[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: estat de la traducció del manual d'instal·lacióOn Tue, Aug 16, 2005 at 02:59:12PM +0200, Joan Queralt wrote:
> La pàgina web de la traducció del manual ha canviat bastant últimament.
> Em podeu dir una manera ràpida de veure quins fitxer queden per traduir?

$ svn info|grep ^URL:
URL: svn://svn.debian.org/svn/d-i/trunk/installer/doc/manual
$ ./scripts/doc-check ca
en/bookinfo.xml : 28997 -> 29882
en/administrivia/administrivia.xml : 28996 -> 29689 (untranslated)
en/preparing/nondeb-part/i386.xml : 24663 -> 29561 (untranslated)
en/install-methods/install-tftp.xml : 28997 -> 29334 (untranslated)
en/install-methods/tftp/dhcp.xml : 28997 -> 29400 (untranslated)
en/appendix/gpl.xml : 28672 -> 29618 (untranslated)
en/appendix/example-preseed.xml : 28991 -> 29912 (untranslated)
en/appendix/random-bits.xml : 22661 -> 29687
ca/appendix/plip.xml: No such file or directory
en/boot-new/modules/apt.xml : 18642 -> 23845
en/boot-new/modules/packages.xml : 18767 -> 28672
en/boot-new/modules/ppp.xml : 18642 -> 23660
en/welcome/about-copyright.xml : 28672 -> 29000
en/using-d-i/components.xml : 28343 -> 29895
en/using-d-i/modules/baseconfig.xml : 21579 -> 29903
en/using-d-i/modules/kbd-chooser.xml : 21579 -> 28672
ca/using-d-i/modules/network-console.xml: No such file or directory
en/hardware/supported-peripherals.xml : 28997 -> 29467 (untranslated)
en/boot-installer/parameters.xml : 25171 -> 29270
en/boot-installer/alpha.xml : 28997 -> 29334 (untranslated)
en/boot-installer/m68k.xml : 28672 -> 30020 (untranslated)
en/boot-installer/i386.xml : 25149 -> 28997
en/boot-installer/intro-cd.xml : 28672 -> 28997
$

Salutacions,
-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: