[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/howto/installation-howto.xml---
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
a<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 24419 -->

<appendix id="installation-howto">
<title>Com Instal·lar</title>

<para>

Aquest document descriu com instal·lar &debian; &releasename; per
&arch-title; (<quote>&architecture;</quote>) amb el nou
&d-i;. �s un passeig ràpid pel procés d'instal·lació el qual hauria de contenir tota la informació que necessiteu per la majoria d'instal·lacions.
Quan sigui necessària mes informació us remetrem a explicacions més detallades a la 
<link linkend="debian_installation_guide">Guia d'Instal·lació de &debian;
</link>.

</para>

 <sect1 id="howto-preliminaries">
 <title>Preliminars</title>
<para>

<phrase condition="unofficial-build">
El debian-installer es troba encara en fase beta.
</phrase>
Si trobeu errors al llarg de la instal·lació per favor dirigiu-vos a la
<xref linkend="submit-bug" /> per consultar la informació de com 
informar-ho. Si teniu preguntes les quals no estan respostes a aquest document,
per favor informeu a la llista de correu debian-boot 
(&email-debian-boot-list;) o pregunteu al IRC (#debian-boot
a la xarxa de freenode).

</para>
 </sect1>

 <sect1 id="howto-getting-images">
 <title>Arrancant l'instal·lador</title>
<para>

<phrase condition="unofficial-build">
Podeu trobar alguns enllaços ràpids a les imatges dels CD a 
la <ulink url="&url-d-i;">
pàgina inicial de &d-i; </ulink>.
</phrase>
L'equip de debian-cd construeix imatges dels CD que utilitzen el &d-i; a la
<ulink url="&url-debian-cd;">pàgina de Debian CD</ulink>.
Si voleu trobar més informació d'on descarregar-se els CDs, mireu 
<xref linkend="official-cdrom" />.

</para><para>

Alguns mètodes d'instal·lació requereixen d'altres imatges a 
mes a mes de les imatges dels CDs.
<phrase condition="unofficial-build">
La <ulink url="&url-d-i;">pàgina inicial de &d-i;</ulink> teniu enllaços 
a altres imatges.
</phrase>
A la <xref linkend="where-files" /> s'explica com podeu trobar imatges a rèpliques de Debian

</para><para>

Les subseccions de baix us donaran detalls de quines imatges necessiteu
aconseguir per cada mecanisme d'instal·lació.

</para>
 
 <sect2 id="howto-getting-images-cdrom">
 <title>CDROM</title>
 
<para>

Hi ha dues imatges de CD diferents per netinst que poden ser utilitzades
per instal·lar &releasename; amb &d-i;. Aquestes imatges s'han fet amb la 
intenció d'arrancar des del CD i instal·lar els paquets addicionals fent ús
d'una xarxa, d'ahí el nom netinst. La diferència entre les dues imatges
és que a la imatge completa estan inclosos els paquets base, mentre que 
si esteu utilitzant la imatge «tarja de negocis» haureu
de descarregar-los de la web.
Si voleu, podeu aconseguir una imatge completa del CD a la qual no necessiteu
la xarxa per instal·lar. Tan sols necessiteu el primer CD del conjunt de CDs
de Debian.

</para><para>

Descarregueu la que preferiu i graveu-la a un CD.
<phrase arch="i386">Per arrancar el CD, necessiteu canviar la configuració de la 
vostra BIOS, com s'explica a la <xref linkend="bios-setup" />.</phrase>
<phrase arch="powerpc">
Per arrancar a PowerMac des de CD, premeu la tecla <keycap>c</keycap> mentre esteu arrancant. Mireu
<xref linkend="boot-cd" /> per altres maners d'arrancar des de CD.
</phrase>

</para>
 </sect2>
 
 <sect2 condition="supports-floppy-boot" id="howto-getting-images-floppy">
 <title>Disquet</title>
<para>

Si no podeu arrancar des de CD, podeu descarregar les imatges dels disquets
Debian. Necessiteu les imatges <filename>floppy/boot.img</filename>, 
<filename>floppy/root.img</filename> i possiblement un dels disquets amb controladors.

</para><para>

El disquet d'arrancada és el que conté la imatge <filename>boot.img</filename>.
Quan arranqueu aquest disquet, us suggerirà que inseriu un segon disquet &mdash;
feu ús del que conté <filename>root.img</filename> dins.

</para><para>

Si esteu planejant fer la instal·lació per xarxa, normalment necessitareu
el disquet <filename>floppy/net-drivers.img</filename>, el qual conté controladors
addicionals per moltes targes de xarxa i suport per PCMCIA.

</para><para>

Si teniu un CD, però no podeu arrancar des d'ell, aleshores arranqueu des de disquet
i feu ús de <filename>floppy/cd-drivers.img</filename> com disc de controladors, i
completeu la instal·lació fent ús del CD.

</para><para>

Els disquets son un dels mitjans menys segurs, així que prepareu-vos per un munt
de fallades als disquets (mireu la <xref linkend="unreliable-floppies" />). Cada
fitxer <filename>.img</filename> que heu descarregat va a un únic disquet;
podeu fer ús de la comanda dd per escriure'l a /def/fd0 o equivalents
(podeu trobar més detalls a la <xref linkend="create-floppy" />).
Com que teniu més d'un disquet, no seria mala idea etiquetar-los.

</para>
 </sect2>
 
 <sect2 condition="bootable-usb" id="howto-getting-images-usb">
 <title>Clau de memòria USB</title>
<para>

També podeu instal·lar des de una clau de memòria USB. Per exemple un
clauer USB pot ser un mitjà d'instal·lació de Debian molt còmode per portar
per tot arreu.

</para><para>

La forma més fàcil de preparar el vostre llapis de memòria USB és
descarregar el fitxer <filename>hd-media/boot.img.gz</filename>, 
i utilitzar gunzip per extraure la imatge de 128 MB d'aquest fitxer.
Escriviu aquesta imatge directament al vostre llapis de memòria, que ha de
ser com a mínim de 128 mb de tamany. Per suposat, açò destruirà tot el que hi havia
al llapis de memòria. Després mounteu el llapis de memòria, que ara ha de tenir un sistema
de fitxers FAT. Ara, descarregueu una imatge del CD netinst de Debian, i copieu el fitxer
al llapis de memòria; qualsevol nom és bo sempre que acabe amb .iso.

</para><para>

Hi ha formes més flexibles per preparar un llapis de memòria per fer ús del
debian-installer, i també és possible que funcioni amb llapis de memòria 
mes petits. Per més detalls, podeu mirar <xref linkend="boot-usb-files" />.

</para><para arch="i386">


Algunes BIOS poden arrancar directament de dispositius USB, i d'altres no.
Heu de configurar la vostra BIOS per que arranque des del removable drive o de 
USB-ZIP per fer que arranque des del dispositiu USB. En cas contrari, podeu arrancar
des d'un disquet i utilitzar el USB per acabar la resta de la instal·lació. Podeu trobar 
ajudes i detalls a <xref linkend="usb-boot" />.

</para>
 </sect2>
 
 <sect2 id="howto-getting-images-netboot">
 <title>Arrancant de la xarxa</title>
<para>
 
També és possible arrancar el &d-i; completament de la xarxa. Hi ha 
diferents mètodes per arrancar per xarxa depenent de la teva arquitectura i
configuració d'arranc de xarxa. Els fitxers que podeu trobar a 
<filename>netboot/</filename> poden utilitzar-se per arrancar de la xarxa el &d-i;.

</para><para arch="i386">

La manera més fàcil per configurar-ho és probablement l'arranc amb PXE. 
Desempaqueteu amb el tar el fitxer <filename>netboot/pxeboot.tar.gz</filename> a
<filename>/var/lib/tftpboot</filename> o a un altre lloc al vostre servidor tftp.
Configureu el vostre servidor DHCP per que envie als clients el fitxer 
<filename>/pxelinux.0</filename>, i amb una mica de sort tot anirà be.
Si voleu instruccions més detallades, mireu <xref linkend="install-tftp" />

</para>
 </sect2>
 
 <sect2 id="howto-getting-images-hard-disk">
 <title>Arrancant des del disc dur</title>
<para>

Es possible arrancar l'instal·lador sense fer ús d'un dispositiu extraïble, tan sols
tenint un disc dur, que pot contenir un sistema operatiu diferent. Descarregueu
<filename>hd-media/initrd.gz</filename>, <filename>hd-media/vmlinuz</filename>,
i la imatge d'un CD de Debian al directori principal del vostre disc dur. Assegureu-vos
de que la imatge del CD ha de tenir el nom acabat amb .iso. Ara tan sols us queda
arrancar el linux amb el initrd.
<phrase arch="i386">
A la <xref linkend="boot-initrd" /> s'explica com fer-ho.
</phrase>

</para>
 </sect2>
 </sect1>

 <sect1 id="howto-installation">
<title>Instal·lació</title>
<para>

Una vegada l'instal·lador ha començat, voreu la pantalla de benvinguda. Premeu
&enterkey; per arrancar, o llegiu les instruccions per seleccionar altres
mètodes i paràmetres 
(vegeu la <xref linkend="boot-parms" />).
<phrase arch="i386">
Si voleu utilitzar el nucli 2.6, escriviu 
<userinput>linux26</userinput> a la petició «<prompt>boot:</prompt>». 
<footnote><para>

Podeu disposar del nucli 2.6 per la majoria dels mètodes d'arrancada, però no quan
arranqueu de disquet.
 
</para></footnote>
</phrase>

</para><para>

Al cap d'una mica se ús demanarà que seleccioneu el vostre idioma. Feu ús de
les fletxes per seleccionar un idioma i premeu &enterkey; per continuar. 
A continuació se ús preguntarà el vostre país, amb les eleccions possibles
s'inclourà una llista de països on es parla el vostre idioma. Si no es troba
a la llista curta, també disposeu d'una llista amb tots els països del mon.

</para><para>

Ã?s possible que necessiteu confirmar el vostre mapa de teclat. Escolliu el 
valor per defecte a no ser que en conegueu un millor.

</para><para>

Ara seieu mentre el debian-installer detecta el vostre maquinari, i 
carrega la resta de components des del CD, disquet, USB, etc.

</para><para>

Després l'instal·lador intentarà detectar el vostre maquinari de xarxa i 
configurar la xarxa mitjançant DHCP. Si no esteu en xarxa o no disposeu de
DHCP, aleshores podreu configurar manualment la xarxa.

</para><para>

Aquest és el moment de particionar els vostres discs. Primer tindreu l'oportunitat
de triar si particionar automàticament el disc sencer, o l'espai buit.
Es el que us recomaneu si sou nous usuaris o si teniu pressa, en altre cas, 
trieu «manual» des del menú.

</para><para arch="i386">

Si teniu una partició amb DOS o Windows que voleu conservar, 
aneu en compte amb la partició automàtica. Per fer més espai per instal·lar Debian, 
podeu fer ús de l'instal·lador per canviar el tamany d'una partició FAT o NTFS 
tan sols seleccionant la partició i especificat el nou tamany.

</para><para>

A la pròxima pantalla voreu la vostra taula de particions, com seran formatades
les particions i on es muntaran. Seleccioneu una partició per modificar-la o 
esborrar-la. Si particioneu automàticament, tan sols podreu escollir «Acabar el particionament» 
al menú, per utilitzar les opcions que heu triat.
Recordeu d'assignar al menys una partició d'intercanvi i muntar una partició a
 <filename>/</filename>. Podeu trobar més informació sobre particionat a
 <xref linkend="partitioning" /> .

</para><para>

Ara el &d-i; formata les vostres particions i comença a instal·lar el sistema base,
la qual cosa tardarà una mica. Desprès s'instal·larà el nucli.

</para><para>

L'últim pas és la instal·lació del gestor d'arrancada. Si l'instal·lador detecta
altres sistemes operatius al vostre ordinador, els afegirà al menú d'arrancada i
ho farà saber.
<phrase arch="i386">Per defecte el GRUB s'instal·larà al sector d'arranc del vostre
primer disc dur, cosa que normalment serà una bona elecció. Podreu canviar-lo
i instal·lar-lo a un altre lloc si ho desitgeu.
</phrase>

</para><para>

El &d-i; ús dirà que la instal·lació ha acabat. Traieu el cdrom o qualsevol
mitjà d'arrancada que hajau utilitzat i premeu &enterkey; per rearrancar la 
màquina. Deuria arrancar al següent pas del procés d'instal·lació, com 
s'explica al <xref linkend="boot-new" />.

</para><para>

Si necessiteu més informació del procés d'instal·lació, vegeu el
<xref linkend="d-i-intro" />.

</para>
 </sect1>

 <sect1 id="howto-installation-report">
 <title>Envieu un informe de la instal·lació</title>
<para>

Si heu fet la instal·lació amb èxit fent ús del &d-i;,
preneu-vos una mica de temps per enviar-nos un informe. Hi ha una
plantilla anomenada <filename>install-report.template</filename> al
directori <filename>/root</filename> del sistema recentment instal·lat.
Ompliu-lo i envieu-lo com una errada del paquet 
<classname>installation-reports</classname>, tal com s'explica a la
<xref linkend="submit-bug" />.

</para><para>

Si no heu aconseguit completar la configuració base o heu trobat algun
altre problema, probablement heu trobat una errada al debian-installer. 
Per poder millorar el instal·lador, és necessari que el coneguem, així
que per favor preneu-vos un temps per informar-lo. Podeu fer ús d'un 
informe d'instal·lació per informar-lo; si la instal·lació falla completament,
mireu la <xref linkend="problem-report" />.

</para>
 </sect1>

 <sect1 id="howto-installation-finally">
 <title>I finalment...</title>
<para>

Esperem que la vostra instal·lació de Debian sigui satisfactòria i que 
trobeu Debian d'utilitat. Ara és possible que vulgueu llegir 
<xref linkend="post-install" />.

</para>
 </sect1>
</appendix>Reply to: