[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://catalogT'adjunto les meves propostes de revisió.

salut

#. Description
#: ../<.templates:5
msgid "SQL server type."
msgstr "Tipus del SQL server."

--- Tipus del servidor d'SQL.

#. Description
#: ../catalog.templates:5
msgid ""
"Catalog stores URLs in a database. This package currently only supports
"
"MySQL but will support other SQL server software in the future."
msgstr "Catalog guarda les URLs en una base de dades. Actualment només
suporta MySQL però podrà funcionar amb altres servidors SQL en un
futur."

---- El Catalog desa les URL en una base de dades. La versió actual
d'aquest paquet només suporta la base dades MySQL, però en un futur en
suportarà d'altres.

#. Description
#: ../catalog.templates:12
msgid "Database hostname."
msgstr "Nom de la màquina on esta la base de dades."

--- Nom de l'ordinador on hi ha la base de dades.

#. Description
#: ../catalog.templates:12
msgid ""
"If your database is hosted on another machine, please enter the fully 
"
"qualified hostname of this system."
msgstr "Si la base de dades és en un altra màquina entra el nom complet
d'aquesta."

--- Si la base de dades està en un altre ordinador, introduïu-ne el nom.

#. Description
#: ../catalog.templates:19
msgid "Catalog database name."
msgstr "Nom del catàleg de la base de dades."

--- Nom de la base de dades del Catalog.

#. Description
#: ../catalog.templates:19
msgid ""
"The default database name is \"catalog\". This is the database where
all "
"Catalog-related data will be stored. Other Catalog modules will most
likely "
"use this database as well. If you already have a Catalog database,
please "
"enter its name here."
msgstr "El nom per defecte de la base de dades es \"catalog\". En
aquesta base de dades es guardaran totes les dades de Catalog. Altres
mòduls de Catalog també la faran servir. Si ja tens una base de dades de
Catalog, entra el nom siusplau."

--- El nom de la base de dades per defecte és "catalog". En aquesta base
de dades s'hi desen totes les dades referents al Catalog, d'altres
mòduls del Catalog també l'utilitzen. Si ja disposeu d'una base de dades
del Catalog introduïu-ne el nom.


#. Description
#: ../catalog.templates:28
msgid ""
"What username should be used for accessing the Catalog database? The
default "
"is \"catalogmgr\" so that access can be restricted."
msgstr "Quin nom d'usuari s'ha de fer servir per entrar a la base de
dades de Catalog ? El nom per defecte es  \"catalogmgr\", per tant pot
ser restringit."

--- .... s'hauria de fer servir per accedir .....  i, per tant, es pot
restringir l'accés

#. Description
#: ../catalog.templates:35
msgid "Database user password."
msgstr "Password de l'usuari de la base de dades."

----- Contrasenya

#. Description
#: ../catalog.templates:35
msgid ""
"Enter a password for the database user (\"none\" for no password). This
"
"password will be used for the previously entered database user."
msgstr "Entra el password per l'usuari de la base de dades(\"none\" si
no vols password). Aquest password serà per l'usuari entrat
anteriorment."

--- Introduïu una contrasenya per l'usuari de la base de dades ("none"
per no utilitzar contrasenya). La contrassenya l'utilitzarà l'usuari
introduït anteriorment.

#. Description
#: ../catalog.templates:41
msgid "MySQL root password."
msgstr "MySQL root password."

--- Contrasenya del superusuari de MySQL.

#. Description
#: ../catalog.templates:41
msgid ""
"Enter the root password for your MySQL server. It is most likely
different "
"from the catalog manager account password."
msgstr "Entra el password del root del MySQL server. Ha de ser diferent
de la compta manager."

#. Description

---- Introduïu ...  la contrasenya del compte de l'administrador del
catalog

#: ../catalog.templates:48
msgid "Already created Catalog database?"
msgstr "Base de dades de Catalog ja existeix?"

--- Ja està creada la base de dades del Catalog?

#. Description
#: ../catalog.templates:48
msgid ""
"If you are upgrading or, for any other reason, have already configured
your "
"database for use with Catalog, accept here."
msgstr "Si estàs actualitzant per qualsevol rao i ja tens configurada la
base de dades que farà servir Catalog, pots acceptar."

--- Accepteu si esteu actualitzant o per alguna altra raó ja havieu
configurat la base de dades del Catalog

#. Description
#: ../catalog.templates:55
msgid "Catalog name."
msgstr "Nom de Catalog"

--- Nom del catàleg

#. Description
#: ../catalog.templates:55
msgid ""
"The catalog name is also the SQL table name and must only use
alphanumeric "
"characters. Specifically, it may not contain underscores."
msgstr "El nom de Catalog també és el nom de la taula SQL i només ha de
ser alfanumèrica. Concretament no ha de contenir underscores."

---- El nom del catàleg també és el nom de la taula SQL i ha d'utilitzar
caràcters alfanumèrics. No ha de contenir guions baixos ?¿?¿?

#. Description
#: ../catalog.templates:62
msgid "Already configured Catalog config files?"
msgstr "Ja està configurat els fitxers config de Catalog ?"

--- Ja estan configurats els fitxer de configuració del Catalog?

#. Description
#: ../catalog.templates:62
msgid ""
"If you are upgrading or, for any other reason, have already configured
your "
"config files for use with Catalog, accept here."
msgstr "Si estàs actualitzant per qualsevol rao i ja tens configurats
els fitxers config de Catalog, pots acceptar."

---- Diria que hi ha una cadena anterior molt similar

#. Description
#: ../catalog.templates:69
msgid "Remove catalog data when purging the package?"
msgstr "Elimino les dades de Catalog quan purgo el paquet ?"

--- Voleu que se suprimeixin les dades del Catalog al purgar-se el
paquet?

#. Description
#: ../catalog.templates:69
msgid ""
"Do you want to remove the Catalog database and user from the database
server "
"when the catalog package will be purged?"
msgstr "Vols borrar la base de dades de Catalog i l'usuari del servidor
de base de dades quan el paquet Catalog es purgui?"

--- Voleu que se suprimeixi la base de dades del Catalog i l'usuari del
servidor al purgar-se el paquet?Reply to: