[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://calamarisHola Miguel,

He vist que algunes de les correccions i suggeriments no les vas
aplicar. Et poso només les que falten del que vas enviar.

On Thu, Nov 25, 2004 at 03:19:06AM +0100, Guillem Jover wrote:
> Segurament m'he deixat coses, passa-li el corrector.
> Algunes d'aquestes errades les he vist a la major part de les
> traduccions del Jordi Fernández.

> #. Choices
> #: ../templates:3
> msgid "auto, squid, oops"
> msgstr "auto, squid oops"

Falta una coma.

> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid "What type of proxy log files do you want to analyse?"
> msgstr "Quin tipus de fitxer de registre del servidor intermediari vols analitzar ?"

Sobra l'espai abans d'interrogant.

> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "Calamaris is able to process log files from Squid or Oops. If you choose "
> "'auto' it will look first for Squid log files and then for Oops log files."
> msgstr ""
> "Calamaris pot processar fitxers de registre dels programes Squid o Oops. Si "
> "tries auto buscarà primer els fitxers de registre de Squid i després els del "
> "Oops."

auto -> «auto»

> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "'auto' is a safe choice if you only have log files from one of them. "
> "Otherwise, you can force Calamaris here to use the correct log files."
> msgstr ""
> "'auto' és una bona opció si només tens fitxers de registre d'un d'ells. Per "
> "altra banda pots forçar a Calamaris perquè utilitze els fitxers de registre "
> "correctes"

'auto' -> «auto» (fes servir coemtes tipografiques en comptes de '' o "")
Falta un punt al final.

> #. Description
> #: ../templates:24
> msgid "Email address to which the daily analysis should be sent"
> msgstr "Direccions de correu electrònic on s'enviaran els anàlisis diaris"

Potser "Quines són les adreces de correu on s'han d'enviar ..."?

> #. Description
> #: ../templates:31
> msgid "Where should the daily analysis be stored (in HTML)?"
> msgstr "On s'hauran de guardar els anàlisis diaris ( en format HTML ) ? "

hauran -> han
Despres i abans dels parèntesis no hi ha d'anar espai, abans d'interrogant
tampoc.

> #. Description
> #: ../templates:46
> msgid "How should the weekly analysis of Calamaris be stored?"
> msgstr "Com s'ha de guardar l'anàlisi setmanal de Calamaris ?"

Sobra espai abans d'interrogant.

> #. Description
> #: ../templates:54
> msgid "Email address to which the weekly analysis should be sent"
> msgstr "Adreça de correu electrònic on s'enviarà l'anàlisi setmanal "

Sobra espai al final de la cadena.

> #. Description
> #: ../templates:54
> msgid ""
> "If you chose to not do a weekly analysis by email, then this value has no "
> "effect."
> msgstr ""
> "Si tries no fer un anàlisi setmanal per correu electrònic aquest valor no té "
> "efecte"

correu electrònic -> correu (?)
Abans de "aquest valor ..." coma? (consistent amb les altres).

> #. Description
> #: ../templates:61
> msgid "Where should the weekly analysis be stored (in HTML)?"
> msgstr "On s'hauran de guardar els anàlisis setmanals ( en format HTML ) ? "

hauran -> han
Sobren espais.

> #. Description
> #: ../templates:61
> msgid ""
> "If you chose to not do a weekly analysis in HTML, then this value has no "
> "effect."
> msgstr ""
> "Si tries no fer l'anàlisi setmanal en format HTML aquest valor no té efecte."

coma?

> #. Description
> #: ../templates:68
> msgid ""
> "You can enter arbitrary text here to prepend it to the title of the weekly "
> "analysis."
> msgstr ""
> "Pots posar text arbritari aquí per posar-ho al títol de l'anàlisi setmanal."

arbritari -> arbitrari

> #. Choices
> #: ../templates:74
> msgid "nothing, mail, web, both"
> msgstr "res, correu-electronic, web, tots dos"

correu-electronic -> correu (?)
tots dos -> ambdós (?)

> #. Description
> #: ../templates:76
> msgid "How should the monthly analysis of Calamaris be stored?"
> msgstr "Com s'ha de guardar l'anàlisi mensual de Calamaris ?"

Sobra espai.

> #. Description
> #: ../templates:76
> msgid ""
> "Calamaris is able to store the result of the analysis as an email sent to "
> "somebody or as a web page. You can also choose to not do an analysis at all "
> "or to do both."
> msgstr ""
> "Calamaris pot emmagatzemar el resultat de l'anàlisi enviant a algú un correu "
> "electrònic o com una pàgina web. També pots triar no fer cap anàlisi o fer "
> "els dos."

correu electrònic -> correu (?)
enviant a algú un correu electrònic -> com un correu enviat a algú o ...
els dos -> ambdós (?)

> #. Description
> #: ../templates:84
> msgid "Email address to which the monthly analysis should be sent"
> msgstr "Direcció de correu electrònic on s'enviaran els anàlisis mensuals"

Direcció de correu electrònic -> Adreça de correu

> #. Description
> #: ../templates:91
> msgid "Where should the monthly analysis be stored (in HTML)?"
> msgstr "On s'ha de guardar l'anàlisi mensual ( en format HTML ) ?"

Sobren espais.

> #. Description
> #: ../templates:98
> msgid ""
> "You can enter arbitrary text here to prepend it to the title of the monthly "
> "analysis."
> msgstr ""
> "Pots posar text arbritari aquí per posar-ho al títol de l'anàlisi mensual."

arbritari -> arbitrari

> #. Description
> #: ../templates:104
> msgid ""
> "Installing this version, Calamaris now uses debconf instead of a config file "
> "which has to be modified by hand. Having a cool script, your changes to the "
> "config file from previous version are reflected in the following questions."
> msgstr ""
> "Insta.lant aquesta versió, Calamaris farà servir debconf en compte del "
> "fitxer de configuració que ha de ser modificat a mà. Amb un bon script els "
> "teus canvis al fitxer de configuració de la versió anterior estaran "
> "reflectits en les preguntes següents."

Insta.lant -> Instal·lant
compte del -> comptes d'un
teus -> vostres

> #. Description
> #: ../templates:104
> msgid ""
> "You don't need to but might want to use 'dpkg-reconfigure calamaris' to "
> "change the behaviour of Calamaris."
> msgstr ""
> "No és necesari però potser t'interesa fer servir 'dpkg-reconfigure calamaris' per "
> "canviar el comportament de Calamaris. "

'' -> «»
per -> per a
Sobra espai al final de la cadena.

salut,
guillemReply to: