[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/welcome/what-is-debian-hurd.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: what-is-debian-hurd.xml 18683 2004-07-28 22:08:52Z joeyh $ -->

<!-- conditionalised because the hurd port is not yet an official debian
release -->
 <sect1 id="what-is-debian-hurd" condition="unofficial-build">
 <title>Què és el Debian GNU/Hurd?</title>

<para>

El Debian GNU/Hurd és un sistema Debian GNU que reemplaça el nucli
monolític del Linux amb el GNU Hurd &mdash; un conjunt de servidors que
s'executen a sobre del micronucli GNU Mach. El Hurd encara no és acabat,
i és inadequat per l'ús diari, però la feina segueix. Actualment, el Hurd
només s'està desenvolupant per l'arquitectura i386, encara que, quan el
sistema sigui més estable, es faran adaptacions a altres arquitectures.

</para><para>

Vegeu la <ulink url="http://www.debian.org/ports/hurd/";>
pàgina d'adapacions del Debian GNU/Hurd</ulink> i la
llista de correu <email>debian-hurd@lists.debian.org</email>
per obtenir més informació.

</para>

 </sect1>

Reply to: