[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://uucpFitxer: uucp_1.07-3_templates.po
Versió: 0.1
Estat Total: 7 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
6/3/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# uucp (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uucp_1.07-3_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid "uucp crontab corrupted on upgrade"
msgstr "durant l'actualització s'ha generat un error al crontab de l'uucp"

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid ""
"Older versions of the uucp package unfortunatly corrupted the uucp crontab "
"upon upgrade (the first 3 lines got removed). The crontab was installed as a "
"user crontab of the uucp user."
msgstr ""
"Les versions antigues del paquet uucp generen errors al crontab de l'uucp "
"durant l'actualització (les tres primeres línies se suprimeixen). El crontab "
"s'ha instal·lat com a usuari crontab o uucp."

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid ""
"The new crontab can be found in /etc/cron.d/uucp. It does not need "
"installing via crontab(1)."
msgstr ""
"El crontab nou es pot trobar a /etc/cron.d/uucp. No és necessari instal·lar-"
"lo utilitzant el crontab(1)."

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid "Please change that file according to your needs."
msgstr "Modifiqueu el fitxer en funció de les vostres necessitats."

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid ""
"What is left from your old crontab file can be found in /etc/uucp/crontab. "
"You may remove this file if you do not need it any longer."
msgstr ""
"Les restes del fitxer crontab antic es troben a /etc/uucp/crontab. L'haurieu "
"de suprimir si no el necessiteu més."

Reply to: