[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

revisió d-iUs adjunto les propostes de revisió

salut

PD: Finalment he optat per utilitzar qemacs
http://fabrice.bellard.free.fr/qemacs/

9c9
< interactuar amb la vostra computadora i executar altres programes.
---
> interactuar amb els vostre ordinador i executar altres programes.
13,16c13,16
< Un sistema operatiu consisteix en diversos programes fonamentals que són
< necessaris per a què l'ordinador pugui comunicar-se i rebre
< instruccions dels usuaris; llegir i escriure dades al disc dur, a cintes, i
< a impressores; controlar l'ús de la memòria; i executar més programari. La part
---
> Un sistema operatiu és un conjunt de programes fonamentals
> necessaris perquè l'ordinador pugui comunicar-se i rebre
> instruccions dels usuaris, llegir i escriure dades al disc dur, a cintes i 
> impressores, controlar l'ús de la memòria i executar més programari. La part
18,20c18,20
< el Linux és el component que fa de nucli. La resta del sistema consisteix
< en altres programes, molts dels quals han estat escrits per o per al
< projecte GNU. Com que el nucli Linux per sí sol no forma un sistema
---
> el Linux és el component que fa de nucli. La resta del sistema està format 
> d'altres programes, molts dels quals han estat escrits pel o per a el
> projecte GNU. Com que el nucli Linux per si sol no és un sistema
27,29c27,29
< El Linux està modelat sobre el sistema operatiu Unix. Des del principi, el
< Linux es va dissenyar per ser un sistema multitasca i multiusuari. Aquests
< fets són suficients per fer el Linux diferent d'altres sistemes operatius
---
> El Linux està modelat sobre el sistema operatiu Unix. Des dels seus inicis
> es va dissenyar per ser un sistema multitasca i multiusuari. Aquestes
> característiques són suficients per fer diferent el Linux d'altres sistemes operatius
31c31
< Contràriament a d'altres sistemes operatius, ningú posseeix el Linux. Molt
---
> Contràriament a d'altres sistemes operatius, ningú és propietari del Linux. Molta part
43c43
< El projecte GNU ha desenvolupat un conjunt ampli d'eines de programari
---
> El projecte GNU ha desenvolupat un ampli conjunt d'eines de programari
46c46
< les més mundanes (com copiar o esborrar fitxers del sistema) fins a les més
---
> les més mundanes (com copiar o suprimir fitxers del sistema) fins a les més
52,53c52,53
< Tot i que molts grups i individuals han contribuït al Linux, el
< contribuïdor individual més gran segueix essent la Free Software Foundation,
---
> Tot i que molts grups i persones han contribuït en el desenvolupament del Linux, el
> contribuïdor individual més gran segueix sent la Free Software Foundation,
55c55
< sinó que també ha creat la filosofia i la comunitat que ha fet que el Linux
---
> sinó també la filosofia i la comunitat que ha fet que el Linux
62c62
< Linus Torvalds va anunciar una versió primerenca d'un reemplaçament del nucli
---
> Linus Torvalds va anunciar una primera versió d'un reemplaçament del nucli
83c83
< selecció sovint resulta desconcertant pels usuaris d'altres sistemes operatius,
---
> llibertat d'elecció sovint resulta desconcertant pels usuaris d'altres sistemes operatius,
90,91c90,91
< capaç d'executar més d'un programa al mateix temps, i és més segur que molts
< altres sistemes operatius. Amb aquests avantatges, el Linux és el sistema
---
> capaç d'executar més d'un programa al mateix temps i és més segur que molts
> d'altres sistemes operatius. Amb aquests avantatges, el Linux és el sistema
10,12c10,12
< Software Foundation. El projecte Debian va començar l'any 1993, quan l'Ian
< Murdock va emetre una invitació oberta als desenvolupadors de programari per
< contribuir a una distribució de programari completa i coherent basada en el
---
> Software Foundation. El projecte Debian va començar l'any 1993, quan n'Ian
> Murdock va difondre una invitació oberta als desenvolupadors de programari per
> contribuir a una distribució de programari completa i coherent, basada en el
14c14
< especialitzats, que va ésser originalment patrocinat per la
---
> especialitzats, que originalment va ser patrocinat per la
22c22
< Els desenvolupadors de Debian estan involucrats en diverses activitats, que
---
> Els desenvolupadors de Debian estan involucrats en diverses activitats que
31,33c31,32
< desenvolupadors que creuen en els principis que representa Debian, el
< projecte Debian ha publicat una colla de documents que estructuren els nostres
< valors i serveixen de guia a què significa ser un desenvolupador de Debian:
---
> desenvolupadors que creuen en els principis que representa Debian, hem publicat una colla de documents que estructuren els nostres
> valors i serveixen de guia sobre què significa ser un desenvolupador de Debian:
39c38
< una declaració dels compromisos de Debian amb la comunitat del programari
---
> una declaració dels compromisos de Debian respecte la comunitat del programari
42,43c41,42
< Qualsevol mantenidor pot introduir nou programari a Debian &mdash; sempre i quan
< aquest programari es consideri lliure segons els nostres criteris, i el paquet
---
> Qualsevol mantenidor pot introduir nou programari a Debian &mdash; sempre que
> aquest programari es consideri lliure segons els nostres criteris i el paquet
52c51
< programari lliure. Les DFSG són un document amb molta influència dins del
---
> programari lliure. Les DFSG són un document amb molta influència dins el
66,68c65,67
< Els desenvolupadors de Debian també estan involucrats en altres projectes;
< alguns d'ells específics de Debian, i d'altres que concerneixen a parts o a la
< totalitat de la comunitat del Linux. Alguns exemples són: 
---
> Els desenvolupadors de Debian també estan involucrats en d'altres projectes,
> alguns d'ells específics de Debian i d'altres relacionats amb parts o amb la
> totalitat de la comunitat del Linux. Alguns exemples poden ser: 
74,76c73,75
< enfocat a estandarditzar el sistema bàsic GNU/Linux, cosa que permetrà als
< desenvolupadors de programari i maquinari de terceres parts dissenyar fàcilment
< programes i controladors de dispositius per al Linux en general, en comptes de
---
> enfocat a estandaritzar el sistema bàsic GNU/Linux, que permetrà als
> desenvolupadors de programari i maquinari de terceres parts, dissenyar fàcilment
> programes i controladors de dispositius pel Linux en general en comptes de
85c84
< dissenyar els programes, sense haver-se de preocupar de com s'instal·larà el
---
> dissenyar els programes, sense haver de preocupar-se de com s'instal·larà el
99,100c98
< Vegeu les <ulink url="&url-debian-faq;">PMF de Debian</ulink> per obtenir
< informació més general sobre Debian.
---
> Per obtenir informació més general sobre Debian vegeu les <ulink url="&url-debian-faq;">PMF de Debian</ulink>.
12,16c12,16
< monolític del Linux amb el GNU Hurd &mdash; un conjunt de servidors que
< s'executen a sobre del micronucli GNU Mach. El Hurd encara no és acabat,
< i és inadequat per l'ús diari, però la feina segueix. Actualment, el Hurd
< només s'està desenvolupant per l'arquitectura i386, encara que, quan el
< sistema sigui més estable, es faran adaptacions a altres arquitectures.
---
> monolític del Linux pel GNU Hurd &mdash; un conjunt de servidors que
> s'executen sobre el micronucli GNU Mach. El Hurd encara no està acabat
> i no és adequat per l'ús diari, però continua en desenvolupament. Actualment, el Hurd
> només s'està desenvolupant per l'arquitectura i386, tot i que quan el
> sistema sigui més estable es faran adaptacions a d'altres arquitectures.
20c20
< Vegeu la <ulink url="http://www.debian.org/ports/hurd/";>
---
> Per obtenir més informació vegeu la <ulink url="http://www.debian.org/ports/hurd/";>
22,23c22
< llista de correu <email>debian-hurd@lists.debian.org</email>
< per obtenir més informació.
---
> llista de correu <email>debian-hurd@lists.debian.org</email>.
9c9
< Aquest document està pensat per servir com a manual per aquells que
---
> Aquest document està pensat per servir de manual per aquells que
11,13c11,13
< possibles pel que fa al nivell dels vostres coneixements. De totes
< maneres, sí que suposem que teniu uns coneixements generals sobre com
< funciona el maquinari en la vostra computadora.
---
> possibles pel que fa al nivell dels coneixements. Tot i això, 
> se suposen uns coneixements generals sobre com
> funciona el maquinari de l'ordinador.
19c19
< suportat pel sistema d'instal·lació de Debian, i altres coses. Encoratgem als
---
> suportat pel sistema d'instal·lació de Debian i d'altres coses. Encoratgem als
53c53
< <xref linkend="boot-installer"/> descriu l'arrencada en el sistema
---
> <xref linkend="boot-installer"/> descriu l'arrencada del sistema
60,61c60,61
< Realitzeu la instal·lació pròpiament dita conforme a
< <xref linkend="d-i-intro"/>. Això concerneix l'elecció del vostre idioma,
---
> Realitzeu la instal·lació pròpiament dita segons
> <xref linkend="d-i-intro"/>. Implica la tria de l'idioma,
63c63
< de la vostra connexió de xarxa, de manera que la resta de fitxers per a la
---
> de la connexió de xarxa, de manera que la resta de fitxers de la 
73c73
< Arrenqueu en el sistema base recent instal·lat i feu una ullada a les tasques
---
> Arrenqueu el sistema base instal·lat i feu una ullada a les tasques
88c88
< informació sobre Unix i Debian, i com reemplaçar el vostre nucli.
---
> informació sobre Unix i Debian i com reemplaçar el vostre nucli.
96c96
< Finalment, podeu trobar informació sobre aquest document i sobre com
---
> Finalment, podeu trobar informació sobre aquest document i com
108c108
< S'apreciarà enormement qualsevol ajuda, suggeriment, i especialment, pedaços.
---
> S'apreciarà enormement qualsevol ajuda, suggeriment i, especialment, pedaços.
111c111
< les arquitectures i idiomes per els quals aquest document és disponible.
---
> les arquitectures i idiomes pels quals està disponible el document.
115,119c115,118
< Els fonts també són disponibles públicament; mireu a
< <xref linkend="administrivia"/> per trobar informació concernent a com
< contribuir. Agraïm els suggeriments, comentaris, pedaços i informes d'error
< (utilitzeu el paquet &d-i-manual; pels errors, però comproveu primer que el
< problema no s'hagi notificat ja).
---
> Les fonts també estan disponibles públicament. Per trobar informació referent
> a la contribució feun cop d'ull a <xref linkend="administrivia"/>. Agraïm els suggeriments, comentaris, pedaços i informes d'error
> (pel errors utilitzeu el paquet &d-i-manual;, comproveu primer que el
> problema no s'hagi notificat prèviament).
9,12c9,11
< Aquest document es revisa constantment. Assegureu-vos de comprovar les
< <ulink url="&url-release-area;">pàgines de Debian &release;</ulink> per trobar
< la informació d'última hora sobre el llançament &release; del sistema Debian.
< També hi ha disponibles versions actualitzades d'aquest manual d'instal·lació
---
> Aquest document es revisa constantment.  Per trobar la informació d'última 
> hora sobre el llançament &release; del sistema Debian assegureu-vos de comprovar les <ulink url="&url-release-area;">pàgines de Debian &release;</ulink>.
> Les versions actualitzades d'aquest manual d'instal·lació estan disponibles
10c10
< comprar els CD oficials de Debian, vegeu la
---
> comprar els CD oficials de Debian vegeu la
13c13
< conjunt complet de rèpliques oficials de Debian, de manera que pugueu trobar-hi
---
> conjunt complet de rèpliques oficials de Debian perquè pugueu trobar-hi
18c18
< Es pot actualitzar fàcilment Debian després de la instal·lació. El procés
---
> Debian es pot actualitzar fàcilment després de la instal·lació. El procés
20,21c20
< aquestes actualitzacions un cop la instal·lació s'hagi completat, si és que
< calen.
---
> aquestes actualitzacions, si són necessàries, un cop finalitzada la instal·lació.
10,12c10,12
< L'instal·lador de Debian consisteix en diversos elements de propòsit específic
< que realitzen cadascuna de les tasques de la instal·lació. Cada element
< compleix la seva tasca, preguntant a l'usuari les qüestions necessàries per
---
> L'instal·lador de Debian és un conjunt d'elements amb objectius específics
> que realitzen cada una de les tasques de la instal·lació. Cada element
> executa la seva tasca, preguntant a l'usuari les qüestions necessàries per
18,19c18,19
< Quan s'executa una instal·lació per defecte, només es fan les preguntes
< essencials (d'alta prioritat). Això resulta en un procés d'instal·lació altament
---
> Quan s'executa una instal·lació per defecte només es fan les preguntes
> essencials (d'alta prioritat). En aquest cas és un procés d'instal·lació altament
21c21
< automàticament en una seqüència; quins són els elements que s'executen depèn
---
> automàticament en una seqüència, la selecció dels elements que s'executen depèn
23c23
< L'instal·lador utilitzarà valors per defecte per a les preguntes que no es
---
> L'instal·lador utilitzarà valors predeterminats per a les preguntes que no es
28,29c28,29
< Si hi hagués un problema, l'usuari veuria una pantalla d'error, i potser es
< mostraria el menú d'instal·lació per tal que es seleccionés alguna acció
---
> Si hi hagués un problema, l'usuari veuria una pantalla d'error i potser es
> mostraria el menú d'instal·lació perquè seleccionés alguna acció
32c32
< notificacions d'errors greus tenen una prioritat 'crítica', de manera
---
> notificacions d'errors greus tenen una prioritat 'crítica' de manera
37,39c37,39
< Alguns dels valors per defecte que utilitza l'instal·lador es poden canviar
< passant-li arguments d'arrencada quan el &d-i; comença. Si, per exemple,
< desitgeu forçar una configuració de xarxa estàtica (el DHCP s'utilitza per
---
> Alguns dels valors predeterminats que utilitza l'instal·lador es poden canviar
> passant-li arguments d'arrencada quan s'inicia el &d-i;. Per exemple,
> si voleu forçar una configuració de xarxa estàtica (el DHCP s'utilitza per
46c46
< Els usuaris capaços poden sentir-se més confortables amb una interfície
---
> Els usuaris avançats es poden sentir més còmodes utilitzant una interfície
54,56c54,56
< Si el vostre maquinari requereix que passeu opcions als mòduls del nucli tal i
< com es van instal·lant, necessitareu iniciar l'instal·lador en mode
< <quote>expert</quote>. Això es pot fer utilitzant l'ordre
---
> Si el vostre maquinari necessita que passeu opcions als mòduls del nucli
> a mida que es van instal·lant, necessitareu iniciar l'instal·lador en mode
> <quote>expert</quote>. Aquesta opció es pot activar utilitzant l'ordre
63,66c63,65
< La visualització normal de l'instal·lador es basa en caràcters (en oposició a
< les interfícies gràfiques, ara més familiars). El ratolí no és operacional en
< aquest entorn. Aquí teniu les tecles que podeu utilitzar per navegar pels
< diversos diàlegs. El <keycap>Tab</keycap> o la tecla de cursor a la
---
> La visualització normal de l'instal·lador es basa en caràcters (contràriament a
> les interfícies gràfiques, actualment més familiars). En aquest entorn, el ratolí no és operacional. Les tecles que podeu utilitzar per navegar pels
> diversos diàlegs es presenten a continuació. El <keycap>Tab</keycap> o la tecla de cursor a la
69c68
< `enrere' entre els botons i seleccions que es mostren.
---
> `endarrere' entre els botons i seleccions que es mostren.
97,98c96,97
< <filename>/var/log/debian-installer/messages</filename> en el vostre nou
< sistema. Altres missatges de la instal·lació es poden trobar a
---
> <filename>/var/log/debian-installer/messages</filename> del
> nou sistema. Altres missatges de la instal·lació es poden trobar a
101c100
< iniciat en el sistema instal·lat.
---
> iniciat amb el sistema instal·lat.
111,112c110,111
< del propòsit de cada element. Els detalls que podeu necessitar per saber com
< utilitzar un element en particular són a <xref linkend="module-details"/>.
---
> de la tasca de cada element. Els detalls que podeu necessitar per saber com
> utilitzar un element en particular els podeu trobar a <xref linkend="module-details"/>.
121c120
< Mostra la llista d'elements a l'usuari durant l'operació de l'instal·lador, i
---
> Mostra la llista d'elements durant l'operació de l'instal·lador i
123,127c122,126
< assignada una prioritat mitjana, de manera que si la vostra prioritat està
< definida a alta o crítica (alta és el valor per defecte), no veureu el menú.
< Per altra banda, si hi hagués un error que requerís la vostra intervenció, la
< prioritat de les qüestions es pot abaixar temporalment per permetre-us resoldre
< el problema, i, en aquest cas, pot aparèixer el menú.
---
> assignada una prioritat mitjana, si la vostra prioritat està
> definida com a alta o crítica (alta és el valor predeterminat) no veureu el menú.
> D'altra banda, si hi hagués un error que requerís la vostra intervenció, la
> prioritat de les qüestions es pot baixar temporalment per permetre resoldre
> el problema i, en aquest cas, pot aparèixer el menú.
131c130
< Podeu arribar al menú principal seleccionant el botó "Enrere" repetidament, per
---
> Podeu arribar al menú principal seleccionant el botó "Endarrere" repetidament, per
141,142c140,141
< missatges en l'idioma elegit, a no ser que la traducció per aquell idioma sigui
< incompleta. Quan una traducció no és completa, es mostraran missatges en anglès.
---
> missatges en l'idioma triat si no és que la traducció per aquell idioma és
> incompleta. Quan una traducció no és completa es mostraran missatges en anglès.
150c149
< Mostra una llista de països. L'usuari pot elegir el país on viu.
---
> Mostra una llista de països. L'usuari pot triar el país on viu.
158c157
< Mostra una llista de teclats, dels quals l'usuari tria el model que es
---
> Mostra una llista de teclats dels quals l'usuari tria el model que es
168c167
< de xarxa, unitats de disc, i PCMCIA.
---
> de xarxa, unitats de disc i PCMCIA.
184c183
< Configura les connexions de xarxa de l'ordinador de manera que es pugui
---
> Configura les connexions de xarxa de l'ordinador perquè es pugui
219c218
< El lowmem intenta detectar sistema amb poca memòria i aleshores fa diversos
---
> El lowmem intenta detectar un sistema amb poca memòria, en aquesta cas realitza diversos
230c229
< obtingut de la rèplica o CD elegit.
---
> obtingut de la rèplica o CD triat.
259c258
< programa de particions apropiat per l'arquitectura del vostre ordinador.
---
> programa de particions apropiat per a l'arquitectura del vostre ordinador.
267,268c266,267
< Visualitza una llista de particions, i crea sistemes de fitxers a les
< particions seleccionades d'acord amb les instruccions de l'usuari.
---
> Visualitza una llista de particions i crea sistemes de fitxers a les
> particions seleccionades segons les instruccions de l'usuari.
297c296
< sota Linux quan s'arrenqui de nou.
---
> sota Linux quan es torna a arrencar.
307c306
< l'arrencada), que pot oferir-vos la capacitat d'afegir els sistemes operatius
---
> l'arrencada), que pot oferir la capacitat d'afegir els sistemes operatius
317,319c316,318
< Instal·la un programa carregador de l'arrencada al disc dur, cosa que és
< necessària per què l'ordinador pugui arrencar el Linux sense utilitzar un
< disquet o CD-ROM. Molts carregadors de l'arrencada permeten a l'usuari elegir
---
> Instal·la un programa carregador de l'arrencada al disc dur, que és
> necessàri perquè l'ordinador pugui arrencar el Linux sense utilitzar un
> disquet o CD-ROM. Molts carregadors de l'arrencada permeten a l'usuari triar
328,330c327,329
< Proporciona diàlegs per configurar els paquets bàsics del sistema d'acord a les
< preferències de l'usuari. Això es fa normalment després d'arrencar de nou
< l'ordinador; és la 'primera execució' del nou sistema Debian.
---
> Proporciona diàlegs per configurar els paquets bàsics del sistema segons les
> preferències de l'usuari. Aquesta possibilitat realitza, normalment, després de tornar a arrencar 
> l'ordinador, és la 'primera execució' del nou sistema Debian.
338c337
< Permet a l'usuari executar un intèrpret d'ordres des del menú, o en una segona
---
> Permet a l'usuari executar un intèrpret d'ordres des del menú o en una segona
347,349c346,347
< Proveeix una forma per a què l'usuari registri informació en un disquet quan es
< troba algun problema, per tal de, després, informar dels problemes amb el
< programari d'instal·lació als desenvolupadors de Debian de forma acurada.
---
> Proporciona un mètode perquè l'usuari pugui registrar informació en un disquet quan es
> troba algun problema. Posteriorment i de forma acurada, pot informar als desenvolupadors des Debian dels problemes amb el programari d'instal·lació.

Reply to: