[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

"Fulla"Hola xiquets,

A l'índex de les Debian Weekly News diu "fulla". No sé pq no m'accepta
la contrasenya al cvs, així que no ho puc canviar jo mateix. Guillem,
pots canviar-ho?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: