[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://bugzillaHola Jordi:

Més suggeriments.

Uffff, quina feinada has fet!! 

A Divendres 27 Febrer 2004 12:01, Jordi Fernández Mora va escriure:

L'única esmena poder real:

#. Description
#: ../bugzilla.templates:52
msgid ""
"This password will be not be stored permanently by debconf; it is forgotten "
"once the database and database user are created."
msgstr "Aquest password no es el guardará permanentment debconf; si es perd la 
base de dades i l'usuari de la base de dades són creats. "

Proposta: he canviat l'ordre de la frase:
msgstr "Aquesta contrassenya debconf no la guardarà permanentment; debconf la 
perd un cop creats la base de dades i l'usuari de la base de dades."La resta són esmenes menors: tipografia o alguna paraula que poder manca.

Poder canviar:
- "passwords" per "contrasenya".
- Siusplau per "Si us plau".


#. Description
#: ../bugzilla.templates:3
msgid ""
"All CGI scripts have been moved to /usr/lib/cgi-bin/bugzilla and the script "
"bgz_query.cgi has been renamed query.cgi.  If you have made changes to /var/"
"lib/bugzilla/web/index.html, the install process will not overwrite your "
"change so you may need to update all links to the CGI scripts."
msgstr "Tots els scripts CGI s0han mogut a /usr/lib/cgi-bin/bugzilla i 
bgz_query.cgi s'ha renombrat a query.cgi. Si has fet canvis 
a /var/lib/bugzilla/web/index.html el proces d'instal.lació no modificarà 
aquests canvis, per tant has d'actualitzar tots els links que fan referència 
als scripts CGI."

Proposta:

msgstr "Tots els scripts CGI s'han mogut a /usr/lib/cgi-bin/bugzilla i 
bgz_query.cgi s'ha renombrat a query.cgi. Si has fet canvis 
a /var/lib/bugzilla/web/index.html el __procés__ d'instal.lació no modificarà 
aquests canvis, per tant has d'actualitzar tots els __enllaços__ que fan 
referència als scripts CGI."


#. Description
#: ../bugzilla.templates:23
msgid ""
"The Bugzilla package does not declare a mandatory package dependency on the "
"MySQL server package, since Bugzilla can use a remote MySQL database. To "
"complete Bugzilla configuration, access to a MySQL server is required."
msgstr "El paquet Bugzilla no mira dependències al paquet MySQL server, ja que 
Bugzilla pot fer servir una base de dades MySQL de forma remota- Per 
completar la configuració de Bugzilla es necessita accès al servidor MySQL."

Proposta:
- Canviar el guió per un punt després de "remota" (Bugzilla pot fer servir una 
base de dades MySQL de forma remota- Per).
- Canviar accès per accés

msgstr "El paquet Bugzilla no mira dependències al paquet MySQL server, ja que 
Bugzilla pot fer servir una base de dades MySQL de forma remota. Per 
completar la configuració de Bugzilla es necessita accés al servidor MySQL."


#. Description
#: ../bugzilla.templates:23
msgid ""
"Answering no to this question will make Bugzilla configuration fail and let "
"you install a MySQL server."
msgstr "Respondre no a la pregunta fará que la configuració de Bugzilla falli 
i que et deixi instal.lar un servidor MySQL. "

Proposta:
msgstr "Respondre no a la pregunta __farà__ que la configuració de Bugzilla 
falli i que et deixi instal.lar un servidor MySQL. "


#. Description
#: ../bugzilla.templates:34
msgid "Do you need to create a new database or a new user?"
msgstr "Necesites crear una nova base de dades o un unuari nou ?"

Proposta:
msgstr "__Necessites__ crear una nova base de dades o un __usuari__ nou ?"


#. Description
#: ../bugzilla.templates:34
msgid ""
"It is not mandatory to let the configure process create the Bugzilla "
"database and the database user that will be used by Bugzilla to access to "
"this database. If you have no Bugzilla database and no Bugzilla database "
"user, you may create them both by hand."
msgstr "No és necesari deixar que el proces d'instal.lació crei la base de 
dades de Bugzilla i l'usuari per accedir a la base de dades. Si no tens ni la 
base de dades de Bugzilla ni l'usuari que hi pugui accedir els has de crear a 
mà."

Proposta:
msgstr "No és __necessari__ deixar que el __procés__ d'instal.lació crei la 
base de dades de Bugzilla i l'usuari per accedir a la base de dades. Si no 
tens ni la base de dades de Bugzilla ni l'usuari que hi pugui accedir els has 
de crear a mà."


#. Description
#: ../bugzilla.templates:61
msgid ""
"Please enter the hostname on which the MySQL database server to be used by "
"Bugzilla runs."
msgstr "Siusplau entra el nom del host on está el servidor MySQL que farà 
servir Bugzilla."

Proposta:
msgstr "__Si us plau__ entra el nom del host on __està__ el servidor MySQL que 
farà servir Bugzilla."

#. Description
#: ../bugzilla.templates:68
msgid ""
"Please enter the port number on which the MySQL database server can be "
"accessed."
msgstr "Siusplau entra el port per on s'accedirà a la base de dades de MySQL."

Proposta:
msgstr "__Si us plau__ entra el __nombre__ de port per on s'accedirà a la base 
de dades de MySQL."

#. Description
#: ../bugzilla.templates:88
msgid ""
"Please enter the password of the user that will be used to access the "
"Bugzilla database."
msgstr "Siusplau entra el password de l'usuari que es farà servir per obtenir 
acces a la base de dades de Bugzilla."

Proposta:
msgstr "Si us plau entra la contrassenya de l'usuari que es farà servir per 
obtenir accés a la base de dades de Bugzilla."  <-- accés amb accent.


#. Description
#: ../bugzilla.templates:98
msgid ""
"A legal address must contain exactly one '@', and at least one '.' after the 
"
"@.  You'll be able to change this default by changing some parameters in the 
"
"bugzilla interface."
msgstr "Una direcció correcte ha de contindre exactament un '@', i com a mínim 
un '.' després de @. Podràs canviar aquesta paràmetres desde Bugzilla. "

Proposta:
msgstr "Una direcció correcte ha de contindre exactament un '@', i com a mínim 
un '.' després de @. Podràs canviar __aquests__ paràmetres __des de__ 
Bugzilla. "Gràcies per l'atenció. Salut. Pep Roca.Reply to: