

Ara ho esmeno.

Orestes.

> Hola Orestes,
>
> On Fri, Dec 23, 2005 at 06:22:44PM +0100, Orestes Mas wrote:
>> Si ningú no hi té cap objecció, l'enviaré aviat al BTS
>
> Tot bé, però m'ha cridat l'atenció que en alguns llocs fas servir «;» i
> en altres «,» i en alguns «disposició» i en altres no. Res greu. =)
>
> salut,
> guillem
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>
Reply to: