[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Catalan Translation Party IHola a tothom.

Amb l'objectiu d'avençar o bé acabar la traducció del Manual de
l'Instal·lador de Debian, el grup debian-l10n-catalan ha organitzat la
primera "Catalan Translation Party":

* http://wiki.debian.org/CatalanTranslationParty1

Aquest Manual es troba originalment en anglès i està traduït a molts
idiomes, xinés, alemany, francès, grec, japonès, castellà... Però tan
sols tenim un 33% d'aquest manual traduït al català.

La CTP-1 es realitzarà de forma no presencial. Ens coordinarem
mitjançant la pàgina:

* http://wiki.debian.org/CatalanTranslationParty1

i a IRC al canal #debian-catalan del servidor irc.debian.org.

La data de realització d'aquesta primera CTP-1 serà el 20, 21 i 22 de
gener de 2006, i la inscripció es troba oberta a qualsevol persona que
vulgui colaborar-hi:

http://wiki.debian.org/CatalanTranslationParty1#head-3f749efb6b1d12c4042236a9e7e8bdff5e7d7e9c

-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: