[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://update-clusterA Divendres 19 Març 2004 23:48, Aleix Badia i Bosch va escriure:

Hola Aleix:

He mirat la traducció i tot me sembla correcta amb dos problemes menors:

#. Description
#: ../nfs-common.templates:3
msgid ""
"The statd daemon uses tcpwrappers to control access.  To configure it, use "
"program name \"statd\" in /etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny."
msgstr ""
"El domini de l'statd utilitza..."
Crec que és:
"El dimoni de l'statd..." 


Una tonteries (a corretgir només si tens prou temps):
#. Description
#: ../nfs-kernel-server.templates:3
msgid ""
"To comply with standards and increase data safety, the Linux NFS server now "
"defaults to synchronous writes.  Since this is a major change, it is not "
"silent: All exports should be explicitly marked as either \"sync\" or 
\"async"
"\".  Exports not so marked will elicit warnings."
msgstr ""
"Per complir els estàndards i incrementar la seguretat, el servidor d'NFS de "
"Linux utilitza escriptura síncrona per defecte. Al ser una modificació "
"important es notifica: tot els recursos exportats s'han de definir "
"explícitament com \"sync\" o \"async\". Els recursos compartits que no es "
"defineixin d'un dels dos tipus generaran avisos."

Poder col·locar un "ara" després de Linux ja que sembla que és una 
modificació:
"Per complir els estàndards i incrementar la seguretat, el servidor d'NFS de "
"Linux _ara_ utilitza escriptura síncrona per defecte..."

Gràcies per fer més entenedor Debian als catalanoparlants. Salut. Pep Roca..Reply to: