[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/automatic-install.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFCtfyINTNQylgICMQRAg3zAJ0dgy8Wf/fzmBznB/3f1jbZhMnt+gCfbJnr
H2Xrz45B8NbTw6MapntSD10=
=/gKd
-----END PGP SIGNATURE-----
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 27518 -->

 <sect1 id="automatic-install">
 <title>Instal·lació automàtica</title>
<para>

Si heu d'instal·lar a molts ordinadors, és possible fer una instal·lació
completa automatitzada. Els paquets dels que es disposa a Debian per fer-ho són:
<classname>fai</classname> (que utilitza un servidor d'instal·lació),
<classname>replicator</classname>,
<classname>systemimager</classname>,
<classname>autoinstall</classname>, i el mateix
instal·lador de Debian.

</para>

  <sect2 id="preseed">
  <title>Instal·lació automàtica utilitzant l'instal·lador de Debian</title>
<para>

L'instal·lador de Debian suporta instal·lació automàtica utilitzant fitxers
de preconfiguració. El fitxer de preconfiguració es pot carregar des de la xarxa
o des d'un mitjà extraïble, i el que fa es emplenar amb respostes totes les preguntes fetes al procés d'instal·lació.

</para><para>

Malgrat que els diàlegs utilitzats pel &d-i; es poden precarregar utilitzant
aquest mètode, hi ha algunes excepcions. Podeu (re)particionar un disc complet
o utilitzar l'espai buit a un disc si no és possible utilitzar les particions
que ja teniu. En aquest moment no podeu precarregar les opcions de configuració de RAID i LVM.
<phrase condition="sarge">A més a més, amb l'excepció dels mòduls dels controladors de xarxa, no és possible preconfigurar els paràmetres del mòdul del nucli.
</phrase>

</para><para>

El fitxer de preconfiguració està en el format que utilitza l'ordre 
«debconf-set-selections». Podeu trobar un exemple ben documentat i funcionat a <xref linkend="example-preseed"/>.

</para><para>

D'altra banda, una forma d'aconseguir un fitxer amb una llista completa amb tots
els valors que poden ser precarregats, podeu fer una instal·lació manual,
i aleshores utilitzar <filename>debconf-get-selections</filename>,
del paquet <classname>debconf-utils</classname>, per  abocar les bases de dades
de debconf i cdebconf que són al fitxer /var/log/debian-installer/cdebconf:

<informalexample><screen>
$ debconf-get-selections --installer &gt; <replaceable>file</replaceable>
$ debconf-get-selections &gt;&gt; <replaceable>fitxer</replaceable>
</screen></informalexample>

Però un fitxer generat d'aquesta manera, tindrà també alguns valors que no 
haurien de ser precarregats, i el fitxer <xref linkend="example-preseed"/> 
és un millor punt de partida per la majoria dels usuaris.

</para><para>

Quan estigui preparat el fitxer de preconfiguració, podeu editar-lo si ho necessiteu, i podeu posar-lo a un servidor web, o copiar-lo a un mitjà d'instal·lació. A qualsevol lloc que poseu el fitxer, necessitareu passar-li un paràmetre a l'instal·lador en el moment de l'arrencada per dir-li que utilitze el fitxer.

</para><para>

Per fer que l'instal·lador utilitze un fitxer de preconfiguració baixant-lo de 
la xarxa, afegiu preseed/url=http://url/to/preseed.cfg als paràmetres d'arrencada del nucli. Per suposat, l'arxiu de preconfiguració no tindrà efecte fins que
es configure la xarxa per descarregar l'arxiu, així que és més normal si 
l'instal·lador pot configurar la xarxa per DHCP sense fer cap pregunta. Si voleu, podeu configurar la prioritat d'instal·lació a «critical» per evitar les 
preguntes fins que la xarxa estigui configurada. Vegeu <xref linkend="installer-args"/>.

</para><para>

Per posar el fitxer de preconfiguració a un CD, necessitaríeu remasteritzar la
imatge ISO per incloure el fitxer de preconfiguració. Vegeu els detalls a la pàgina del manual de mkisofs.
De forma alternativa, poseu el fitxer de preconfiguració a un disquet, i utilitzeu preseed/file=/floppy/preseed.cfg

</para><para arch="i386">

Si arrenqueu des d'un llapis de memòria USB, aleshores podeu copiar el fitxer
de preconfiguració al llapis de memòria i editar el fitxer syslinux.cfg per
afegir preseed/file=/hd-media/preseed.cfg als paràmetres d'arrencada del nucli.

</para>
  
   <sect3 condition="etch">
   <title>Utilització de precàrrega per canviar els valors per defecte</title>
<para>

�s possible utilitzar les precàrregues per canviar les respostes per defecte
a les preguntes, però haver de respondre encara les preguntes. Per fer-ho, la marca <firstterm>seen</firstterm> ha de posar-se a <quote>false</quote> desprès de definir el valor a la plantilla.

<informalexample><screen>
d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false
</screen></informalexample>

</para>
   </sect3>
  </sect2>
 </sect1>

Reply to: