[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://noffleFitxer: noffle_1.1.5-4_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 22 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
13/3/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# noffle (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: noffle_1.1-4_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-12 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Default
#: ../templates:3
msgid "119"
msgstr "119"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Please choose the port number noffle runs on:"
msgstr "Escolliu el nombre de port al qual es vincula el noffle:"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"The default port number for NNTP is 119 (nntp). However, perhaps you want to "
"run noffle alongside a normal NNTP server; in that case, choose another "
"number (above 1024, I recommend 10119), and configure your news reader also "
"to use that port number."
msgstr ""
"El nombre de port predeterminat d'NNTP és el 119 (nntp). Si voleu executar "
"el noffle com un servidor NNTP normal escolliu un altre nombre (per sobre "
"1024, es recomana el 10119) i configureu els lectors de notícies perquè "
"l'utilitzin."

#. Default
#: ../templates:12
msgid "news"
msgstr "notícies"

#. Description
#: ../templates:13
msgid "Which parent NNTP server do you want to use?"
msgstr "Quin servidor d'NNTP pare voleu utilitzar?"

#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"Noffle expects to obtain its news from another NNTP server. Enter the name "
"of that server here. If the server uses a non-standard port number for the "
"NNTP connection, please fill that in here as 'servername:portnumber'."
msgstr ""
"El Noffle obté les notícies d'un altre servidor d'NNTP, introduïu-ne el nom. "
"Si el servidor no utilitza un nombre de port estàndard ompliu-ho amb el "
"format 'nomservidor:nombreport'."

#. Description
#: ../templates:20
msgid "What is your username when accessing your parent NNTP server?"
msgstr "Quin és el nom d'usuari per accedir al servidor d'NNTP pare?"

#. Description
#: ../templates:20
msgid ""
"If you need to authenticate you may fill in your username on your parent "
"NNTP server; if not, just leave this field blank."
msgstr ""
"Si us heu d'autenticar probablement heu d'omplir el vostre nom d'usuari al "
"servidor d'NNTP pare, si no he heu de fer, deixeu el camp en blanc."

#. Description
#: ../templates:29
msgid "What is your password when accessing your parent NNTP server?"
msgstr "Quin és la contrasenya per accedir al servidor d'NNTP pare?"

#. Description
#: ../templates:29
msgid ""
"If you need to authenticate you may fill in your password on your parent "
"NNTP server; if not, just leave this field blank. Warning: This password "
"will be saved in plaintext in /etc/news/noffle.conf and in the debconf "
"database!"
msgstr ""
"Si us heu d'autenticar probablement heu d'omplir el vostre nom d'usuari al "
"servidor d'NNTP pare, si no he heu de fer, deixeu el camp en blanc. Avís: la "
"contrasenya es desarà en format de text al fitxer /etc/news/noffle.conf i a "
"la base de dades del debconf."

#. Description
#: ../templates:29
msgid ""
"This is not the preferred way of authentication, since your password will be "
"transmitted in clear text, see README.Debian for more details."
msgstr ""
"No és el mètode d'autenticació aconsellable, ja que la contrasenya es "
"transmetrà en text pla. Per veure més informació vegeu README.Debian."

#. Choices
#: ../templates:40
msgid "ppp, cron"
msgstr "ppp, cron"

#. Description
#: ../templates:41
msgid "How is noffle supposed to fetch the articles?"
msgstr "Quin mètode de recollida dels articles ha d'utilitzar el noffle?"

#. Description
#: ../templates:41
msgid ""
"If this is a dialup system, then noffle can be configured to fetch articles "
"when the PPP connection comes online. This is done via scripts in /etc/ppp/"
"ip-up.d/ and /etc/ppp/ip-down.d/. If you have a permanent connection, noffle "
"will assume it can always access the NNTP server and a cron job will do."
msgstr ""
"Si és una sistema de marcatge directe es pot configurar perquè el noffle "
"reculli els articles en activar-se la connexió PPP. Es realitza a través de "
"les seqüències dels directoris/etc/ppp/if-up.d i /etc/ppp/ip-down.d/. Si és "
"una connexió permanent, el noffle assumirà que pot accedir a un servidor "
"NNTP en qualsevol moment utilitzant una tasca del cron."

#. Default
#: ../templates:50
msgid "300"
msgstr "300"

#. Description
#: ../templates:51
msgid "Fetch how many articles by default?"
msgstr "Quants articles ha de recollir per defecte?"

#. Description
#: ../templates:51
msgid ""
"When noffle fetches articles, it will never fetch more than this amount; if "
"there are more, the oldest are discarded."
msgstr ""
"El noffle no recollirà més articles que aquesta quantitat, si n'hi ha més "
"descartaran els més antics."

#. Default
#: ../templates:57
msgid "14"
msgstr "14"

#. Description
#: ../templates:58
msgid "What should the default expire time (in days) be?"
msgstr "Quina ha de ser la data de venciment (en dies) predeterminada?"

#. Description
#: ../templates:58
msgid ""
"Noffle is configured to purge the local cache of articles older than a "
"certain limit. This parameter configures the minimum age of articles to "
"expire; this can be fine-tuned in /etc/news/noffle.conf if necessary. Enter "
"'0' to disable it."
msgstr ""
"El noffle està configurat per purgar de la memòria cau local  els articles "
"anteriors a una data. El paràmetre configura el temps de vida mínim dels "
"articles pel venciment, si és necessari es pot perfilar al fitxer /etc/news/"
"noffle.conf. Introduïu el valor '0' per inhabilitar-ho."

Reply to: