[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sobre la traduccióHola Vicent!

On Thu, Dec 22, 2005 at 11:32:45AM +0100, Vicent Fernàndez i Capilla wrote:
> Perdoneu que vos torne a molestar,
> atés què sóc de L'Horta (País Valencià), quina modalitat de català he 
> de seguir?
> no he trobat cap cosa al respecte en les guies d'estil i demés, per 
> exemple teva o teua? anés o anàs?....
> gràcies, un salut.

A altres projectes de traducció, normalment lligats a Softcatalà, es sol
defensar una uniformitat que al projecte de traducció de Debian preferim
relaxar un poc. Tot i que en general és recomanable la variant
estàndard, no tenim problemes en utilitzar les formes verbals
valencianes, i lèxic d'ací, si el traductor ho vol així.

Jo, una mescla de L'Horta i La Plana, utilitze "teua" i les formes
verbals que veus en aquest missatge.

Això sí, els incoatius els pose normalment "tradueix, i no traduïx",
encara que parlant sí que pronuncie "traduïx". Si tens dubtes, pregunta!

Benvingut a l'equip!
Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: