[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po://aptitude_0.2.14/po/ca.poOn Sat, Mar 13, 2004 at 03:26:10PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Adjunto la versió comprimida, originalment ocuparia 110k

#: src/reason_fragment.cc:520
msgid "upgraded"
msgstr "actualitzat"
                                        
#: src/reason_fragment.cc:520
msgid "downgraded"
msgstr "desactualitzat"
 
aquestes dos són el que s'utilitzarà per a construir les següents
frases.
 
#. I hope this is ok for the translators :-/ --
#. factoring out upgraded/downgraded in its two senses
#. would be a royal pain even if gettext supported it.
#: src/reason_fragment.cc:526
msgid ""
"The following packages depend on the currently installed version of %B%s%b (%"
"B%s%b), or conflict with the version it will be %s to (%B%s%b), and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"Els següents paquets depenen de la versió de %B%s%b (%B%s%b) actualment\n"
"instal·lada, o entren en conflicte amb la versió que es %s a (%B%s%b) i es "
"trencarà si es %s."

Aleshores, això quedarà:

"... o entren en conflicte amb la versió que es %s a (%B%s%b) i es
trencarà si es desactualitzat" o pitjor, "si es actualitzat".

Cal trobar una manera de dir "desactualitza" o "actualitza" i que
l'apostrof no es done pel sac. Alguna idea?

#: src/reason_fragment.cc:533
msgid ""
"The following packages conflict with version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"Els següents paquets entren en conflicte amb la versió %B%s%b del %B%s%b i "
"continran errors si és %s."

contindran

#: src/reason_fragment.cc:538
msgid ""
"The following packages depend on version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"Els següents paquets depenen de la versió %B%s%b del %B%s%b i contindran "
"errors si és %s."

A banda de l'error d'abans, ací l'"és" porta accént quan no ha de
portar.

També cal repasar com es diu a l'acció "remove a package" en Dpkg, i
sincronitzar-la en aptitude. Crec que en dpkg parlem de paquets
"eliminats" (remove) i "purgats" (purge). En aptitude he vist
"suprimit". Això és important, perque són els noms d'accions de dpkg.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: