[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

revisió parcial debian-installerJordi, t'adjunto una revisió de les primeres 150 cadenes

#. Type: select
#. Description
msgid "Choose the next step in the install process:"
-msgstr "Seleccioneu el següent pas en el procés d'instal·lació:"
+msgstr "Seleccioneu el següent pas del procés d'instal·lació:"

#. Type: error
#. Description
msgid "Installation step failed"
-msgstr "Ha fallat el pas de la instal·lació"
+msgstr "S'ha produït un error en el pas de la instal·lació"

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"An installation step failed. You can try to run the failing item again
from "
"the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: "
"${ITEM}"
-msgstr ""
"Ha fallat un pas de la instal·lació. Podeu provar a executar l'element
que "
"ha fallat una altra vegada des del menú, o ometre-lo i seleccionar una
altra "
"cosa. El pas que ha fallat és: ${ITEM}"
+msgstr ""
"S'ha produït un error en el pas de la instal·lació. Podeu provar de
tornar a "
"executar l'element que ha produït l'error des del menú, o ometre'l i "
"seleccionar una altra cosa. El pas en que s'ha produït l'error és:
${ITEM}"

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"This installation step depends on one or more other steps that have not
yet "
"been performed."
-msgstr ""
"Aquest pas de la configuració depén en un o més passos addicionals que
"
"encara no s'han dut a terme."
+msgstr ""
"Aquest pas de la configuració depèn d'un o més passos addicionals que
encara "
"no s'han dut a terme."

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"Please select the file download protocol. If unsure, select \"http\";
it is "
"less prone to problems involving firewalls."
-msgstr ""
"Seleccioneu un protocol a utilitzar per a descarregar fitxers. Si no
esteu "
"segur, seleccioneu «http» ja que és menys propens a tindre problemes "
"relacionats amb tallafocs."
+msgstr ""
"Seleccioneu un protocol a utilitzar per descarregar fitxers. Si no
esteu "
"segur, seleccioneu «http» ja que és menys propens a tenir problemes "
"relacionats amb tallafocs."

#. Type: string
#. Description
msgid ""
"If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the
proxy "
"information here. Otherwise, leave this blank."
-msgstr ""
"Si teniu que utilitzar un servidor intermediari d'HTTP per a accedir a
la "
"xarxa exterior, introduïu la informació del servidor ací. Si no, deixeu
això "
"en blanc."
+msgstr ""
"Si heu d'utilitzar un servidor intermediari d'HTTP per accedir a la
xarxa "
"exterior, introduïu ací la informació del servidor. Si no, deixeu-ho en
"
"blanc."

#. Type: string
#. Description
msgid ""
"The proxy information should be given in the standard form of "
"\"http://[[user][:pass]@]host[:port]/\"";
-msgstr ""
"La informació del servidor intermediari s'ha de donar en la forma
estàndard "
"«http://[[usuari][:contrasenya]@]servidor[:port]/»";
+msgstr ""
"La informació del servidor intermediari s'ha de donar en el format
estàndard "
"«http://[[usuari][:contrasenya]@]servidor[:port]/»";

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"Please select a Debian archive mirror. You should use a mirror in your
"
"country or region if you do not know which mirror has the best Internet
"
"connection to you."
-msgstr ""
"Si us plau, seleccioneu una rèplica de l'arxiu de Debian. Haurieu
d'usar una "
"rèplica al vostre país o regió si no sabeu quina rèplica té la millor "
"connexió d'Internet amb vosaltres."
+msgstr ""
"Seleccioneu una rèplica de l'arxiu de Debian. Si no sabeu amb quina
rèplica "
"teniu la millor connexió d'Internet, hauríeu d'utilitzar una rèplica
del "
"vostre país o regió."

#. Type: select
#. Description
msgid "Usually, ftp.<your country code>.debian.org is a good choice."
-msgstr ""
"Normalment, ftp.<codi del vostre de país>.debian.org és una bona
selecció."
+msgstr ""
"ftp.<codi del vostre de país>.debian.org acostuma a ser una bona
opció."

#. Type: string
#. Description
msgid ""
"If you need to use a FTP proxy to access the outside world, please
enter the "
"proxy information here. Otherwise, leave this blank."
-msgstr ""
"Si teniu que utilitzar un servidor intermediari d'FTP per a accedir el
món "
"exterior, introduïu la informació del servidor intermediari ací. Si no,
"
"deixeu açò en blanc."
+msgstr ""
"Si heu d'utilitzar un servidor intermediari d'FTP per accedir al món "
"exterior, introduïu ací la informació del servidor intermediari. Si no,
"
"deixeu-ho en blanc."

#. Type: string
#. Description
msgid ""
"The proxy information should be the standard form of "
"\"http://[[user][:pass]@]host[:port]/\".";
-msgstr ""
"La informació del servidor intermediari s'ha de donar en la forma
estàndard "
"«http://[[usuari][:contrasenya]@]servidor[:port]/»";
+msgstr ""
"La informació del servidor intermediari s'ha de donar en el format
estàndard "
"estàndard «http://[[usuari][:contrasenya]@]servidor[:port]/»";

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely
changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle
ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not
too "
"buggy."
-msgstr ""
"Debian té diverses branques. Stable està ben provada i canvia molt
rarament. "
"Unstable no està provada i canvia molt freqüentment. Testing està entre
els "
"dos mons, i reb moltes de les noves versions d'unstable si no tenen
molts "
"errors."
+msgstr ""
"Debian té diverses branques. Stable està ben provada i canvia molt
rarament. "
"Unstable no està provada i canvia molt freqüentment. Testing està entre
els "
"dos móns, i rep moltes de les noves versions d'unstable si no tenen
molts "
"errors."

#. Type: select
#. Description
msgid "Please choose one of the listed disks, to create partitions on
it."
-msgstr ""
"Si us plau, seleccioneu un dels discs llistats per crear particions en
ell."
+msgstr "Seleccioneu un dels discs llistats on crear-hi particions."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"Unable to find any disk in your system. Maybe some kernel modules need
to be "
"loaded."
-msgstr ""
"No s'ha trobat cap disc al vostre sistema. Pot ser cal carregar alguns
"
"mòduls del nucli."
+msgstr ""
"No s'ha trobat cap disc al vostre sistema. Potser cal carregar alguns
mòduls "
"del nucli."

#. Type: select
#. Description
msgid "Ignore questions with a priority less than..."
-msgstr "Ignora les preguntes amb una prioritat menor que..."
+msgstr "Ignora les preguntes amb una prioritat menor de..."

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration prioritize the questions
they "
"might ask you. Only questions with a certain priority or higher are
actually "
"shown to you; all less important questions are skipped."
-msgstr ""
"Els paquets que fan servir debconf per la seva configuració
priorititzen les "
"preguntes que van a preguntar. Només es mostraran preguntes amb una
certa "
"prioritat o superior; la resta de preguntes menys importants no seran "
"mostrades."
+msgstr ""
"Els paquets que fan servir debconf per la seva configuració
priorititzen les "
"preguntes que realitzaran. Només es mostraran preguntes amb una certa "
"prioritat o superior; la resta de preguntes menys importants no es "
"mostraran."

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"You can select the lowest priority of question you want to see:\n"
" - 'critical' is for items that will probably break the system\n"
"  without user intervention.\n"
" - 'high' is for items that don't have reasonable defaults.\n"
" - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.\n"
" - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in\n"
"  the vast majority of cases."
-msgstr ""
"Podeu escollir la prioritat més baixa per a les preguntes que voleu "
"veure:\n"
" - «crítica» és per a elements que probablement trencaran el sistema
si\n"
"  l'usuari no intervé.\n"
" - «alta» és per a elements que no tenen valors per defecte
raonables.\n"
" - «mitjana» és per a elements normals que tenen valors per defecte
raonables.\n"
" - «baixa» és per a elements trivials que tenen valors per defecte
que\n"
"  funcionaran en la gran majoria dels casos."
+msgstr ""
"Podeu escollir la prioritat més baixa per a les preguntes que voleu "
"veure:\n"
" - «crítica» és per a elements que probablement trencaran el sistema
si\n"
"  l'usuari no hi intervé.\n"
" - «alta» és per a elements que no tenen valors predeterminats
raonables.\n"
" - «mitjana» és per a elements normals que tenen valors predeterminats
raonables.\n"
" - «baixa» és per a elements trivials que tenen valors predeterminats
que\n"
"  funcionaran en la gran majoria dels casos."

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"For example, this question is of medium priority, and if your priority
were "
"already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question."
-msgstr ""
"Per exemple, aquesta pregunta és de prioritat mitjana, i si la vostra "
"prioritat ja estava establerta a «alta» o «crítica», no veurieu aquesta
"
"pregunta."
+msgstr ""
"Per exemple, aquesta pregunta és de prioritat mitjana, si la vostra "
"prioritat ja estava establerta a «alta» o «crítica» no la veuríeu."

#. Type: boolean
#. Description
msgid "Warning: this check depends on your hardware and may take some
time."
-msgstr ""
"Avís: aquesta comprovació depén del vostre maquinari i pot trigar un "
"temps."
+msgstr ""
"Avís: aquesta comprovació depèn del vostre maquinari i pot trigar un "
"temps."

#. Type: note
#. Description
msgid ""
"Please insert one of the official Debian CD-ROMs into the drive before
"
"continuing."
-msgstr ""
"Inseriu un dels CD-ROM oficials de Debian a la unitat abans de "
"continuar."
+msgstr ""
"Abans de continuar, inseriu un dels CD-ROM oficials de Debian a la
unitat."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"The CD-ROM ${CDROM} could not be mounted correctly. Please check the
media "
"and cables, and try it again."
-msgstr ""
"El CD-ROM ${CDROM} no s'ha pogut muntar correctament. Si us plau,
comproveu "
"el medi i els cables, i proveu de nou."
+msgstr ""
"El CD-ROM ${CDROM} no s'ha pogut muntar correctament. Comproveu el
mitjà i "
"els cables, i proveu-ho de nou."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"The CD-ROM you have inserted is not a valid Debian CD-ROM. Please
change the "
"disk."
-msgstr ""
"El CD-ROM que heu inserit no és un CD-ROM de Debian vàlid. Si us plau,
"
"canvieu el disc."
+msgstr ""
"El CD-ROM que heu inserit no és un CD-ROM de Debian vàlid. Canvieu el "
"disc."

#. Type: note
#. Description
msgid "Integrity test successful"
-msgstr "Comprovació d'integritat exitosa"
+msgstr "La comprovació de la integritat s'ha realitzat correctament"

#. Type: note
#. Description
msgid "The CD-ROM integrity test was successful. The CD-ROM is valid."
-msgstr ""
"La comprovació d'integritat del CD-ROM ha estat exitosa. El CD-ROM és "
"vàlid."
+msgstr ""
"La comprovació de la integritat del CD-ROM s'ha realitzat amb èxit. El
"
"CD-ROM és vàlid."

#. Type: error
#. Description
msgid "Integrity test failed"
-msgstr "Ha fallat la comprovació d'integritat"
+msgstr "S'ha produït un error en la comprovació de la integritat"

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"The ${FILE} file failed the MD5 checksum verification. Your CD-ROM or
this "
"file may have been corrupted."
-msgstr ""
"El fitxer ${FILE} ha fallat la verificació de les sumes de comprovació
MD5. "
"El vostre CD-ROM o aquest fitxer poden estar corromputs."
+msgstr ""
"S'ha produït un error en la verificació de sumes d'error MD5 del fitxer
"
"${FILE}. El vostre CD-ROM o aquest fitxer poden estar corromputs."

#. Type: note
#. Description
msgid ""
"Please make sure you have inserted the Debian boot CD-ROM to continue
with "
"the installation."
-msgstr ""
"Assegureu-vos que heu inserit el CD-ROM d'arrencada de Debian per a "
"continuar amb la instal·lació."
+msgstr ""
"Per continuar la instal·lació, assegureu-vos que heu inserit el CD-ROM
"
"d'arrencada de Debian."

#. Type: boolean
#. Description
msgid ""
"You may need to load additional CD-ROM drivers from a driver floppy. If
you "
"have such a floppy available now, put it in the drive, and continue. "
"Otherwise, you will be given the option to manually select CD-ROM
modules."
-msgstr ""
"És possible que necessiteu carregar controladors de CD-ROM addicionals
des "
"d'un disquet. Si teniu un d'aquests disquets disponible, introduïu-lo
en la "
"disquetera, i continueu. Si no, tindreu l'oportunitat de seleccionar
mòduls "
"de CD-ROM manualment."
+msgstr ""
"Probablement haureu de carregar controladors de CD-ROM addicionals des
d'un "
"disquet. Si el teniu disponible, introduïu-lo a la disquetera i
continueu. "
"Si no, tindreu l'oportunitat de seleccionar mòduls de CD-ROM
manualment."

#. Type: text
#. Description
msgid "Detecting hardware to find CD-ROM drives"
-msgstr "S'està detectant el maquinari per a trobar unitats de CD-ROM"
+msgstr "S'està detectant el maquinari per trobar unitats de CD-ROM"

#. Type: boolean
#. Description
msgid ""
"Your CD-ROM drive may be an old Mitsumi or another non-IDE, non-SCSI
CD-ROM "
"drive. In that case you should choose which module to load and the
device to "
"use. If you don't know which module and device are needed, look for
some "
"documentation or try a network installation instead of a CD-ROM "
"installation."
-msgstr ""
"El vostre lector de CD-ROM pot ser un vell Mitsumi, o un altre lector "
"no-IDE, no-SCSI. En aquest cas, haurieu d'indicar quin mòdul carregar i
quin "
"dispositiu utilitzar. Si no sabeu quin mòdul i dispositiu es necessita,
"
"cerqueu per un poc de documentació o intenteu una instal·lació per
xarxa en "
"comptes d'una instal·lació per CD-ROM."
+msgstr ""
"El vostre lector de CD-ROM pot ser un vell Mitsumi, o un altre lector "
"no-IDE, no-SCSI. En aquest cas, hauríeu d'indicar quin mòdul carregar i
quin "
"dispositiu utilitzar. Si no sabeu quin mòdul i dispositiu es necessita,
"
"cerqueu un poc de documentació o intenteu una instal·lació per xarxa en
"
"comptes d'una instal·lació per CD-ROM."

#. Type: boolean
#. Description
msgid "Try again to mount the CD-ROM?"
-msgstr "Voleu intentar muntar el CD-ROM una altra vegada?"
+msgstr "Voleu intentar muntar el CD-ROM de nou?"

#. Type: boolean
#. Description
msgid ""
"Your installation CD-ROM couldn't be mounted. This probably means that
the "
"CD-ROM was not in the drive. If so you can insert it and try again."
-msgstr ""
"El vostre CD-ROM d'instal·lació no s'ha pogut muntar. Açò probablement
vol "
"dir que el CD-ROM no estava a la unitat. Si és així, podeu inserir-lo i
"
"tornar a provar."
+msgstr ""
"No s'ha pogut muntar el CD-ROM d'instal·lació. Probablement indiqui que
el "
"CD-ROM no estava a la unitat. Si és així, podeu inserir-lo i tornar-ho
a "
"provar."

#. Type: select
#. Description
msgid "Module needed for accessing the CD-ROM:"
-msgstr "Mòdul requerit per accedir el CD-ROM:"
+msgstr "Mòdul necessari per accedir al CD-ROM:"

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"The automatic detection didn't find a CD-ROM drive. You can try to load
a "
"specific module if you have a unusual CD-ROM drive (that is neither IDE
nor "
"SCSI)."
-msgstr ""
"L'autodetecció no ha trobat cap lector de CD-ROM. Podeu provar a
carregar un "
"mòdul específic si teniu un CD-ROM estrany (que no és ni IDE ni SCSI)."
+msgstr ""
"L'autodetecció no ha trobat cap lector de CD-ROM. Si teniu un CD-ROM
estrany "
"(que no és ni IDE ni SCSI) podeu provar de carregar un mòdul
específic.."

#. Type: string
#. Description
msgid "Device file for accessing the CD-ROM:"
-msgstr "Fitxer de dispositiu per a accedir al CD-ROM:"
+msgstr "Fitxer de dispositiu per accedir al CD-ROM:"

#. Type: string
#. Description
msgid ""
"In order to access your CD-ROM drive, please enter the device file that
"
"should be used. Non-standard CD-ROM drives use non-standard device
files "
"(such as /dev/mcdx)."
-msgstr ""
"Per a obtenir accés al lector de CD-ROM, introduïu el fitxer de
dispositiu "
"s'ha d'utilitzar. Els lectors de CD-ROM no èstandards utilitzen fitxers
de "
"dispositius no estàndards (com per exemple /dev/mcdx)."
+msgstr ""
"Per obtenir accés al lector de CD-ROM, introduïu el fitxer de
dispositiu "
"s'ha d'utilitzar. Els lectors de CD-ROM no èstandards utilitzen fitxers
de "
"dispositius no estàndards (com per exemple /dev/mcdx)."

#. Type: string
#. Description
msgid ""
"You may switch to the shell on the second terminal (ALT+F2) to check
the "
"available devices in /dev with \"ls /dev\". You can return to this
screen by "
"pressing ALT+F1."
-msgstr ""
"Podeu canviar a l'intèrpret d'ordres al segon terminal (ALT+F2) per "
"comprovar els dispositius disponibles en /dev amb «ls /dev». Podeu
tornar "
"ací prement ALT+F1."
+msgstr ""
"Per comprovar els dispositius disponibles a /dev podeu utilitzar
l'intèrpret "
"d'ordres del segon terminal (ALT+F2) i l'ordre «ls /dev» . Podeu tornar
ací "
"prement ALT+F1."

#. Type: note
#. Description
msgid ""
"The CD-ROM autodetection was successful. A CD-ROM drive has been found
and "
"it currently contains the CD ${cdname}. The installation will now
continue."
-msgstr ""
"La detecció automàtica del CD-ROM ha funcionat. S'ha trobat un lector
de "
"CD-ROM que actualment conté el CD ${cdname}. La instal·lació continuarà
ara."
+msgstr ""
"La detecció automàtica del CD-ROM s'ha realitzat correctament. S'ha
trobat "
"un lector de CD-ROM que conté el CD ${cdname}. La instal·lació "
"continuarà."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"You may be able to install Debian without a CD-ROM, by using an
alternate "
"source such as a network."
-msgstr ""
"Podeu instal·lar Debian sense un CD-ROM, fent servir un font alternatiu
com "
"la xarxa."
+msgstr ""
"Podeu instal·lar Debian sense un CD-ROM, fent servir una font
alternativa "
"com podria ser una xarxa."

#. Type: error
#. Description
msgid "Please insert a Debian CD to continue with the installation."
-msgstr "Inseriu un CD de Debian per continuar amb la instal·lació."
+msgstr "Per continuar la instal·lació inseriu un CD de Debian."

#. Type: text
#. Description
msgid "Detecting hardware to find hard drives"
-msgstr "S'està detectant el maquinari per a trobar discs durs"
+msgstr "S'està detectant el maquinari per trobar discs durs"

#. Type: text
#. Description
msgid "Scanning ${DRIVE} (in ${DIRECTORY})..."
-msgstr "S'està analitzant ${DRIVE} (en ${DIRECTORY})..."
+msgstr "S'està analitzant ${DRIVE} (a ${DIRECTORY})..."

#. Type: boolean
#. Description
msgid "Do full disk search for installer ISO image?"
-msgstr "Voleu fer una cerca completa per imatge ISO de l'instal·lador?"
+msgstr "Voleu fer una cerca completa de la imatge ISO de
l'instal·lador?"

#. Type: boolean
#. Description
msgid ""
"The quick scan for installer ISO images, which looks only in common
places, "
"did not find an installer ISO image. It's possible that a more thorough
"
"search will find the ISO image, but it may take a long time."
-msgstr ""
"La cerca ràpida per a imatges ISO de l'instal·lador, que només cerca en
"
"llocs comuns, no ha trobat cap imatge ISO de l'instal·lador. És
possible que "
"una cerca més exhaustiva trobe la imatge ISO, però això trigarà un
temps."
+msgstr ""
"La cerca ràpida d'imatges ISO de l'instal·lador, que només cerca en
llocs "
"comuns, no ha trobat cap. És possible que una cerca més exhaustiva
trobe la "
"imatge ISO, però trigarà un temps."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"No installer ISO images were found. If you downloaded the ISO image, it
may "
"have a bad filename (not ending in \".iso\"), or it may be on a
filesystem "
"that could not be mounted. You'll have to do a network install instead,
or "
"reboot and fix the ISO image."
-msgstr ""
"No s'ha trobat cap imatge ISO de l'instal·lador. Si heu descarregat la
"
"imatge ISO, pot tindre un nom de fitxer erroni (no acabat en «.iso»), o
pot "
"estar en un sistema de fitxers que no s'ha pogut muntar. Haureu de fer
una "
"instal·lació per xarxa en el seu lloc, o tornar a arrencar i arreglar
la "
"imatge ISO."
+msgstr ""
"No s'ha trobat cap imatge ISO de l'instal·lador. Si heu descarregat la
"
"imatge ISO pot tenir un nom de fitxer erroni (no acabat en «.iso»), o
pot "
"estar en un sistema de fitxers que no s'ha pogut muntar. En comptes
d'això "
"haureu de fer una instal·lació per xarxa o tornar a arrencar i arreglar
la "
"imatge ISO."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"While one or more possible ISO images were found, they did not look
like "
"valid installer ISO images."
-msgstr ""
"Encara que s'han trobat una o més possibles imatges ISO, no semblem ser
"
"imatges ISO de l'instal·lador vàlides."
+msgstr ""
"Tot i haver-se trobat una o més possibles imatges ISO, no semblem ser "
"imatges ISO de l'instal·lador vàlides."

#. Type: error
#. Description
msgid "Please do a network install instead, or reboot and fix the ISO
image."
-msgstr ""
"Si us plau, feu una instal·lació per xarxa en el seu lloc, o torneu a "
"arrencar i arregleu la imatge ISO."
+msgstr ""
"En comptes d'això feu una instal·lació per xarxa o torneu a arrencar i
"
"arregleu la imatge ISO."

#. Type: note
#. Description
msgid "Successfully mounted ${SUITE} installer ISO image"
-msgstr "S'ha muntat amb èxit la imatge ISO de l'instal·lador de
${SUITE}"
+msgstr "La imatge ISO de l'instal·lador de ${SUITE} s'ha muntat
correctament"

#. Type: note
#. Description
msgid ""
"The ISO file ${FILENAME} on ${DEVICE} (${SUITE}) will be used as the "
"installation ISO image."
-msgstr ""
"El fitxer ISO ${FILENAME} en ${DEVICE} (${SUITE}) s'utilitzarà com la
imatge "
"ISO d'instal·lació."
+msgstr ""
"El fitxer ISO ${FILENAME} a ${DEVICE} (${SUITE}) s'utilitzarà com la
imatge "
"ISO d'instal·lació."

#. Type: note
#. Description
msgid "Insert formatted floppy in drive"
-msgstr "Inseriu un disquet formatat en la disquetera"
+msgstr "Inseriu un disquet formatat a la disquetera"

#. Type: note
#. Description
msgid "Log files and configuration info will be copied into this
floppy."
-msgstr ""
"Els fitxers de registres i la informació de la configuració es copiaran
en "
"aquest disquet."
+msgstr ""
"Els fitxers de registres i la informació de la configuració es copiaran
al "
"disquet."

#. Type: note
#. Description
msgid ""
"The information will also be stored in /var/log/debian-installer/ on
the "
"installed system, and on a floppy if the floppy device was found."
-msgstr ""
"La informació es desarà en /var/log/debian-instaler/ al sistema
instal·lat, "
"i en un disquet si es troba una disquetera."
+msgstr ""
"La informació es desarà al directori/var/log/debian-instaler/ del
sistema "
"instal·lat i en un disquet si es troba una disquetera."

#. Type: note
#. Description
msgid ""
"No floppy device was found. If this computer has a floppy drive, it is
"
"probably a bug in the bugreporter-udeb package that got you here."
-msgstr ""
"No s'ha trobat cap disquetera. Si aquest ordinador té una disquetera,
és "
"probable que hagueu trobat un error en el paquet bugreporter-udeb."
+msgstr ""
"No s'ha trobat cap disquetera. Si aquest ordinador té una disquetera,
és "
"probable que hagueu trobat un error del paquet bugreporter-udeb."

#. Type: note
#. Description
msgid "Note: USB floppies are not supported at the moment."
-msgstr "Nota: Les disqueteres USB no són suportades de moment."
+msgstr "Nota: De moment les disqueteres USB no estan suportades."

#. Type: text
#. Description
msgid "Installing YaBoot"
-msgstr "S'està instal·lant YaBoot"
+msgstr "S'està instal·lant el YaBoot"

#. Type: boolean
#. Description
msgid "Yaboot installation failed. Continue anyway?"
-msgstr "La instal·lació de Yaboot ha fallat. Voleu continuar
igualment?"
+msgstr "S'ha produït un error en la instal·lació del Yaboot. Voleu
continuar?"

#. Type: boolean
#. Description
msgid ""
"The yaboot package failed to install into /target/. Installing Yaboot
as a "
"boot loader is a required step. The install problem might however be "
"unrelated to Yaboot, so continuing the installation may be possible."
-msgstr ""
"No s'ha pogut instal·lar el paquet yaboot en /target/. Instal·lar
Yaboot com "
"el carregador és un pas requerit. El problema d'instal·lació pot no
estar "
"relacionat amb Yaboot, així que continuar amb la instal·lació potser
serà "
"possible."
+msgstr ""
"No s'ha pogut instal·lar el paquet yaboot al directori /target/.
Instal·lar "
"Yaboot com el carregador és un pas requerit. El problema d'instal·lació
pot "
"no estar relacionat amb Yaboot, així que continuar amb la instal·lació
"
"potser serà possible."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"No hard disks were found which have an \"Apple_Bootstrap\" partition. 
You "
"must create an 819200-byte partition with type \"Apple_Bootstrap\"."
-msgstr ""
"No s'ha trobat cap dic que continga una partició «Apple_Bootstrap».
Teniu "
"que crear una partició de 819200 octets de tipus «Apple_Bootstrap»."
+msgstr ""
"No s'ha trobat cap dic que continga una partició «Apple_Bootstrap». Heu
de "
"crear una partició de 819200 octets de tipus «Apple_Bootstrap»."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"No partition is mounted as your new root partition. You must mount a
root "
"partition first."
-msgstr ""
"No hi ha cap partició muntada com la vostra partició arrel. Heu de
muntar "
"una partició arrel abans de tot."
+msgstr ""
"No hi ha cap partició muntada com a particio arrel. Abans de res heu de
"
"muntar una partició."

#. Type: select
#. Description
msgid ""
"Yaboot (the Linux boot loader) needs to be installed on a hard disk "
"partition in order for your system to be bootable. Please choose the "
"destination partition from among these partitions that have the
bootable "
"flag set."
-msgstr ""
"Yaboot (el carregador de Linux) necessita instal·lar-se en una partició
de "
"disc dur per a que el vostre sistema puga arrencar. Si us plau,
seleccioneu "
"la partició de destí d'entre aquestes particions que tenen el
senyalador "
"d'arrencada establert."
+msgstr ""
"Perquè el sistema puga arrencar, el Yaboot (el carregador de Linux) "
"necessita instal·lar-se en una partició de disc dur. Seleccioneu la
partició "
"destí entre les particions que tenen el senyalador d'arrencada "
"establert."

#. Type: error
#. Description
msgid "Mounting the proc filesystem on /target/proc failed."
-msgstr "Ha fallat el muntatge del sistema de fitxers proc en
/target/proc."
+msgstr "Ha fallat el muntatge del sistema de fitxers proc a
/target/proc."

#. Type: error
#. Description
msgid "Please check the system log or the output on the third console
(tty3)."
-msgstr ""
"Comproveu el registre del sistema o l'eixida en la tercera consola
(tty3)."
+msgstr ""
"Comproveu el registre del sistema o l'eixida de la tercera consola
(tty3)."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
msgid "Install yaboot on a hard disk"
-msgstr "Instal·la yaboot en un disc dur"
+msgstr "Instal·la el yaboot en un disc dur"

#. Type: boolean
#. Description
msgid "quik installation failed. Continue anyway?"
-msgstr "La instal·lació de quik ha fallat. Voleu continuar igualment?"
+msgstr ""
"S'ha produït un error en la instal·lació de quik. Voleu continuar "
"igualment?"

#. Type: boolean
#. Description
msgid ""
"The quik package failed to install into /target/. Installing quik as a
boot "
"loader is a required step. The install problem might however be
unrelated "
"to quik, so continuing the installation may be possible."
-msgstr ""
"No s'ha pogut instal·lar el paquet quik en /target/. Instal·lar quik
com el "
"carregador és un pas requerit. El problema d'instal·lació pot no estar
"
"relacionat amb quik, així que continuar amb la instal·lació potser serà
"
"possible."
+msgstr ""
"No s'ha pogut instal·lar el paquet quik al directori /target/.
Instal·lar "
"quik com el carregador és un pas requerit. Com que el problema de la "
"instal·lació pot no estar relacionat amb quik, potser serà possible "
"continuar la instal·lació."

#. Type: error
#. Description
msgid "Root partition not on first disk"
-msgstr "La partició arrel no és en el primer disc"
+msgstr "La partició arrel no és al primer disc"

#. Type: error
#. Description
msgid "/boot cannot be a separate partition"
-msgstr "/boot no pot estar a una partició separada"
+msgstr "El /boot no pot estar a una partició separada"

#. Type: boolean
#. Description
msgid ""
"You have chosen to install the quik boot loader. You will not be able
to "
"boot any other operating system from this disk. Furthermore, your
machine "
"may not be bootable in any manner after this process completes. If you
are "
"left with a blank screen, you may need to try a cold boot and hold down
"
"Command-Option-P-R."
-msgstr ""
"Heu seleccionat instal·lar el carregador quik. No podreu arrencar cap
altre "
"sistema operatiu des d'aquest disc. A més a més, el vostre ordinador
potser "
"no podrà arrencar de cap manera després de que es complete aquest
procés. Si "
"vos quedeu amb una pantalla en blanc, és possible que tingueu que
tornar a "
"arrancar en fred i prèmer Command-Option-P-R."
+msgstr ""
"Heu escollit instal·lar el carregador quik. No podreu arrencar cap
altre "
"sistema operatiu des d'aquest disc. A més a més, el vostre ordinador
potser "
"no podrà arrencar de cap manera després de que es complete aquest
procés. Si "
"vos quedeu amb una pantalla en blanc, és possible que us calgui que
tornar a "
"arrancar en fred i prémer Command-Option-P-R."

#. Type: boolean
#. Description
msgid "Be aware that this code has not been thoroughly tested."
-msgstr "Teniu en compte que aquest codi no ha sigut provat
exhaustivament."
+msgstr "Teniu en compte que el codi no s'ha provat d'una forma
exhaustiva."

#. Type: text
#. Description
msgid "Creating quik configuration"
-msgstr "S'està creant la configuració de quik"
+msgstr "S'està creant la configuració del quik"

#. Type: error
#. Description
msgid "Failed to create quik configuration"
-msgstr "No s'ha pogut crear la configuració de quik"
+msgstr "No s'ha pogut crear la configuració del quik"

#. Type: error
#. Description
msgid "The creation of the main quik configuration file failed."
-msgstr "La creació del fitxer de configuració principal de quik ha
fallat."
+msgstr ""
"S'ha produït un error en la creació del fitxer de configuració
principal del "
"quik."

#. Type: error
#. Description
msgid ""
"/vmlinux or /boot/vmlinux in the installed system appears not to be a "
"symlink to a kernel image. This is probably a bug."
-msgstr ""
"/vmlinux o /boot/vmlinux en el sistema instal·lat no semblen ser un
enllaç "
"simbòlic a una imatge de nucli. És possible que això siga un bug."
+msgstr ""
"Els /vmlinux o /boot/vmlinux del sistema instal·lat no semblen ser un
enllaç "
"simbòlic a una imatge de nucli. És possible que això siga un error."

#. Type: error
#. Description
msgid "The installation of the quik boot loader failed."
-msgstr "Ha fallat la instal·lació del carregador quik."
+msgstr "S'ha produït un error en la instal·lació del carregador quik."

#. Type: error
#. Description
msgid "Warning: your system may be unbootable!"
-msgstr "Avís: el vostre sistema pot no ser arrencable!"
+msgstr "Avís: el vostre sistema potser no s'arrencarà!"

Reply to: