[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/welcome/doc-organization.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: doc-organization.xml 18602 2004-07-27 16:44:52Z joeyh $ -->

 <sect1 id="doc-organization">
 <title>Organització d'aquest document</title>

<para>

Aquest document està pensat per servir com a manual per aquells que
utilitzin Debian per primer cop. Intenta fer el mínim de suposicions
possibles pel que fa al nivell dels vostres coneixements. De totes
maneres, sí que suposem que teniu uns coneixements generals sobre com
funciona el maquinari en la vostra computadora.

</para><para>

Els usuaris experts també hi poden trobar informació de referència interessant,
incloent-hi l'espai mínim per a la instal·lació, detalls sobre el maquinari
suportat pel sistema d'instal·lació de Debian, i altres coses. Encoratgem als
usuaris experts a saltar d'una secció a l'altra d'aquest document.

</para><para>

En general, aquest manual s'ha organitzat de forma lineal, portant-vos a
través del procés d'instal·lació des del principi fins al final. A continuació
teniu els passos per a instal·lar &debian;, i les seccions d'aquest document
que s'hi corresponen:

<orderedlist>
<listitem><para>

Determineu si el vostre maquinari reuneix els requisits per utilitzar el
sistema d'instal·lació a <xref linkend="hardware-req"/>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Feu una còpia de seguretat del vostre sistema, dueu a terme qualsevol
planificació i configuració del maquinari previs a la instal·lació de Debian a
<xref linkend="preparing"/>. Si esteu preparant un sistema d'arrencada
múltiple, potser necessitareu crear espai al disc dur per fer-hi les particions
que utilitzarà Debian.

</para></listitem>
<listitem><para>

A <xref linkend="install-methods"/>, obtindreu els fitxers d'instal·lació
necessaris per al vostre mètode d'instal·lació.

</para></listitem>
<listitem><para>

<xref linkend="boot-installer"/> descriu l'arrencada en el sistema
d'instal·lació. Aquest capítol també discuteix els procediments de resolució
de problemes en cas que tingueu problemes en aquest pas.

</para></listitem>
<listitem><para>

Realitzeu la instal·lació pròpiament dita conforme a
<xref linkend="d-i-intro"/>. Això concerneix l'elecció del vostre idioma,
la configuració del mòduls controladors de dispositius, la configuració
de la vostra connexió de xarxa, de manera que la resta de fitxers per a la
instal·lació es puguin obtenir directament d'un servidor de Debian (si no esteu
instal·lant a partir d'un CD), el mètode de partició de les vostres unitats de
disc i la instal·lació del sistema funcional mínim.
(A <xref linkend="partitioning"/> trobareu alguna informació sobre com
configurar les particions pel vostre sistema Debian).

</para></listitem>
<listitem><para>

Arrenqueu en el sistema base recent instal·lat i feu una ullada a les tasques
de configuració addicionals a <xref linkend="boot-new"/>.

</para></listitem>
<listitem><para>

Instal·leu programari addicional amb <xref linkend="install-packages"/>.

</para></listitem>
</orderedlist>

</para><para>

Un cop tingueu el vostre sistema instal·lat, podeu llegir
<xref linkend="post-install"/>. Aquest capítol explica on podeu cercar més
informació sobre Unix i Debian, i com reemplaçar el vostre nucli.

<!-- XXX FIXME: Si voleu construir el vostre propi sistema d'instal·lació
a partir dels fonts, assegureu-vos d'haver llegit
<xref linkend="boot-floppy-techinfo"/>. -->

</para><para>

Finalment, podeu trobar informació sobre aquest document i sobre com
contribuir-hi a <xref linkend="administrivia"/>.

</para>

 </sect1>

 <sect1 condition="FIXME">
 <title>La vostra documentació d'ajuda és benvinguda</title>

<para>

S'apreciarà enormement qualsevol ajuda, suggeriment, i especialment, pedaços.
Es poden trobar versions funcionals d'aquest document a
<ulink url="&url-install-manual;"> </ulink>. Aquí trobareu una llista de totes
les arquitectures i idiomes per els quals aquest document és disponible.

</para><para>

Els fonts també són disponibles públicament; mireu a
<xref linkend="administrivia"/> per trobar informació concernent a com
contribuir. Agraïm els suggeriments, comentaris, pedaços i informes d'error
(utilitzeu el paquet &d-i-manual; pels errors, però comproveu primer que el
problema no s'hagi notificat ja).

</para>
 </sect1>

Reply to: