[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wgetOn Fri, Sep 09, 2005 at 10:29:17AM +0200, david manyé wrote:
> hoste s'escriu amb 'h', no?
> Resolent hoste_amb_hac... Fallat: Oste no trobat.

Eixa traducció de wget és antiga i estava plena d'errades. Les versions
noves estan corregides, però malauradament no va entrar en Sarge, tot i
que ho vaig intentar amb insistència. Mira't les versions noves.

S'està resolent fsafasdas... error: El nom o servei no és conegut.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: