[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/prebaseconfig.xmlOn Fri, Dec 10, 2004 at 11:09:05AM +0100, Joan Queralt wrote:
> la traducció està prou bé, però aquí envio alguns canvis que em sembla que la 
> refinen:
> 
> Línia 5: Finalitzar la instal·lació i reiniciar -> Finalització de la 
> instal·lació i arrencada

En realitat, hauria de dir "Finalitza la instal·lació i torna a
arrencar".

Així per a totes les que estaven en infinitiu.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: