[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/post-install/kernel-baking.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->

 <sect1 id="kernel-baking"><title>Compilant un nou kernel</title>
<para>

Per què algú voldria compilar un nou nucli? Sovint no és necessari,
ja que el nucli que distribueix Debian gestiona la majoria de les
configuracions. Tot i això, compilar un nou nucli és útil
per:

<itemizedlist>
<listitem><para>

gestionar maquinari especial o conflicte de maquinari amb els
nuclis proporcionats

</para></listitem>
<listitem><para>

gestionar maquinari o opcions que no estan incloses en el nucli estàndard,
alguns exemples poden ser l'APM o l'SMP

</para></listitem>
<listitem><para>

optimitzar el nucli suprimint controladors inútils per tal
d'agilitzar el temps d'arrencada

</para></listitem>
<listitem><para>

utilitzar opcions del nucli que no estan suportades pel nucli
predeterminat

</para></listitem>
<listitem><para>

executar un nucli actualitzat o de desenvolupament

</para></listitem>
<listitem><para>

impresionar als vostres amics, provar noves coses

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para>

  <sect2><title>Gestió de la imatge del nucli</title>
<para>

No tingueu por a l'hora de compilar el nucli. És divertit i profitós.

</para><para>

Per compilar un nucli a la manera de Debian, necessiteu alguns paquets:
<classname>kernel-package</classname>,
<classname>kernel-source-&kernelversion;</classname> (l'última versió
en el moment d'escriure aquest document), <classname>fakeroot</classname>
i alguns d'altres que probablement ja teniu instal·lats
(per accedir a la llista completa vegeu
<filename>/usr/share/doc/kernel-package/README.gz</filename>).

</para><para>

A través d'aquest mètode es generarà un .deb del codi font del nucli,
i en el cas que disposeu de mòduls no estàndard en crearà un .deb
dependent sincronitzat. És un mètode millor per gestionar imatges del nucli;
el directori <filename>/boot</filename> contindrà el nucli, el System.map i
un registre del fitxer de configuració actiu del muntatge.

</para><para>

Recordeu que no <emphasis>forçosament heu</emphasis> de compilar el kernel
seguint el <quote>mètode Debian</quote>; però creiem que utilitzar el sistema
d'empaquetat per gestionar el nucli és la manera més segura i fàcil. De fet,
podeu descarregar el codi font del nucli directament del Linus en comptes
de <classname>kernel-source-&kernelversion;</classname>, ja que utilitza
el mètode de compilació <classname>kernel-package</classname>.

</para><para>

Recordeu que trobareu documentació respecte a la utilització de
<classname>kernel-package</classname> al directori
<filename>/usr/share/doc/kernel-package</filename>. Aquesta
secció únicament conté un petit tutorial.

</para><para>

S'assumeix que disposeu de llibertat absoluta sobre el vostre sistema i que
extraureu el codi font del nucli en algun lloc del vostre directori
personal<footnote>

<para>

Hi ha d'altres ubicacions on podeu extreure el codi font del nucli i generar
el vostre nucli personalitzat, però aquest és el més fàcil al no precisar
de permisos especials.

</para>

</footnote>. Assumirem que la vostra versió del nucli és &kernelversion;.
Assegureu-vos d'estar al directori on voleu desempaquetar el codi
font del nucli, extraieu-lo utilitzant l'ordre
<userinput>tar xjf
/usr/src/kernel-source-&kernelversion;.tar.bz2</userinput>
i entreu al directori que s'haurà creat <filename>kernel-source-&kernelversion;</filename>.

</para><para>

Ja podeu configurar el nucli. Si teniu instal·lat, configurat
i executant-se l'X11, executeu l'ordre
<userinput>make xconfig</userinput>; si no el teniu instal·lat
executeu l'ordre <userinput>make menuconfig</userinput> (haureu
de tenir instal·lat <classname>libncurses5-dev</classname>). Preneu-vos
el temps necessari per llegir l'ajuda en línia i seleccionar les opcions
de forma acurada. En cas de dubte, normalment és millor introduir
el controlador del dispositiu (el programari que gestiona els
perifèrics com la targeta Ethernet, controladors SCSI i
similars). Recordeu que en cas de no entendre d'altres opcions no relacionades
amb un maquinari específic, les hauríeu de deixar amb el valor predeterminat.
No oblideu seleccionar l'opció <quote>Carregador de mòduls del nucli</quote> a <quote>Suport de mòduls carregables</quote> (per defecte no està
seleccionat). En cas de no incloure l'opció, hi hauria problemes
amb la instal·lació de Debian.

</para><para>

Netegeu l'arrel del codi font i reinicia els paràmetres
<classname>kernel-package</classname>. Per a fer-ho, utilitzeu
l'ordre <userinput>make-kpkg clean</userinput>.

</para><para>

Seguidament heu de compilar el nucli:
<userinput>fakeroot make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image</userinput>.
El número de versió <quote>1.0</quote> es pot modificar; és únicament
un número de versió que s'utilitzarà per registrar les generacions del nucli.
Podeu utilitzar qualsevol paraula enlloc de <quote>custom</quote>
(ex. un nom d'ordinador). La duració de la compilació del nucli
dependrà de la potència de l'ordinador.

</para><para condition="supports-pcmcia">

Si necessiteu el suport per a PCMCIA, també haureu d'instal·lar el paquet
<classname>pcmcia-source</classname>. Desempaqueteu el fitxer gzip tar
com a superusuari al directori <filename>/usr/src</filename>  (és important
que els mòduls es trobin allà on s'espera que es trobin, 
<filename>/usr/src/modules</filename>). Seguidament, i com a superusuari,
heu d'executar l'ordre <userinput>make-kpkg modules_image</userinput>.

</para><para>

Un cop finalitzada la compilació, podeu instal·lar el nucli personalitzat
com qualsevol altre paquet. Heu d'executar, com a superusuari, l'ordre
<userinput>dpkg -i ../kernel-image-&kernelversion;-<replaceable>subarquitectura</replaceable>_custom.1.0_&architecture;.deb</userinput>.
La part <replaceable>subarquitectura</replaceable> és una subarquitectura
opcional
<phrase arch="i386"> com per exemple <quote>i586</quote>, </phrase>
en funció de les opcions del nucli seleccionades.

L'ordre <userinput>dpkg -i kernel-image...</userinput> instal·larà el nucli,
juntament amb d'altres files de suport. Per exemple, s'instal·larà
<filename>System.map</filename> (que serà d'ajuda en els problemes
de depuració del nucli), i també s'instal·larà el fitxer
<filename>/boot/config-&kernelversion;</filename> que contindrà
el conjunt d'opcions de configuració actuals. El paquet
<classname>kernel-image-&kernelversion;</classname>
és capaç d'utilitzar directament el carregador d'arrencada de la
plataforma per executar l'actualització en l'arrencada, possibilitant
l'arrencada sense la necessitat de tornar a executar el carregador
d'arrencada. Si heu creat un paquet de mòduls, ex. si diposeu
de PCMCIA, també haureu d'instal·lar-lo.

</para><para>

És el moment de reiniciar el sistema: llegiu acuradament qualsevol avís
produït pel pas anterior i executeu l'ordre <userinput>shutdown -r now</userinput>.
</para><para>

Per a veure més informació sobre <classname>kernel-package</classname> llegiu
la documentació del directori <filename>/usr/share/doc/kernel-package</filename>.

</para>
  </sect2>
 </sect1>

Reply to: