[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/partitioning/sizing.xmlHe aprofitat la secció equivalent del manual de woody, era ben bé
el mateix.

Attachment: sizing.xml
Description: XML document


Reply to: