[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://ca-certificatesHola!


On dl, 2004-03-01 at 13:28, Pep Roca wrote:

> "This package may install new CA (Certificate Authority) certificates when " 
> "upgrading."
> 
> Traducció:
> 
> "Aquest paquet pot instal·lar nous certificats de CA (Entitats "
> "Certificadores) en el moment d'actualitzar-lo. Podeu escollir comprovar "
> 
> Amb aquesta traducció sembla que els nous certificats es puguin instal·lar al 
> actualitzar el paquet, no a quan s'actualitzin els certificats. ¿És així, o 
> s'instal·laran quant els certificats s'actualitzen? Si l'actualització és 
> realitza quan els certificats s'actualitzen, poder es podria traduir:
> 
> "Aquest paquet pot instal·lar nous certificats de CA (Entitats "
> "Certificadores) quan s'actualitzin. Podeu escollir comprovar "

Si no vaig equivocat és que quan actualitzes el paquet pot incloure
certificats nous. Si tu vols pots fer que et pregunti per si vols
afegir-los o no.

El que s'actualitza és el paquet em sembla (o la llista de certificats
disponibles). Els certificats, individualment, no canvien.

> 
> 2. Una Xorrada: En diversos llocs s'escriu "... de CA ..." (p.ex.: "aquests 
> nous certificats de CA i seleccionar-ne només els...". Crec que s'entendria 
> millor si és digues "... de les CA ...", es a dir, "de les Entitats 
> Certificadores".

Tens raó.
> 
> Espero que això sigui útil. No se si seran útils i si aquesta és la forma de 
> proposar suggeriments. Si és millor d'un altre forma, m'ho dieu. 
> 
> Gràcies i salutacions. Pep Roca.

Gràcies, Pep
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: