[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: changed strings for Debian adduserOn Tue, Feb 08, 2005 at 11:07:20AM +0100, Orestes Mas wrote:
> poso aquí la traducció d'aquestes dues cadenes per si algú sap com 
> fer-lo arribar al seu destí. És un diff amb el fitxer "ca.po" original, 
> on he substituït tant les cadenes angleses com les catalanes.

Gràcies, Orestes. L'he enviat a la BTS.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: